ЦДПІН НАН України

ІДНТПІН НАН України є академічною науковою установою на правах науково-дослідного інституту з 1991 року і діє у складі Відділення інформатики НАН України. Його науковці займаються фундаментальними, теоретико-методичними та прикладними дослідженнями й розробками в галузі наукознавства та історії природознавства і техніки.

Історія Центру почалася в 1965 р., коли під керівництвом Геннадія Михайловича Доброва  почав формуватися колектив наукознавців у межах відділу машинних методів історико-наукової інформації Інституту історії АН УРСР. У березні 1968 р. він став відділом Інституту математики, а потім переводився до кількох інших академічних інститутів:

–          – З 1969 по 1971 рр. – підрозділ Ради по вивченню продуктивних сил України АН УРСР.

–          – З 1971 р. по 1984 р. – відділення Комплексних проблем наукознавства Інституту кібернетики АН УРСР.

–          – З 1984 р. по 1986 р. – Центр досліджень науково-технічного потенціалу у складі Ради по вивченню продуктивних сил України АН України.

–          – У 1986 р. до складу Центру досліджень науково-технічного потенціалу приєднано відділи історії природознавства та техніки Інституту історії АН УРСР, і Центр отримав теперішню назву.

–          – З 1986 р. по 1991 р. – Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки у складі Інституту надтвердих матеріалів АН України.

У 1989 р. Центру присвоєно ім’я Г.М.Доброва – засновника української школи наукознавства, що зробив значний внесок у розвиток вітчизняного й світового наукознавства.

З 1989 р. директором Центру є Борис Антонович Маліцький.

У травні 1991 року Центр отримав статус самостійного академічного інституту.

ЦДПІН проводить теоретичні та прикладні дослідження та розробки в галузі історії, теорії та організації науки. Основними напрямками діяльності Центру є:

  • – Узагальнення історичного досвіду, закономірностей, тенденцій, методологічних і соціальних проблем розвитку науки України в контексті розвитку світової науки.
  • – Історико-наукознавчий аналіз розвитку, досвіду, стану та дослідження перспектив розвитку НАН України та її ролі в суспільстві на етапі трансформації.
  • – Розробка та вдосконалення організаційних, економічних та інформаційних механізмів формування й ефективного використання науково-технологічного та інноваційного потенціалів країни, інтеграції вітчизняної науки у європейську та світову наукові системи.
  • – Дослідження факторів трансформації наукових систем країн з перехідною економікою.
  • – Розробка науково-технологічних та інноваційних прогнозів.

ЦДПІН виконує функції методологічної, науково-організаційної, прогнозно-аналітичної та учбово-методичної установи, яка координує дослідження з вищезгаданих напрямів, що проводяться іншими науковими установами і вузами держави, надає їм науково-методичну допомогу в розвитку цих досліджень та в підготовці наукових кадрів.

Центр працює в тісному контакті з міністерствами, відомствами, науковими установами, підприємствами, організаціями України.

У складі ЦДПІН функціонує 5 відділів і 1 міжвідомча лабораторія.

ЦДПІН – унікальний міждисциплінарний колектив, у якому працюють представники 10 наукових спеціальностей, що охоплюють широкий спектр фундаментальних галузей природознавства, технічних і суспільних наук.

У Центрі діють спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня  кандидата та доктора наук по спеціальностям:

  • 08.00.03 – економіка та управління національним господарством;
  • 07.00.07 – історія науки та техніки.

Центр регулярно проводить наукові конференції та активно займається видавничою діяльністю. 

Центр виконує спільні проекти з с науковими закладами країн Європейського Союзу, СНД, інших держав та міжнародних організацій.

Працівники Центру є експертами міжнародних програм, членами Європейської асоціації досліджень та технологій, Європейської асоціації з еволюційної економіки, Міжнародного союзу з наукометрії та інформетрії, Європейської  дослідницької та освітньої програми, членами редколегій міжнародних наукових журналів «Освіта й наука» (Болгарія), «Технологічне навчання, інновації та розвиток» (Швейцарія) тощо.

З 2011 р. Центр є базовою організацією  Національного контактного пункту Сьомої рамкової програми Європейського Союзу з досліджень і технологічного розвитку з пріоритетного напрямку «Соціально-економічні та гуманітарні науки»; з 2014– Національного контактного пункту Рамкової Програми ЄС з досліджень та інновацій “Горизонт 2020”.