2012
Економічні науки
Головатюк В.М. Інвестиційна привабливість інноваційної сфери економіки України. Монографія. – К.: «Фенікс», 2012. – 364 с. (21,55 д.а.). – Тираж 350 прим. – ISBN 978-966-136-047-0.
У монографії представлено розроблену автором концепцію інвестиційної привабливості інноваційної сфери економіки України, яка стимулює науково-технічний розвиток, нарощування випуску конкурентної продукції на світовому ринку. Сформульований методологічний підхід до дослідження сучасних тенденцій і закономірностей формування якісно нового соціально-економічного середовища, де узгоджено інтереси інвестора, об’єкта інвестування, економіки в цілому. Запропонована кластерна модель формування інноваційного потенціалу національної економіки, яка передбачає ефективне використання регіональних наукових центрів НАН України як теоретичного фундаменту і технологічної бази інноваційних процесів. Обґрунтовано пріоритети інвестиційної політики держави в розвитку інноваційної сфери. Виявлено роль державного управління та політичного фактору в поліпшенні інвестиційного клімату національної економіки.
Для фахівців, науковців, соціальних та економічних аналітиків, працівників державного управління, викладачів, студентів та аспірантів соціогуманітарних і технічних вузів, буде також корисною для широкої громадськості.
В монографии представлена разработанная автором концепция инвестиционной привлекательности инновационной сферы экономики Украины, которая стимулирует научно-техническое развитие, наращивание выпуска конкурентной продукции на мировом рынке. Сформулирован методологический подход к исследованию современных тенденций и закономерностей формирования качественно новой социально-экономической среды, где согласованы интересы инвестора, объекта инвестирования, экономики в целом. Предложена кластерная модель формирования инновационного потенциала национальной экономики, которая предусматривает эффективное использование региональных научных центров НАН Украины как теоретического фундамента и технологической базы инновационных процессов. Обоснованы приоритеты инвестиционной политики государства в развитии инновационной сферы. Выявлена роль государственного управления и политического фактора в улучшении инвестиционного климата национальной экономики.
Для специалистов, научных работников, социальных и экономических аналитиков, работников государственного управления, преподавателей, студентов и аспирантов социогуманитарных и технических вузов, будет также полезной для широкой общественности.

Исакова Н.Б. Предприятия Украины: инновационная деятельность и сетевые взаимодействия. Под ред. д.э.н., проф. В.П.Соловьева /Центр исследований научно-технического потенциала и истории науки им.Г.М.Доброва НАН Украины/. – Киев: ГП «Информационно-аналитическое агентство». – 2012. – 378 с. (21,1 п.л.). – Тираж 300 экз. – ISBN 978-617-571-079-1.
Монография посвящена комплексному исследованию проблемы инновационной активности предприятий Украины. Целесообразность такого исследования определяется той ролью, которую играют разномасштабные предприятия в инновационном развитии страны, определяющем конкурентоспособность, экономический рост и благосостояние. В контексте исследований предпринимательства, инноваций и сетей в мире и транзитивных странах автор анализирует историю формирования и развития частного предпринимательства в Украине и его современное состояние. Особое внимание уделено использованию сетевого подхода для активизации взаимодействия между предприятиями и другими основными участниками инновационного процесса. Проанализирована инновационная политика государства и предложены меры по модернизации экономики Украины. Рекомендуется студентам, аспирантам, преподавателям вузов, научным работникам и специалистам по вопросам развития предпринимательства и инноваций.
Монографія присвячена комплексному дослідженню проблеми інноваційної активності підприємств України. Доцільність такого дослідження визначається тією роллю, яку відіграють різномасштабні підприємства в інноваційному розвитку країни, якій визначає конкурентоспроможність, економічне зростання і добробут. У контексті досліджень підприємництва, інновацій та мереж в світі і транзитивних країнах автор аналізує історію формування та розвитку приватного підприємництва в Україні та його сучасний стан. Особливу увагу приділено використанню мережевого підходу для активізації взаємодії між підприємствами та іншими основними учасниками інноваційного процесу. Проаналізовано інноваційна політика держави та запропоновані заходи щодо модернізації економіки України. Рекомендується студентам, аспірантам, викладачам вузів, науковим працівникам і спеціалістам з питань розвитку підприємництва та інновацій.

Головатюк В.М. Стан та проблеми інвестиційної привабливості соціально-економічного середовища. (С. 234-269. (2,09 д.а.), розділ у колективній монографії Формування конкурентоспроможної економіки регіону Українського Причорномор’я: моногр. / Б.В.Буркинський, Осипов В.М., Моліна О.В. та ін.; НАН України, Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2012. – 492 с. (28,52 д.а.). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-02-6403-8.
В монографії піднято проблеми підвищення конкурентоспроможності регіонів Українського Причорномор’я. Запропоновано організаційно-інституційні механізми підвищення конкурентоспроможності регіону, у тому числі обґрунтовано пріоритети кластерного розвитку Українського Причорномор’я та шляхи активізації даного процесу; формування інвестиційного комплексу регіону як динамічної системи; використання логістики матеріальних потоків в якості інфраструктурного ресурсу забезпечення конкурентоспроможності галузей регіональної спеціалізації; розроблено методологію стратегування субрегіонального розвитку, що базується на принципах горизонтального планування та саморозвитку регіону; стратегічні підходи до управління розвитком рекреації і туризму на основі парадигми «зеленої економіки» та ін.
Для керівників державних і місцевих органів влади й управління, представників громадських організацій, наукових співробітників академічної, вузівської та галузевої науки, керівників та спеціалістів підприємств.
В монографии подняты проблемы повышения конкурентоспособности регионов Украинского Причерноморья. Предложены организационно-институциональные механизмы повышения конкурентоспособности региона, в том числе обосновано приоритеты кластерного развития Украинского Причерноморья и пути активизации этого процесса; формирования инвестиционного комплекса региона как динамической системы; использования логистики материальных потоков в качестве инфраструктурного ресурса обеспечения конкурентоспособности отраслей региональной специализации; разработана методология стратегирования субрегионального развития, которое базируется на принципах горизонтального планирования и саморазвития региона; стратегические подходы к управлению развитием рекреации и туризма на основе парадигмы «зеленой экономики» и др.
Для руководителей государственных и местных органов власти и управления, представителей общественных организаций, научных сотрудников академической, вузовской и отраслевой науки, руководителей и специалистов предприятий.

Головатюк В.М. Вплив інноваційного потенціалу суспільства на привабливість національної економіки. (С. 87-102, 0,98 д.а., розділ у колективній монографії Інноваційні засади та виміри стратегічного розвитку підприємств України: Колективна монографія / І.Л.Петрова, З.М.Борисенко, Н.І.Дишлюк та ін.; За наук. ред. проф. Петрової І.Л. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 355 с. (21,72 д.а.). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-7735-70-8.
В монографії розглядаються актуальні питання інноваційного забезпечення стратегічного розвитку підприємства. Автори пропонують новий комплексний підхід до створення умов розробки та реалізації інноваційних стратегій розвитку підприємства залежно від конкретних видів та призначення. Значна увага приділяється ролі держави у створенні сприятливого інноваційного середовища, становлення національної інноваційної системи, підвищення її соціальної відповідальності за фінансово-економічне та організаційно-правове забезпечення інноваційної діяльності підприємств. Особливістю цієї монографії є дослідження соціальних інновацій. У роботі розглянуто проблеми інтелектуального капіталу як стратегічного активу сучасного підприємства.
Призначено для керівників та спеціалістів підприємств, наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів економічного профілю.
В монографии рассматриваются актуальные вопросы инновационного обеспечения стратегического развития предприятия. Авторы предлагают новый комплексный подход к созданию условий разработки и реализации инновационных стратегий развития предприятия в зависимости от конкретных видов и назначения. Значительное внимание уделяется роли государства в создании благоприятной инновационной среды, становления национальной инновационной системы, повышения ее социальной ответственности за финансово-экономическое и организационно-правовое обеспечение инновационной деятельности предприятий. Особенностью этой монографии является исследование социальных инноваций. В работе рассмотрены проблемы интеллектуального капитала как стратегического актива современного предприятия.
Предназначена для руководителей и специалистов предприятий, научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов экономического профиля.

Денисюк В.А. Інноваційно-орієнтований розвиток національної економіки:перспективи виробництва та бар’єри в Україні. (С. 37-55, 1,16 д.а., розділ у колективній монографії Інноваційні засади та виміри стратегічного розвитку підприємств України: Колективна монографія / І.Л.Петрова, З.М.Борисенко, Н.І.Дишлюк та ін.; За наук. ред. проф. Петрової І.Л. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 355 с. (21,72 д.а.). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-7735-70-8.
Виконано порівняльний аналіз технологічної структури промисловості України, Великобританії та Польщі, досліджено наукоємність галузей національної промисловості та шляхи перебудови структури економіки на основі розвитку наукоємних і високотехнологічних галузей і підвищення питомої ваги їх продукції, розроблено модель інновацонно-інвестиційного економічного розвитку та пропозиції з її активізації.
Выполнен сравнительный анализ технологической структуры промышленности Украины, Великобритании и Польши, исследованы наукоемкость отраслей национальной промышленности и пути перестройки структуры экономики на основе развития наукоемких и высокотехнологичных отраслей и повышениz удельного веса их продукции, разработана модель инновацонно-инвестиционного экономического развития и предложения по ее активизации.

Соловйов В.П. Оцінка середовища інноваційної діяльності. – С. 147-155 (0,6 д.а.), розділ у колективній монографії Інноваційні засади та виміри стратегічного розвитку підприємств України: Колективна монографія / І.Л.Петрова, З.М.Борисенко, Н.І.Дишлюк та ін.; За наук. ред. проф. Петрової І.Л. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 355 с. (21,72 д.а.) ISBN 978-966-7735-70-8.
У монографії розглядаються актуальні питання інноваційного забезпечення стратегічного розвитку підприємств. Значна увага приділяється ролі держави у створенні сприятливого до інновацій виробничого середовища. В даному розділі викладено авторську методологію комплексної експертної оцінки на допомогу прийняття рішень щодо стратегії і тактики реформування виробничої сфери.
Призначена для керівників і фахівців підприємств, науковців, викладачів, аспірантів і студентів економічного профілю.
В монографии рассматриваются актуальные вопросы инновационного обеспечения стратегического развития предприятий. Значительное внимание уделяется роли государства в создании благоприятной для инноваций производственной среды. В данном разделе изложена авторская методология комплексной экспертной оценки в помощь принятия решений по стратегии и тактике реформирования производственной сферы.
Предназначена для руководителей и специалистов предприятий, научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов экономического профиля.

Попович О.С. Форсайтні методи дослідження у стратегічному управлінні підприємством (С. 176-185. Розд. 2.4. в колективній монографії «Розвиток інформаційного суспільства». Т. 2 Інноваційні засади та виміри стратегічного розвитку підприємств України. Колективна монографія / І.Л.Петрова, З.М.Борисенко, Н.І.Дишлюк та ін.; За наук. ред. проф. Петрової І.Л. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 355 с. (21,72 д.а.). – Тираж 300 прим. – ISBN 978-966-7735-70-8.
Виконано порівняльний аналіз технологічної структури промисловості України, Великобританії та Польщі, досліджено наукоємність галузей національної промисловості та шляхи перебудови структури економіки на основі розвитку наукоємних і високотехнологічних галузей і підвищення питомої ваги їх продукції, розроблено модель інновацонно-інвестиційного економічного розвитку та пропозиції з її активізації.
Выполнен сравнительный анализ технологической структуры промышленности Украины, Великобритании и Польши, исследованы наукоемкость отраслей национальной промышленности и пути перестройки структуры экономики на основе развития наукоемких и высокотехнологичных отраслей и повышениz удельного веса их продукции, разработана модель инновацонно-инвестиционного экономического развития и предложения по ее активизации.

Yegorov I. and others. Fostering Innovative Entrepreneurship: Challenges and Policy Options.- UNECE: United Nations: N.Y. and Geneva, 2012.- 77 p. (8,01 ум. др. арк.). – Тираж 500 прим. – ISBN 978-92-1-117056-6.
Ця публікація є частиною постійної серії, в якій висвітлюються деякі результати Підпрограми Європейської Економічної Комісії ООН з економічного співробітництва та інтеграції. Метою підпрограми є сприяння політиці, створенню фінансових та розбудові правових умов, що сприяють економічному зростанню, розвитку економіки, що базується на знаннях, стимулювання зростання конкурентоспроможності в європейському регіоні. Публікація охоплює різні тематичні галузі, пов’язані з реалізацією цієї мети, включаючи інновації та політику розвитоку конкурентоспроможності, розвиток підприємництва, державно-приватне партнерство для вітчизняних і зарубіжних інвестицій в інноваційній сфері, комерціалізацію результатів досліджень і розробок та захист прав інтелектуальної власності.
Эта публикация является частью продолжающейся серии, в которой освещаются некоторые результаты Подпрограммы Европейской Экономической Комиссии ООН по экономическому сотрудничеству и интеграции. Целью подпрограммы является содействие политике, созданию финансовых и правовых условий, способствующих экономическому росту, развитию экономики, базирующейся на знаниях содействие росту конкурентоспособности в европейском регионе. Публикация охватывает различные тематические области, связанные с реализацией этой цели, включая инновации и политику развитие конкурентоспособности, развитие предпринимательства, государственно-частное партнерство для отечественных и зарубежных инвестиций в инновационной сфере, коммерциализацию результатов исследований и разработок и защиту прав интеллектуальной собственности.

Історичні науки
Історія фізики. Ю.О.Храмов. Фізика. Історія фундаментальних ідей, теорії та відкриттів. – К. – Фенікс, 2012. – 816 с. (66 ум. др. арк.) Тираж – 500 прим. ISBN 978-966-651-934-7.
В книзі викладено коротку всесвітню історію фізики як історію її фундаментальних ідей, побудованих на їх основі теорій та законів і відкриттів у рамках певної періодизаційної схеми. Вона доповнюється докладною хронологією фізики, довідкою про Нобелівські премії з фізики, значним списком літератури та іменним покажчиком. Книга ілюстрована великою кількістю сюжетних фотографій, креслень та портретів.
Розрахована на фахівців-фізиків, істориків науки, викладачів фізики і студентів фізичних факультетів вищих навчальних закладів, для яких може правити навчальним посібником.
Затверджено до друку вченою радою Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України.
Відповідальний редактор — доктор фіз.-мат. наук, проф. Ю.М. Ранюк
Рецензенти: доктор історичних наук А.С. Литвинко; кандидат фіз.-мат. наук, доцент Л.П. Пономаренко.

Праці з історії, філософії та організації науки. Т.8. /Вибрані наукові праці академіка В.І.Вернадського; НАН України, Комісія НАН України з наукової спадщини академіка В.І. Вернадського, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії наук ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ: Фенікс, 2012. – 658 с. (62,83 ум. др. арк.). – Тираж 1000 прим. – ISBN 978-966-651-921-7.
Видання є 8 томом серії «Вибрані наукові праці академіка В.І.Вернадського», присвяченої 150-річчю від дня його народження. Том містить праці вченого з історії, філософії та організації науки, вступну статтю та відповідні коментарі.
Голова редакційної колегії – Б.А. Маліцький, д.е.н., професор.
Автори вступної статті: Б.А. Маліцький, Ю.О.Храмов, О.П. Пилипенко.
Издание является 8 томом серии «Выбранные научные работы академика В.И.Вернадского», посвященной 150-летию со дня его рождения. Том содержит работы ученого по истории, философии и организации науки, вступительную статью и соответствующие комментарии.
Глава редакционной коллегии – Б.А. Малицкий, д.э.н., профессор.
Авторы вступительной статьи: Б.А. Малицкий, Ю.А.Храмов, А.П. Пилипенко.

Гарецкий Р.Г., Оноприенко В.И. Гавриил Иванович Горецкий. 1900-1988. – К.: Информ.-аналит. агентство, 2012 (Серия РАН “Научно-биографическая литература”).– 545 с. (37,11 ум. др. арк.). – Тираж 300 прим. ISBN 978-617-571-059-3.
Гавриил Иванович Горецкий (1900-1988) – выдающийся геолог-четвертичник, палеогеограф, стратиграф и археолог. Ровесник века он своей судьбой и талантом выразил все противоречия эпохи. В 28 лет избран в первый состав Белорусской академии наук как экономист-географ и демограф, активный участник национального возрождения. Через два года репрессирован, исключен из состава академиков как “враг пролетарской диктатуры”. С 1931 г. в лагерях в Карелии и на Кольском полуострове, на строительстве Беломорско-Балтийского канала. Досрочно освобождённый в 1934 г. продолжил работу на гидрообъектах НКВД на севере России. Благодаря таланту исследователя и замечательной трудоспособности сформировался как специалист по инженерной геологии, участвовал в проектировании и строительстве десятков гидросооружений, был главным геологом оборонных работ под Ленинградом и Москвой. В дальнейшем работал в системе Гидропроекта на Каме, Волге, Дону, Маныче, Днепре. Его инженерно-геологические изыскания легли в основу строительства многих гидросооружений. Собрал уникальнейший материал по аллювию рек Восточно-Европейской равнины. На протяжении года (1945-1946) защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Создал актуальный до сих пор грандиозный проект, посвященный великим прарекам Русской равнины, удостоенный Государственной премии СССР. Вернувшись на родину после реабилитации и восстановления в Академии наук, организовал масштабные исследования антропогена Беларуси, сформировал научную школу геологов-четвертичников, обосновал новую науку – палеопотамологию. Много сил отдал реабилитации погибшего в заключении брата Максима Горецкого – классика белорусской литературы, и возвращению его литературного наследия.
Гаврила Іванович Горецький (1900-1988) – видатний геолог-четвертічнік, палеогеографії, стратиграфії і археолог. Ровесник століття він своєю долею і талантом висловив всі протиріччя епохи. У 28 років обраний до першого складу Білоруської академії наук як економіст-географ і демограф, активний учасник національного відродження. Через два роки репресований, виключений зі складу академіків як “ворог пролетарської диктатури”. З 1931 р. в таборах в Карелії і на Кольському півострові, на будівництві Біломорсько-Балтійського каналу. Достроково звільнений у 1934 р. продовжив роботу на гідрооб’ектах НКВС на півночі Росії. Завдяки таланту дослідника і чудовою працездатності сформувався як фахівець з інженерної геології, брав участь у проектуванні та будівництві десятків гідроспоруд, був головним геологом оборонних робіт під Ленінградом і Москвою. Надалі працював в системі Гідропроекту на Камі, Волзі, Дону, Манич, Дніпрі. Його інженерно-геологічні вишукування лягли в основу будівництва багатьох гідроспоруд. Зібрано унікальний матеріал по алювію річок Східно-Європейської рівнини. Протягом року (1945-1946) захистив кандидатську і докторську дисертації. Створив актуальний досі грандіозний проект, присвячений великим прарекам Російської рівнини, удостоєний Державної премії СРСР. Повернувшись на батьківщину після реабілітації і відновлення в Академії наук, організував масштабні дослідження антропогену Білорусі, сформував наукову школу геологів-четвертічніков, обгрунтував нову науку – палеопотамологію. Багато сил віддав реабілітації загиблого в ув’язненні брата Максима Горецького – класика білоруської літератури, і поверненню його літературної спадщини.

Історія науки. Видання «Науковці України. Наукова еліта держави». – К.: Вид-во «Логос Україна», 2012.- 299 с. (37,5 ум. др. арк). – Тираж 1000 прим. – ISBN 978-966-2457-03-2.
«Науковці України – еліта держави» друге видання «Видавництва Логос України» про провідних науковців, переконливе свідчення того, що в Україні є значне наукове минуле, і велике наукове майбутнє. У другому тому популярної серії, присвяченій науці України, робиться наголос на висвітленні всесвітньо відомих наукових шкіл – феномену української науки. Значення книги важко переоцінити, оскільки в ній системно зібрано та досліджено історію становлення, функціонування, винаходи та здобутки українських наукових шкіл. Книга має зручну структуру, висвітленню біографій вчених притаманні індивідуальний підхід та оригінальне ілюстративне оформлення. Науково-популярне викладення матеріалу дозволяє кожному читачеві заглибитися у цікавий та багатогранний світ науки, та сприяє формуванню гордості за національне надбання України.

Науково-популярні книги

Історія науки
Оноприенко В.И. Геологи на Крайнем Севере. – К.: Информ.-аналит. агентство, 2012. – 339 с. (21,15 ум. др. арк). Тираж 300 прим. ISBN 978-617-571-065-4.
В популярной форме описана история геологического изучения северных труднодоступных территорий. Рассказано об экспедициях геологов Ф.Н.Чернышёва, И.Д.Черского, Э.В.Толля, В.А.Русанова, Р.Л.Самойловича, А.Е.Ферсмана, С.В.Обручева, Ю.А.Билибина, Н.Н.Урванцева, К.В.Симакова, Ю.И.Оноприенко. Показано, что в результате этих экспедиций сделаны важные научные открытия, обнаружены и изучены многочисленные месторождения полезных ископаемых, необъятные просторы Сибири и Крайнего Севера стали осваивать¬ся людьми, которые в исключительно трудных условиях прокладывали пути к минеральным богатствам полярных областей.
Для широкого круга читателей, интересующихся освоением Севера, геологическими и географическими открытиями.
У популярній формі описана історія геологічного вивчення північних важкодоступних територій. Розказано про експедиції геологів Ф.М.Чернишева, І.Д.Черський, Е.В.Толля, В.О.Русанова, Р.Л.Самойловича, О.Є.Ферсмана, С.В.Обручева, Ю.О. Білібіна, М.М.Урванцева, К.В.Сімакова, Ю.І.Онопріенка. Показано, що в результаті цих експедицій зроблені важливі наукові відкриття, виявлені і вивчені численні родовища корисних копалин, неосяжні простори Сибіру і Крайньої Півночі стали освоюватися людьми, які у винятково важких умовах прокладали шляху до мінеральних багатств полярних областей.
Для широкого кола читачів, які цікавляться освоєнням Півночі, геологічними та географічними відкриттями.

Оноприенко В.И. Минералогия: Экскурсы в прошлое и будущее. – К.: Информ.-аналит. агентство, 2012. – 290 с. (19, 35 ум. др. арк.). Тираж 300 прим. ISBN 978-617-571-070-8.
Одна из древнейших наук – минералогия – в ХХ веке пережила второе рождение в связи с проникновением в неё методов точных наук, переосмыслением её основ с позиций кристаллохимии, расширения объектов исследования. На протяжении многовековой истории минералогия существенно повлияла на формирование и развитие многих научных дсциплин. В книге в популярной форме дан общий абрис минералогии как науки, её истории, основных направлений, достижений, актуальных проблем. Анализируются особенности минерального уровня эволюции материи, этапы развития науки о кристаллах и минералах, достижения и школы отечественной минералогии, современное состояние минералогических исследований, проблемы и перспективы экспериментальной, технологической, био- и наноминералогии, геммологии.
Одна з найдавніших наук – мінералогія – в ХХ столітті пережила друге народження в зв’язку з проникненням в неї методів точних наук, переосмисленням її основ з позицій кристалохімії, розширенням об’єктів дослідження. Протягом багатовікової історії мінералогія суттєво вплинула на формування і розвиток багатьох наукових дисціплін. У книзі в популярній формі дан загальний абрис мінералогії як науки, її історії, основних напрямків, досягнень, актуальних проблем. Аналізуються особливості мінерального рівня еволюції матерії, етапи розвитку науки про кристали і мінерали, досягнення і школи мінералогії, сучасний стан мінералогічних досліджень, проблеми та перспективи експериментальної, технологічної, біо-і наномінералогіі, гемології.

Навчальні посібники
Філософія
Філософія: Підручник [Л.Г.Дротянко, О.А.Матюхіна, В.І.Онопрієнко та ін.]; за ред. Л.Г.Дротянко, В.І.Онопрієнка, О.А.Матюхіної. – К.: Вид-во Національного авіаційного ун-ту, 2012. – 348 с. (21,75 ум. друк. арк.). Тираж 300 прим. ISBN 978-966-598-670-6.
Підручник призначений для надання студентам усіх спеціальностей допомоги під час підготовки до семінарських занять, до виконання модульних контрольних робіт, до вивчення матеріалу, що втиноситься на самостійну роботу, до складання семестрового іспитуз філософії. Компактність і стислість викладення навчального матеріалу поєднується з достатньою повнотою розкриття тематики, чіткістю, ясністю та доступністю його для розуміння студентів.
Учебник предназначен для предоставления студентам всех специальностей помощи при подготовке к семинарским занятиям, к выполнению модульных контрольных работ, к изучению материала, втиноситься на самостоятельную работу, к сдаче семестрового испитуз философии.Компактность и краткость изложения учебного материала сочетается с достаточной полнотой раскрытия тематики, четкостью, ясностью и доступностью его для понимания студентов.

Історія науки
Штойко П. (канд. геогр. н., доцент Львівського національного університету) Концепції природознавства: Навч. посібник / за ред. В.І.Онопрієнка; Львівський національний ун-т. – Львів, 2011. – 456 с. (28,5 друк. арк.). Тираж 300 прим. ISBN 978-966-613-862-3.
Викладено актуальні погляди на світ і природу, у доступній та логічній формі висвітлено закономірності розвитку науки, її місце в сучасній культурі та цивілізації, питання історії природознавства, його сучасний стан. Розглянуто найважливіші ідеї та перспективи розвитку природознавчих наук.
Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів і всіх, кого цікавлять проблеми світобачення.
Изложены актуальные взгляды на мир и природу, в доступной и логической форме освещены закономерности развития науки, ее место в современной культуре и цивилизации, вопросы истории естествознания, его современное состояние. Рассмотрены важнейшие идеи и перспективы развития естественных наук.
Для преподавателей и студентов высших учебных заведений и всех, кого интересуют проблемы мировоззрения.