Монографії

  1. Міжнародні та національні організації в галузі дослідження науки: короткий довідник / відп. ред. Б.А. Маліцький, Ю.О. Храмов. – К.: «Фенікс», 2017. – 72 с. (у.д.а. 3,78) ISBN 978-966-136-423-2

У довіднику вміщено понад 60 довідок про міжнародні і національні наукові організації, які розподілені в чотирьох розділах: ЮНЕСКО та міжнародні академічні об’єднання; історія науки і техніки; філософія і соціологія науки; наукознавство. Містить основні дані про завдання організацій, її структуру, довідкову інформацію.

Розрахований на організаторів науки, істориків науки та наукознавців.

 

  1. Біографічний енциклопедичний словник «Зарубіжні вчені-вихідці з України в галузі фундаментальних і технічних наук» / [Ю. О. Храмов, В. М. Гамалія, С. С. Довганюк та ін.]. – Київ: «Фенікс», 2017. – 304 с. (у.д.а. 15,96) ISBN 978-966-136-432-4

У словник вміщено понад 650 персоналій українців, які з різних причин залишили Батьківщину, ставши з часом за її межами відомими ученими в галузі фундаментальних і технічних наук і збагативши непересічними результатами їх окремі напрями. Подібний біографічний енциклопедичний словник виходить вперше, у ньому міститься чимало нових імен. Більшість його персоналій супроводжується портретами та короткою бібліографією.

Розрахований на широке коло користувачів.

  1. Онопрієнко В.І. Микола Барбот де Марні (1832-1877). ‑ Saarbrücken (Deutschland): Lambert Academic Publishing, 2017. 375 с. (у.д.а. 8,12) ISBN 978-3-330-04323-7

Монографію присвячено діяльності гірничого інженера та геолога Миколи Барбот де Марні. Вчений народився в сім’ї гірничого офіцера, предки походили з Франції. Після закінчення Петербурзького інституту Корпусу гірських інженерів інституту (1852) почав самостійні геологічні дослідження. У 1853‑1859 рр. працював у гірських округах на Уралі. У 1860‑1862 рр. брав участь в Кумо-Маничській експедиції, був відзначений золотою медаллю Російського географічного товариства за геолого-географічне дослідження Калмицького степу. У 1862 р вивчав геологічні явища в Німеччині, Англії, Бельгії, Франції, Іспанії, збирав відомості про геолого-мінералогічні музеї. Після повернення ‑ викладач геогнозії Гірничого інституту, з 1866 р – професор. Щорічно проводив геологічні дослідження в різних регіонах Європейської Росії, України, в Донбасі, в Середній Азії: на Амудар’ї, Аралі, в Мангишлаку і Устюрті. Зробив значний внесок у розробку стратиграфічних схем різних геологічних періодів, проблем геологічної картографії. Активний діяч наукових товариств, автор багатьох наукових і популярних публікацій.

 

  1. Корецький А.І. Пріоритети інноваційного розвитку економіки України: наукометричний аспект: [монографія] / А.І. Корецький. К.: ТОВ «ДКС центр», 2017. – 160 с. (у.д.а. 9,3) ISBN 978-617-7300-18-1

Розроблено науково-теоретичні та методичні основи визначення пріоритетів інноваційного розвитку національної економіки з використанням наукометричних засобів, офіційних статистичних даних щодо динаміки окремих складових науково-технічного потенціалу та результатів виконання прогнозно-аналітичних досліджень. Зазначене дало змогу мінімізувати вплив суб’єктивного фактору на цей процес. Як пріоритети інноваційного розвитку економіки України, виділено такі галузі науки: економічні; фізико-математичні; медичні; сільськогосподарські; комп’ютерні; металургію, обробку металів, виробництво машин та устаткування; енергетику.

 

 

Брошури, довідники:

  1. Кибернетика и демократическое управление экономикой / Авторский коллектив: Глушкова В. В., Жабин С. О., Карпец Э. П., Одарич С. В. Под общей редакцией А. В. Кравчука – К.: Центр социальных и трудовых исследований, 2017 р. – 66 с. УДК 007:338.242.2 © Общественная организация «Центр социальных и трудовых исследований» (у.п.л. 5,7) ISBN 978-617-7242-41-2

Книга посвящена разработкам кибернетической научной школы и возможностям их применения в новых социально-экономических и технологических условиях. Показана история создания и причины нереализованности проекта Общегосударственной автоматизированной системы учёта и обработки информации (ОГАС). Предложен новый социокибернетический подход к изучению общества, базирующийся на теории информационных барьеров Виктора Глушкова и учении о коммуникации Никласа Лумана. Рассмотрен потенциал применения принципов и методологии кибернетики в управлении научно-техническим прогрессом, прогнозировании и сбалансированном управлении экономикой. Показаны преимущества такого подхода для демократизации и оптимизации управления ресурсами по сравнению с рыночным управлением.

Издание осуществлено при поддержке Rosa Luxemburg Stiftung из средств Министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ. Эта публикация и ее части предоставляются в бесплатное пользование при условии надлежащих ссылок на оригинальную публикацию.

Глушкова В.В., Карпец Э.П. – Институт кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. Одарич С.В. – НТУУ «КПИ»

 

  1. Цибань В.О. Лауреати Золотої медалі імені В.І. Вернадського та премій імені видатних учених України НАН України 2017 року. – К. : «Академперіодика», 2017. – 29 с. ( у.д.а. 1,68) ; – Тираж 800 прим.

Брошура видана у формі довідки про лауреатів Золотої медалі імені В.І. Вернадського 2017 року, також відображає результати конкурсу 2016 року на здобуття премій імені видатних учених України НАН України 2017 року та презентує список учених – лауреатів цих премій, які опублікували найкращі наукові праці, здійснили винаходи і відкриття, що мають важливе значення для розвитку науки і економіки України.

 

Збірники наукових праць

  1. Международные и национальные научные организации как фактор формирования глобального научного сообщества, г. Киев, 15–17 мая 2017 г. / НАНУ ГУ «Институт исследований научно-технического потенциала и истории науки им. М. Доброва НАН Украины» – Киев: «Наш формат». 2017 г. 504 с. (30,36 у.п.л.) ISBN 978-966-651-7.

Сборник Международного симпозиума «Международные и национальные научные  организации как фактор формирования глобального научного сообщества» издан при финансовой поддержке Организации Объединенных Наций о вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Национальной академии наук Украины. Материалы подаются в редакции авторов. Ответственность за достоверность фактов, цитат, собственных имен, географических названий и других сведений несут авторы.

 

  1. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір: матеріали XXІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 11-13 вересня 2017 р. / НАНУ, Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», Київ. – «Видавництво «Фенікс». 2017, 339 с. (27,62 у.д.а.) ISBN 978-966-444-7

Матеріали XХІI Міжнародної науково-практичної конференції представлені науковими та науково-технічними організаціями, вищими навчальними закладами, інноваційними підприємствами та окремими авторами з України, Республіки Білорусь, Грузії та Сербії. У підготовці конференції брали участь: ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»; Громадська організація «Агенція Європейських Інновацій»; Одеський національний політехнічний університет; Інноваційний центр НАНУ; Українська асоціація бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів; Всеукраїнська спілка вчених економістів; Рада з наукознавства Міжнародної асоціації Академій наук; Інститут еволюційної економіки. Матеріали подаються в редакції авторів. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен, географічних назв та інших відомостей несуть автори.