Молодіжний Симпозіум з історії науки, техніки та освіти 2023

13-14 квітня 2023 р. у Києві відбудеться Молодіжний Симпозіум з
історії науки, техніки та освіти «Пріоритети української науки», який
складатиметься з 2 конференцій – студентської конференції в
НТУУ «КПІ» (13 квітня 2023 р.) та аспірантської конференції у відділі
історії та соціології науки і техніки ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва НАН України
(14 квітня 2023 р.). Інформаційні листи обох конференцій у додатку.
Симпозіум відбудеться в онлайн-форматі. Брати участь можна в обох
конференціях. Публікації будуть у різних збірниках.
Запрошуємо до участі Вас, Ваших студентів і аспірантів.

Співголова Оргкомітету Молодіжного Симпозіуму
д.і.н., провідний науковий співробітник відділу історії та соціології науки і
техніки ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва НАН України
Алла Степанівна Литвинко

Youth Symposium on the History of Science, Technology and

Education 2023

Dear colleagues!
On April 1314, 2023, the Youth Symposium on the History of Science,
Technology, and Education "Priorities of Ukrainian Science" will be held in
Kyiv, which will consist of 2 conferences – a student conference at NTUU
"KPI" (April 13, 2023) and a postgraduate conference at the Department of
History And Sociology of Science and Technology of the National Academy
of Sciences of Ukraine (April 14, 2023). Information sheets for both
conferences are attached.
The symposium will be held online. You can participate in both
conferences. Publications will be in different Books.

We invite you, your students and graduate students to participate.

Co-chairman of the Organizing Committee of the Youth Symposium
Doctor of Science, leading researcher of the Department of History and
Sociology of Science and Technology
Alla Lytvynko

KPI STUD_ CONFER 2023 INFORM

ASP_CONF_2023-ENG

ASP_CONF_2023

Inform Conf KPI (engl) 2023

Інформаційний лист Міжнародного симпозіуму «Наука України в умовах сучасних викликів і загроз: проблеми і пріоритети розвитку»

Інформаційний лист

Міжнародного симпозіуму

«Наука України в умовах сучасних викликів і загроз:

проблеми і пріоритети розвитку»

(в рамках щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Наука – в життя», присвяченої пам’яті академіка НАН України Б.Є. Патона)

Україна, м. Київ, 29 листопада 2022 р.

Організатори симпозіуму:

  • Президія Національної академії наук України;
  • ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М. Доброва НАН України»

 

Голова програмного комітету – Анатолій Загородній, Президент НАН України

 

Міжнародний Київський симпозіум з наукознавства та історії науки проводиться в НАН України з 1966 року на регулярній основі. В 2001 році академік Б.Є. Патон ініціював проведення в Києві ще одного міжнародного симпозіуму з актуальних проблем розвитку науки  як важливої платформи для широкої дискусії вчених з різних країн,  який проводиться раз на два роки за підтримки ЮНЕСКО. Борис Євгенович Патон очолював програмні комітети симпозіумів, виступав з грунтовними науковими доповідями. За участі українських і зарубіжних фахівців на цих наукових форумах було розглянуто велику кількість важливих та актуальних для свого часу тем.

Мета та завдання симпозіуму. Симпозіум організовано в рамках  серії щорічних міжнародних науково-практичних конференцій, присвячених пам’яті академіка НАН України Б.Є. Патона, які проводяться науковими установами НАН України під загальною назвою «Наука в  життя». У продовження цієї традиції на цьогорічний симпозіум виносяться питання розвитку науки в складних умовах сьогодення. Для української науки ця тема має особливе значення. Вкрай несприятливі умови, що сформувалися внаслідок пандемії COVID-19 і торкнулися всієї світової науки, в Україні дедалі загострились у зв’язку із повномасштабною агресією Росії. Функціонування науки загалом, наукових організацій та кожного наукового співробітника в таких екстремальних умовах пов’язано з багатьма надзвичайними за складністю факторами і ризиками, що кардинально порушують усталений порядок наукової діяльності та становлять загрозу для наукового процесу, а також життя науковців.

Зокрема, пандемія COVID-19 за короткий термін змінила засоби комунікації дослідників як в Україні, так і на міжнародному рівні. Значного поширення набула дистанційна робота науковців, що, на думку багатьох організаторів науки, негативно впливає на рівень ефективності наукової діяльності та не сприяє дотриманню позитивного творчо-психологічного клімату в колективах.

А вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року фактично поставило вітчизняну науку на межу виживання. Частина наукового потенціалу України опинилась на тимчасово окупованій території. Постраждала інфраструктура багатьох інститутів, особливо значних руйнувань зазнали деякі установи та КБ технологічного профілю в прифронтових регіонах. Є втрати серед наукового персоналу. З районів бойових дій значна кількість науковців змушена була евакуюватися в західні регіони України або виїхати за кордон. Незважаючи на зусилля керівників наукових установ, спрямовані на налагодження дієвих робочих комунікацій зі своїми співробітниками, які знаходяться за кордоном або вимушено працюють у дистанційному режимі, науковий процес все ж таки втратив досягнуту в минулому ефективність.

Негативно впливає на проведення наукових досліджень значне скорочення бюджетного фінансування науки в період військового стану в Україні, а також збільшення витрат на утримання і відбудову її інфраструктури. За таких умов наукові установи змушені часто вдаватися до запровадження режиму неповної зайнятості працівників, переводити частину персоналу в режим вимушеного простою або навіть скорочувати певну чисельність.

Нові загрози національній безпеці України спричинили необхідність внесення відповідних змін в організацію діяльності наукових установ. Це торкнулося не тільки режиму роботи дослідників, умов оплати їхньої праці, а й пріоритетів наукових досліджень. Зокрема, в НАН України проводиться робота з метою оптимізації тематичних планів наукових досліджень, пошуку кращої рівноваги між тематикою, пов’язаною з традиційною генерацією наукових знань, і практичними напрямами досліджень, які є найбільш актуальними в сучасних економічних, соціальних і військових умовах. При цьому слід враховувати, що війна негативно вплинула на основні функції та соціальне призначення науки. Наука почала втрачати потенціал рухомої сили комерційної діяльності внаслідок погіршення економічного стану країни, стаючи більш залежною від державного бюджету. Через це відбувається зниження соціального капіталу науки, уваги і довіри до неї з боку суспільства та влади. Наукова діяльність втрачає привабливість для українських молодих талантів, які здебільшого намагаються знайти для себе нове місце діяльності за кордоном. Тому виникають проблеми з формуванням достатнього резерву наукових кадрів для національної науки.

Але, як відомо, наука є однією з форм людської діяльності з найвищим рівнем інтернаціоналізації. Тому більшість проблем в національній науці, породжених екстремальними умовами, фактично виходять за національні межі й набувають дедалі більш загального характеру. Внаслідок цього наука України отримує відчутну моральну, фінансову та творчу підтримку з боку багатьох національних наукових спільнот і міжнародних наукових організацій.

Поступово накопичується певний досвід виходу науки з екстремальних умов діяльності. Триває активний пошук ефективної стратегії її розвитку. І це стосується не тільки науки України, яка опинилася в найбільш екстремальному стані, а й країн з відносно благополучною ситуацією, які шукають засоби збереження власних переваг за рахунок науки як головного джерела економічного зростання, соціокультурного розвитку та забезпечення національної безпеки.

З огляду на зазначене вище основною метою симпозіуму є обговорення шляхів виходу науки з кризових умов діяльності, заходів із запобігання сьогоднішніх загроз, розроблення стратегій її відновлення та ефективного розвитку.

Для обговорення на симпозіумі пропонуються такі питання:

  • наука як перевірений практикою інструмент виходу суспільства з будь-яких екстремальних ситуацій та криз;
  • проблеми функціонування національної науки в умовах сьогоднішніх викликів та загроз і можливості їх подолання;
  • особливості державної підтримки науки в кризових умовах: європейський досвід та українські реалії;
  • шляхи відновлення кадрового потенціалу науки України і можливості входження в глобальні тенденції в галузі людського капіталу;
  • НАН України в умовах воєнного стану: пошук шляхів оптимізації діяльності на основі власного та світового досвіду;
  • відкрита наука та відкрита освіта – найкращій засіб ефективної співпраці та подолання кризових явищ у науковій та освітній сферах України.

Для участі в симпозіумі запрошуються українські та іноземні науковці і організатори науки, керівники академій наук та інших наукових об’єднань, представники урядових і громадських організацій, ЮНЕСКО, Європейської комісії та інших міжнародних організацій, які займаються проблемами розвитку науки, розповсюдження та використання її результатів.

Регламент роботи: симпозіум планується провести очно та онлайн на платформі ZOOM.

Робочі мови: українська, англійська.

Заявки на участь подавати до 15 жовтня 2022 р.

 

 Контакти: Кавуненко Лідія Пилипівна (+380 962857495),

e-mail: lkavunenko@gmail.com,

Секретаріат Інституту: (+38-044-486-95-91) Костриця Олена Петрівна, Черногаєва Оксана Григорівна

 

 

 

ЗАЯВКА

на участь в Міжнародному симпозіумі

«Наука України в умовах сучасних викликів і загроз:

проблеми і пріоритети розвитку»

 

Співробітники ДУ «Іститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України» провели комплексне прогнозно-аналітичне дослідження з метою визначення пріоритетних напрямів розвитку наукових досліджень».

Співробітники

ДУ «Іститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки

ім. Г.М. Доброва НАН України» провели комплексне прогнозно-аналітичне дослідження з метою визначення пріоритетних напрямів розвитку наукових досліджень».

З результатами дослідження можна ознайомитися у звіті(ЗАКАЧАТИ)