Видавнича та публікаційна діяльність Центру: 

У 1970–1992 роках ЦДПІН видавав республіканський міжвідомчий науковий збірник «Наукознавство та інформатика».

Центр видає міжнародний науковий журнал  «Наука та наукознавство», науково-практичний журнал «Проблеми науки», періодичний науковий збірник «Нариси з історії природознавства і техніки».

Видання Центру широко представлені в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського, Київ http://www.nbuv.gov.ua/  

Частина публікацій Центру є за наступними посиланнями:

http://naukainform.kpi.ua/Lists/Istor_nauka_naukoznavstvo/AllItems.aspx

http://www.foresight.nas.gov.ua

Вибрані публікації в алфавітному порядку:

Грига В.Ю.  Теоретичні та практичні аспекти використання наукових результатів НАН в економіці України. – К.: ЦДПІН НАН України. –Київ, 2010. – 113 с.

 

Добров Г.М. Наука о науке. Введение в общее наукознание. – К.: Наукова думка, 1966. – 272 с.

 

Добров Г.М. О предвидении развития науки // Вопросы философии.–1964.– №10.–С.71–82.

Зведений прогноз науково-технологічного та інноваційного розвитку України на найближчі 5 років та наступне десятиліття. – К.: Фенікс, 2007. – 152 с.

Лобанова Л.С. Системы подготовки научных кадров в европейских странах и Украине: сравнительный анализ в контексте формирования Единого европейского образовательного и научного пространства.  – Киев:  ДП «Информационно-аналитическое агентство», 2010. – 100 с.

Малицкий Б.А. Неолиберализм и кризис инновационного развития экономики. Формула кризиса.- К.: Феникс, 2009.- 64 с.

Маліцький Б.А. Прикладне наукознавство. – К.: Фенікс, 2007. – 464 с.

Маліцький Б.А., Попович О.С., Онопрієнко М.В. Обгрунтування системи науково-технологічних та інноваційних пріоритетів на основі «форсайтних» досліджень. – К.: Фенікс, 2008. – 86 с. 

Малицкий Б.А., Попович А.С., Оноприенко М.В. Обоснование системы научно-технологических и инновационных приоритетов на основе «форсайтных» исследований. – К.: Феникс, 2008.- 91 с.

Маліцький Б.А. Академічна наука: традиції і відповіді на нові виклики// Вісн. НАН України. – 2005 -№1. – С.11-24.

Маліцький Б.А., Онищенко О.С. та ін. Звіт про науководослідну роботу «Розвиток наукового співробітництва НАН України з провідними зарубіжними науковим центрами та організаціями», 2008.

 

Маліцький Б.А., Попович О.С., Соловйов В.П. та ін. Звіт про виконання відомчої теми “Розробка організаційнометодичного забезпечення узгодженого формування та системної реалізації науковотехнологічних та інноваційних пріоритетів ”, 2008.

 

Общество, основанное на знаниях: новые вызовы науке и ученым: Материалы международной конференции (Киев, 23 – 27 ноября2005 г.). – К.: Феникс, 2006. – 576 с.  (завантаження вимагає часу).

 

Палій В.М., Храмов Ю.О. Національна Академія наук України. 1918 – 2008. Персональній склад. – К.: Фенікс, 2008. – 352 с.   

 

Прогноз науково-технологічного та інноваційного розвитку України (попередній варіант) / під. ред. акад. НАН України А.П.Шпака та акад. АПН України А.М.Гуржія. Упорядн. Маліцький Б.А. та Попович О.С.- зб. матеріалів.- К.: Фенікс, 2006.- 160 с.

 

Соловьев В.П. Инновационная деятельность как системный процесс в конкурентной экономике (Синергетические эффекты инноваций). – К.: Феникс, 2006. – 560 с.

 

Соловьев В.П. Конкуренция в условиях инновационной модели развития экономики.– К.: Феникс, 2006. – 165 с.

 

Соловйов В.П., Кореняко Г.І., Головатюк В.М. Інноваційній розвиток регіонів: питання теорії та практики. – К.: Фенікс, 2008. –  224 с.

 

Соловйов В.П. Маліцький Б.А., Сенченко В.В. та ін. Розробка і пілотне впровадження типової інтегрованої інформаційноаналітичної системи (ІАС) органів місцевого самоврядування на базі

сучасних програмних і компютерних технологій (заключний звіт про виконання проекту за договором з Президією НАН України № 5 від 01.04.08 р. [Постанова Президії НАН України

від 19.03.2008 р. № 85])

 

Патон Б.Є., Онопрієнко В.І., Храмов Ю.О. та ін. М.В.Келдиш та українська наука. К.: Академперіодика, 2011. – 272 с.