ПРАВИЛА

прийому до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук
у ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки

ім.Г.М.Доброва НАН України»

у 2018 році

§ 1. Загальні положення

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 261 від 23 березня 2016 р. «Про
затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» в ДУ «Інститут досліджень
науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва НАН України» рішенням
Вченої ради від 12.0618 р., протокол № 7 відкрито докторантуру для підготовки докторів наук
за спеціальностями: 032 – історія та археологія (галузь знань 03 – гуманітарні науки); 051
– Економіка (галузь знань 05 – соціальні та поведінкові науки).
Підготовка здобувачів ступеня доктора наук в докторантурі здійснюється: за очною
(денною) формою навчання.
Нормативний строк підготовки доктора наук у докторантурі – два роки.
Протягом терміну перебування в докторантурі докторант зобов’язаний захистити
результати своїх наукових досягнень у вигляді дисертації, або опублікованої монографії, або
наукової доповіді за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних
рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується МОН, у спеціалізованій вченій
раді.
До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії (кандидата
наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в
міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами
до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові
результати, що потребують завершення роботи над науковими дослідженнями та оформлення
їх результатів та/або для підготовки публікацій до захисту для здобуття ступеня доктора наук.
Підготовка в докторантурі Інституту здійснюється за рахунок:
• коштів Державного бюджету України (за державним замовленням);
• коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне
замовлення;
• за кошти грантів, які отримав Інститут на проведення наукових досліджень, за якими
передбачається підготовка здобувачів ступеня доктора наук.
Особа, яка раніше навчалася в докторантурі за державним замовленням і не захистилася
або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до докторантури за
державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у
визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.
Державне замовлення на підготовку здобувача вищої освіти ступеня доктора наук в
докторантурі за спеціальностями розподіляється на конкурсній основі між науковими
установами, у яких діють спеціалізовані вчені ради з відповідних спеціальностей.

§ 2. Терміни прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування до

докторантури

Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до вступу подає до
профільного наукового підрозділу Інституту розгорнуту пропозицію, в якій міститься план
дослідницької роботи та/або інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки
результатів проведених досліджень до захисту. Протягом місяця з дня надходження документів
від усіх вступників відповідний структурний підрозділ заслуховує їх наукові доповіді та подає
висновки на розгляд вченої ради Інституту.
Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним вищим
навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками. У разі
позитивного рішення вченої ради Інституту щодо зарахування такого вступника в докторантуру
вчена рада Інституту одночасно приймає рішення про визнання його диплома. У разі відмови
вчена рада Інституту надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови.
Вчена рада вищого Інституту в місячний термін розглядає висновки наукових підрозділів
щодо кожного вступника і приймає рішення про їх зарахування до докторантури відповідно до
наданих характеристик наукової діяльності вступників та обсягів державного замовлення, а
також призначає докторантам наукових консультантів з числа штатних наукових працівників
Інституту із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. Рішення вченої ради
затверджується і оформляється наказом керівника Інституту.
Правила прийому в докторантуру Інституту діють протягом відповідного
навчального року.

Перелік необхідних документів
Вступники до докторантури подають такі документи:
• заяву на ім'я директора Інституту;
• особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до
докторантури працює, автобіографію;
• список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком з
визначенням фахових видань за спеціальністю передбачуваної дисертації);
• медичну довідку про стан здоров'я за формою № 086/о;
• копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
• копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук);
• копію атестата про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника
(доцента, професора, старшого дослідника) (за наявності);
• розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
• письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який
є штатним науково-педагогічним або науковим працівником університету, зі згодою бути
науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури;
• копію паспорта;
• копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
• дві фотокартки (3×4).
Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня доктора
філософії (кандидата наук), атестат про присвоєння вченого звання старшого наукового
співробітника (доцента, професора, старшого дослідника) подаються вступниками особисто.
Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв'язку зі вступом
до докторантури та довідка з останнього місця роботи про середньомісячну заробітну плату (за
підписом головного бухгалтера та керівника установи) для нарахування стипендії подаються
докторантом особисто в десятиденний термін після зарахування до докторантури.
Терміни зарахування вступників за кошти державного бюджету з 1 вересня 2018 року