Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України є єдиною в Україні науковою установою, яка спеціалізується на проведенні фундаментальних та прикладних досліджень у галузі наукознавства, інноватики та історії науки. Колектив сформувався на базі Київської наукової школи відомого в Україні та світі наукознавця та історика науки Г.М. Доброва, який у 60-90-х роках розгорнув широкомасштабні новітні дослідження науки з використанням принципово нових для того часу міждисциплінарних знань, машинних методів обробки інформації, концептуальних і методологічних підходів, поєднання дослідної діяльності з популяризацією науки та наукознавства в суспільстві, обґрунтовуючи їхню соціальну значимість та великий вплив на інноваційний розвиток країни. Ця традиція продовжується колективом упродовж післядобровських років.

Інститут має унікальну можливість розглядати у своїх дослідженнях проблеми науки у широкому контексті, починаючи з історії, теорії, організації наукової діяльності та закінчуючи використанням її результатів у соціально-економічній практиці. Тобто, у змістовному поєднанні принаймні трьох наукових дисциплін – «історія науки», «наукознавство» та «інноватика».

Унікальними є також більшість напрямів фундаментальних та прикладних досліджень, зокрема реконструкції історії розвитку науки, окремих наукових дисциплін, наукових шкіл, діяльності вчених, науково-технологічного розвитку, прогнозування та моделювання відповідних наукових, науково-технічних та інноваційних процесів і тенденцій, обґрунтування заходів державної політики в галузі науки та інновацій.

Теоретичні напрацювання Інституту конкретизуються у сфері трансформації законодавчої бази, формування нормативів у системі державного управління, у документах Міжнародних наукових організацій у галузі науки.

Інститут є академічною науковою установою, яка визнається унікальною й оригінальною вітчизняними, закордонними та міжнародними академічними науковими та професійними спільнотами в окремих пріоритетних напрямах досліджень НАН України.

Результати діяльності Інституту відповідають міжнародним стандартам відмінного рівня – «створення нових знань у нових галузях наук». Зокрема, фахівці Інституту є ініціаторами, фундаторами та лідерами в Україні за такими напрямами у нових галузях знань:

 • ідентифікація та описання ключових фактів та подій з історії науки, що найбільш вплинули на розвиток світової науки, окремо виділено такі факти, які стосуються діяльності українських вчених;
 • розробка теоретичного обґрунтування взаємозв’язку політичних, соціальних та психологічних чинників реалізації професійної діяльності вчених, осмислення вченими своєї ролі в суспільстві, трансформація професійного етосу вчених;
 • дослідження соціального капіталу науки, його вимірювання на національному та регіональному рівнях, а також типологізації як глобального соціального та наукового процесу;
 • розробка методології багаторівневого аналізу джерел і каналів фінансування національної наукової системи у часовій динаміці та у розрізі пріоритетів, галузей наук та окремих напрямів досліджень;
 • виявлення закономірностей взаємозв’язку рівня соціальної напруженості з технологічними змінами, характерними для трьох попередніх промислових революцій, обґрунтування гіпотези щодо змісту підготовки суспільства до наступної чергової промислової революції.

Безперечним доказом унікальності Інституту є визнання у світі визначної ролі Добровської школи наукознавства у становленні цієї дисципліни, її активному розвитку на ідеях і науковому досвіді роботи сучасних соратників та учнів Г.М. Доброва в багатьох країнах Європи, республіках колишнього СРСР, Китаю та ін.

Унікальність Інституту як наукової установи для розвитку та іміджу України характеризується також залученням колективу та окремих фахівців до участі в роботі міжнародних організацій, редколегій журналів, робочих груп з підготовки аналітичних матеріалів, оргкомітетів конференцій тощо.

Інститут є базовою організацією для забезпечення роботи Наукової ради з наукознавства Міжнародної асоціації академій наук (МААН), а директор Інституту Б.А. Маліцький очолює цю Раду. Інституту довірено з боку ЮНЕСКО та МААН проведення регулярних симпозіумів з проблем розвитку національної та світової науки. Матеріали та рекомендації з відповідних питань надсилаються багатьом зацікавленим міжнародним та національним організаціям.

Колектив Інституту відомий у міжнародних колах як серйозний дослідник тенденцій розвитку вітчизняної науки у порівнянні з тенденціями розвитку світової науки й окремих іноземних країн, імплементації зарубіжного досвіду та стандартів у сферу законодавчо-нормативної діяльності України

Напрацювання Інститутом методик, рекомендацій, підходів до аналізу науки використовуються в деяких іноземних країнах у їхніх національних дослідженнях. Науковці Інституту запрошуються до участі у міжнародних конференціях, на яких вони мають змогу ознайомити закордонних колег зі станом розвитку науки в Україні.

З метою підтримання позитивного іміджу України як наукової держави Інститут проводить значну роботу з ідентифікації наукових пріоритетів українських учених у світі, видав і розповсюдив монографію з відомостями про видатних закордонних учених українського походження.

З цією ж метою вперше в Україні видано книгу з детальним описом найбільш видатних досягнень Національної академії наук України за 100 років її діяльності. Книга отримала високу оцінку з боку багатьох закордонних фахівців.

В Інституті з початку його існування як наукознавчого наукового підрозділу і дотепер захищено більше 350 дисертацій, зокрема фахівцями з інших республік. Інститут у справі підготовки наукових кадрів виступає як платформа, яка об’єднує спеціалістів істориків, наукознавців, економістів, фізиків, математиків та інших наукових дисциплін. Тому не дивно, що науковий колектив самого Інституту складається з фахівців різних спеціальностей, а деякі з них мають дипломи з двох спеціальностей. Ця кадрова специфіка Інституту викликає, до речі, деяке непорозуміння в Україні, але за кордоном в наукових колах, навпаки, сприймається як позитивний досвід українського наукознавства.

 

Фахівці Інституту входять до складу робочих груп, експертних консультативних груп, експертних комісій, організаційних комітетів, конкурсних комісій, науково-видавничих рад, а саме:

 • робочої групи з удосконалення законодавства у сфері науки та інновацій. Результати наукових розробок покладено в основу пропозицій щодо підготовки проєкту Закону України «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності в Україні»;
 • робочої групи з підготовки пропозицій щодо проєкту Закону України «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності в Україні»;
 • робочої групи з підготовки пропозицій щодо проєкту Закону України «Про наукову та науково-технічну експертизу»;
 • робочої групи з підготовки проєкту рекомендацій парламентських слухань на тему: «Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку»;
 • робочої групи з доопрацювання проєкту Закону України «Про авторське право і суміжні права»;
 • робочої групи, що надала пропозиції та брала участь у Парламентських слуханнях «Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання науки та освіти»;
 • робочої групи з підготовки проєкту рекомендацій Парламентських слухань на тему: «Національна інноваційна система: стан та законодавче забезпечення розвитку»;
 • робочої групи з розроблення макроекономічних прогнозів соціально-економічного розвитку України Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;
 • робочої групи з підготовки аналітичних матеріалів «Припущення для макроекономічного прогнозу: зовнішні та внутрішні» Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;
 • робочої групи щодо експертного опитування «Ризики економічного розвитку економіки України» Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;
 • робочої групи з підготовки проєкту Розпорядження Кабінету міністрів України «Про схвалення Стратегії інноваційного розвитку України на період до 2030 року» Міністерства освіти та науки України;
 • робочої групи зі створення системи державного нагляду і контролю за обігом інтелектуальної власності як нематеріальних активів та надходження податків з винагород творців інтелектуальної власності для Національної стратегії розвитку інтелектуальної власності в Україні;
 • робочої групи з підготовки пропозицій щодо проєкту Закону України «Про наукову та науково-технічну експертизу» Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;
 • робочої групи МОН України з розробки проєкту Методики оцінювання ефективності наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності наукової установи відповідно до Порядку проведення державної атестації наукових установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 року № 540;
 • робочої групи з підготовки пропозицій до проєкту «Державної стратегії розвитку науки, технологій та інноваційної діяльності» Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій;
 • робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, що залучає як консультантів із законодавчо-правових проблем НАН України фахівців Інституту;
  • постійної комісії НАН України з оцінювання ефективності діяльності наукових установ (ПК НАНУ), затвердженої розпорядженням Президії НАН України від 17 травня 2016 року № 290;
 • робочої групи МОН України з розробки проєкту Методики оцінювання ефективності наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності наукової установи відповідно до Порядку проведення державної атестації наукових установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 року № 540;
 • робочої групи зі створення Віртуального музею НАН України.
 • розроблено у співавторстві концепцію експозиції музею та підготовлено матеріали щодо історії НАН України в суспільно-політичному та культурно-історичному контекстах для наповнення порталу музею, зокрема біографічні довідки вчених, іменами яких названі наукові премії, та імена яких присвоєно академічним інститутам; перелік та інформація щодо наукових шкіл НАН України; перелік ключових досягнень вчених НАН України; коротка історія створення Української академії наук у датах, подіях і фактах;
 • робочої групи у співпраці з Інститутом соціології НАН України, Одеським національним політехнічним університетом, де проводять експертно-консультаційну і методичну роботу;
 • робочої групи у співпраці з Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій, де проводять експертно-консультаційну і методичну роботу щодо розвитку туризму як фактору економічного зростання Черкаської області;
 • оргкомітету Міжнародної науково-практичної конференції Патріотизм і патріотичне виховання в контексті викликів сучасності» / НАН Білорусі, Державний прикордонний комітет Республіки Білорусь, Мінськ, 16-17 травня 2019 р.;
 • експертної групи круглого столу в рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Діалог дослідників та експертів – можливості інтеграційного розвитку країн СНД» / Інститут економіки ім. академіка Дж. Алишбаєва, НАН Киргизької Республіки, м. Бішкек, Киргизстан, 2-5 вересня 2019 р.;
  • інформаційно-бібліотечної ради Національної академії наук України;
  • експертної групи Спілки наукових та інженерних об’єднань;
  • робочої групи семінару «Бібліометричні технології та наукометричні дослідження» в рамках Міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху» / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, 8–10 жовтня 2019 р.;
  • експертно-консультаційної групи за програмою «DOBRE: місцевий економічний розвиток» щодо розвитку туризму як фактору економічного зростання ОТГ Херсонської та Миколаївської областей, USAID, 2018 р.;
  • експертної групи координаційної діяльності ГО «Суспільна інноваційна мережа України» з питань експертної оцінки законодавчих та нормативних актів України;
  • експертної групи ДУ «Національний антарктичний науковий центр» МОН України;
  • комісії НАН України з оцінювання ефективності діяльності наукових установ (ПК НАНУ), затвердженої розпорядженням Президії НАН України від 17 травня 2016 року № 290.

 

Науковцями Інституту виконувалася консультаційна, організаційна та методична робота:

 • експертно-консультаційна та методична співпраця з Інститутом соціології НАН України при підготовці методичних підходів щодо аналізу та обрахунку експертного дослідження «Цивілізаційний вибір українського суспільства»;
 • здійснення організаційної, координаційної, експертно-консультаційної і методичної роботи у співпраці з Енергодарським інститутом державного та муніципального управління ім. Р.Г. Хеноха «Класичний приватний університет» та студентською радою Приватного вищого навчального закладу «Нікопольський економічний університет» щодо підготовки та проведення науково-практичної конференції «Інноваційний менеджмент як наука управління інноваціями та фінансування інноваційних підприємств в Україні», (м. Київ, 13 квітня 2018 р.);
 • створення робочої групи з числа керівництва Українського гуманітарного інституту (УГІ – приватний вищий навчальний заклад у м. Буча, Київської області), УСПП, представників НАН України та бізнесу для підготовки проєкту регіональної інноваційної системи;
 • у рамках розбудови регіональної інноваційної системи в Українському гуманітарному інституті створено наукову школу макроекономічного аналізу та прогнозування;
 • наукове керівництво науково-дослідної роботи групи молодих аналітиків у рамках програми Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Політики економічного прориву: світовий досвід».

На базі Інституту працює методологічний семінар та наукові семінари наукових відділів. Провідні вчені Інституту беруть активну участь у проведенні експертизи конкурсних науково-технічних проєктів та проєктів законодавчих актів за дорученням Президії НАН України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти.

Організовано регулярний семінар «Інформаційне суспільство: досягнення та виклики» для обговорення актуальних питань розвитку інформаційного суспільства та популяризації науки. Періодичність проведення: щомісяця від вересня до травня. Місце проведення: Київський будинок вчених.

Спільно з Українським товариством істориків науки співробітники Інституту координують наукову роботу в галузі історії науки в Україні (як професійних істориків науки, так і вчених у різних галузях, що вивчають історію розвитку своєї дисципліни). При відділі історії та соціології науки і техніки працює семінар з історії науки, який очолює завідувач відділу  Ю.О. Храмов.

Молоді вчені Інституту проходили стажування в органах державної влади:

Корецький А.І., к.е.н. з 15.04.2018 по 20.07.2018 проходив стажування в секретаріаті Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин за підтримки Фонду «Східна Європа», ГО «Ліга інтернів» та USAID, де поглибив навички організаційної, адміністративної роботи, успішно здав екзамени зі знання Конституції України та Регламенту Верховної Ради України.

При Інституті працює Національний контактний пункт Рамкової Програми ЄС з досліджень та інновацій “Горизонт 2020” за напрямом «Європа у мінливому світі − інноваційні, розумні суспільства рівних можливостей», де здійснюється експертно-консультаційна і методичної робота із залучення українських учених до участі у “Горизонт 2020” з досліджень та інновацій; проводяться індивідуальні консультації, надається допомога українським організаціям щодо пошуку партнерів та створення консорціумів для подачі спільних заявок (координатор Каплинський О.В.).

Координаційна діяльність здійснювалась провідними вченими Інституту через їхню участь у спеціалізованих радах із захисту дисертацій:

– в Інституті філософії НАН України, спеціалізована вчена рада Д 26.161.01 зі спеціальності 033 «Філософія» (д.філос.н., проф. Онопрієнко В.І.);

– в Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці Національної академії аграрних наук, спеціалізована вчена рада Д 26.280.02 зі спеціальності 07.00.07 «Історія науки і техніки» (д.і.н., пров.н.с. Гамалія В.М.).

 

 

Провідні спеціалісти Інституту досліджень та науково-технічного потенціалу ім. Г.М. Доброва НАН України очолюють екзаменаційні комісії, працюють викладачами у вищих навчальних закладах України:

 • Київський національний університет ім. Тараса Шевченка (кафедра менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності (Попович О.С., голова екзаменаційної комісії);
 • Національний університет будівництва та архітектури (професор Рижко Л.В.);
 • Фізико-технічний науково-навчальний центр НАН України (професор Онопрієнко В.І.).
 • Центр гуманітарної освіти НАН України (професор Онопрієнко В.І.);
 • Київський академічний університет (професор Онопрієнко В.І.);
 • Державний університет інфраструктури та технологій (завідувач кафедри Гамалія В.М.).
 • Університет економіки та права «КРОК» (старший викладач Вовченко О.В.);
 • Український гуманітарний інститут (доцент Макаренко І.П.).

 

Фахівців Інституту було включено до складу міжнародних та вітчизняних редакційних колегій, рад наукових журналів та  збірників наукових праць.

Міжнародні видання:

–        Бельгійський міжнародний журнал «International Journal of Innovation in the Digital Economy (IJIDE)», European Academy of the Regions, (Соловйов В.П. – член редакційної ради);

 • Журнал «Вопросы истории естествознания и техники», Президія РАН, м. Москва, Росія, (Храмов Ю.О. – член міжнародної редакційної ради);
 • Всеросійський науково-практичний журнал «Инновации», ООО «Трансфер-Инновации» м. Санкт-Петербург, Росія, (Соловйов В.П. – член редакційної ради).

Вітчизняні видання:

 • журнал «Наука, технології, інновації», ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації», (Попович О.С. – член редакційної колегії). (Інститут є співзасновником журналу).
 • журнал «Наука та інновації», Національна академія наук України, (Маліцький Б.А. – член редакційної колегії).
 • збірник наукових праць «Вісник «Національного авіаційного університету. Філософія, культурологія», (Онопрієнко В.І. – заступник головного редактора);
 • Збірник наукових праць «Питання історії науки і техніки», Центр пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, (Литвинко А.С. – заступник головного редактора);
 • Збірник праць Міжнародних молодіжних науково-практичних конференцій «Історія розвитку науки, техніки та освіти, (Литвинко А.С. – відповідальний редактор).

 

Провідні вчені Інституту беруть активну участь у рецензуванні монографій, статей наукових журналів, а саме:

 • Аксіосфери білоруської науки та шляхи її вдосконалення. Рецензія на книгу Гусакова В.Г./ О.С. Попович // Наука та наукознавство. — 2017. — № 4 (98) – с. 140-142  — рос.
 • Глобальна комунікація. Рецензія на книгу О.В. Зернецької / О.С. Попович// “Економіка України”. — 2018. — 2 (675) —с. 83-86. — укр
 • Науково-технічні об’єднання промислових регіонів України (1870-1917). Рецензія на монографію Кушлакової Н.М. / А.С. Литвинко // Питання історії науки і техніки. — 2017. — № 1. — С. 80. — укр
 • Фінансова і фінансово-правова наука і освіта в Наддніпрянській Україні в ХІХ – на початку ХХ століття. Резензія на монографію Н.О. Пасічник / А.С.Литвинко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія / голов. ред. І. Зуляк ; редкол.: М. Алексієвець, Л. Алексієвець, М. Бармак [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2018. – Вип. 1, ч. 1. – С. 150–151.
 • Електротехнічна галузь України другої половини ХХ ст.: напрями розвитку і здобутк. Рецензія на монографію О.Є. Тверитникова /В. М. Гамалія //Збірник наукових праць «Історія науки і техніки». Т. 8. Вип. 1(12). К., 2018. – С. 259-260.
 • Становлення та розвиток наукових основ автомобілебудування в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.). Рецензія на монографію Бей Н. О. / В. М. Гамалія. // Історія науки і біографістика. – 2018. – Вип. 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/INB_Title_2018_2_21;
 • Історико-науковий аналіз життя і діяльності Л. Д. Проскурякова (1858 – 1926 рр.) та його науково-технічної школи у контексті розвитку вітчизняного мостобудування та архітектури. Рецензія на монографію Салата Г. В. / В. М. Гамалія. // Історія науки і біографістика. – 2018. – Вип. 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/INB_Title_2018_2_22
 • Аналіз стану інноваційної діяльності в Україні і шляхи його поліпшення. Рецензія на рукопис статті А.І. Яковлєва (В.М.Головатюк);
 • Трирівнева модель національної інноваційної системи України. Рецензія на рукопис статті П.М. Цибульова (В.М.Головатюк);
 • Особливості наукового забезпечення виробництва перспективних зразків радіоелектронної апаратури». Рецензія на рукопис статті Ю.М. Лаврич (В.М.Головатюк);
 • Розвиток критичних технологій – важливий крок в майбутнє України. Рецензія на рукопис статті Сотника В.В. та Купчини А.В. «(В.М.Головатюк);
 • Державний податковий ризик-менеджмент як чинник економічної безпеки України. Рецензія на рукопис статті Романенка В.В. (В.П. Соловйов);
 • К основаниям категориального анализа технологических цепочек познания. Рецензія на рукопис статті Щербіна В.К. (В.М.Головатюк);
 • Платформна економіка просторових бізнес-екосистем як інноваційний тренд сталого розвитку. Рецензія на рукопис статті І.К. Бистрякова та Д.В. Клинового (В.М.Головатюк);
 • Інновації в державному управлінні: неопарламентаризм в умовах інформаційного суспільства. Рецензія на статті С.О. Гайдученка, Ю.І. Ляха, С. І. Чернова, К.В. Пастуха (В.М.Головатюк);
 • Порівняльний аналіз структури наноекономіки. Теорій людського капіталу, креативної економіки й інформаційної економіки. Рецензія на статті Остапенко Т.Г. (В.М.Головатюк).

 

Фахівці Інституту залучаються як офіційні опоненти та рецензенти дисертаційних робіт на здобуття учених ступенів кандидата і доктора наук, рецензенти магістерських робіт:

 • наукове керівництво дисертації Бондар-Підгурської О. В. «Методологія управління інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством» Інституту економіки промисловості НАН України, на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук.
 • офіційне опонування дисертації Н.О. Бей на тему: «Еволюція науково-організаційних основ автомобілебудування у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть», за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук
 • офіційне опонування дисертації І.М. Левченко «Природничі та медичні товариства на теренах України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: наукові, просвітницькі та світоглядні засади діяльності», за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук;
 • офіційне опонування дисертації Г.В. Салати «Науково-освітня діяльність професора Л.Д. Проскурякова (1858–1926 рр.) в контексті розвитку архітектури мостів (кінець ХІХ – перша чверть ХХ століть)», за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук;
 • офіційне опонування дисертації Ситницького М.В. «Стратегічне управління розвитком дослідницьких університетів України: теорія і практика» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством Київського національного університету імені Тараса Шевченка на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук.
 • офіційне опонування дисертації Вергунова В.А. «Науково-організаційні засади функціонування сільськогосподарської дослідної справи на теренах України (друга половина ХІХ ст. – початок ХХІ ст.)» за спеціальністю 00.07 – історія науки й техніки. – Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН, Київ, Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Міністерства освіти і науки України, Переяслав-Хмельницький, на здобуття наукового  ступеня доктора  історичних наук;
 • офіційне опонування дисертації Вірченка В.В. «Розвиток інтелектуальної власності в глобальному економічному середовищі» за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, Національний університет ім. Т. Шевченка на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук;
 • офіційне опонування дисертації Соловей Г.М. «Еволюція наукових основ застосування протиерозійних заходів у землеробстві Західної України (друга половина ХХ – початок ХХІ століть)» за спеціальністю 07.00.07 історія науки й техніки на здобуття наукового ступеня кандидата  історичних наук;
 • офіційне опонування дисертації Шадріна О.В. «П.І. Гавсевич (1883–1920) – вчений та організатор дослідництва з культури лікарських рослин в Україні», за спеціальністю 07.00.07 історія науки й техніки на здобуття наукового ступеня кандидата  історичних наук;
 • офіційне опонування дисертації О.І. Ісаєнка «Науковий доробок академіка І.Г.Александрова (1875-1936) у контексті розвитку гідротехніки та гідроенергетики» за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки, вчена рада К 26.820.02, Державний університет інфраструктури та технологій на здобуття наукового ступеню кандидата історичних наук;
 • офіційне опонування дисертації Н.Л. Шелкунової «Науковий доробок професора Г.Я. Андрєєва у розвитку технологій машинобудування у 50‑70-х рр. ХХ ст.», за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук;
 • офіційне опонування дисертації Михальчука А.О. «Феномен криптографії в контексті розвитку європейської науки» за спеціальністю 09.00.09 – філософія науки у Спеціалізованій вченій раді Д. 26.161.01 Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України на здобуття наукового ступеню кандидата філософських наук
 • відгук на автореферат дисертації О.А. Єрмакової «Теоретико-методологічні засади формування регіональної інноваційної політики в умовах глобалізації» за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук;
 • відгук на автореферат дисертації Н.О. Пасічник «Університетська фінансово-правова наука і освіта на терені України ХІХ – поч. ХХ ст.» за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук;
 • відгук на автореферат дисертаційної роботи М.С. Кукоша «Теоретико-методичні підходи до оцінки інвестиційного потенціалу регіону в умовах децентралізації» за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;
 • відгук на автореферат дисертаційної роботи А.В. Солдаткіної «Стратегічне планування розвитку інформаційного сектора національної економіки» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;
 • відгук на дисертаційну роботу В.В. Голової «Науково-освітній доробок професора О.П. Лідова у дослідженні переробки органічної продукції (80-ті роки ХІХ – початок ХХ століть)», за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук;
 • відгук на автореферат дисертації О.Є. Тверитникової на тему: «Наукове забезпечення розвитку електротехнічної галузі України (1945–1991 роки)» за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук;
 • відгук на автореферат дисертації А.А. Фесенко «Внесок почесних громадян півдня України у розвиток регіону другої половини ХІХ – початку ХХ ст.», за спеціальністю 07.00.01. – історія України на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук;
 • відгук на автореферат дисертації В.Є. Кашперського «Академік УААН Г.О. Богданов (1930‑2009 рр.): наукова, організаційна та педагогічна діяльність в умовах соціально-економічних змін другої пол. ХХ – поч. ХХІ ст.» за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки поданої на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук;
 • відгук на автореферат дисертації В.Г. Ничкалюка «Академік АН УРСР К.Г. Воблий – вчений і організатор економіко-географічної науки та цукрово-бурякової кооперації (перша половина ХХ століття)» за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук;
 • відгук на автореферат дисертації Т.С. Мітковської «Розвиток гідрографії в Північному Причорномор’ї у ХІХ – на початку ХХ ст.» )» за спеціальністю 07.00.01 – історія України на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук;
 • відгук на автореферат дисертації Ковчуги Л.І. «Інноваційний розвиток як чинник підвищення конкурентоспроможності галузей промисловості України» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;
 • відгук на автореферат дисертації Захарченко Н.В. «Методологія управління розвитком високотехнологічних промислових підприємств» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), Одеський національний політехнічний університет на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук;
 • відгук на автореферат дисертації Дунської А.Р. «Інноваційний механізм розвитку підприємств целюлозно-паперової промисловості», за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), НТУУ «КПІ» на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук;
 • відгук на автореферат дисертації Мрихіної О.Б. «Трансфер технологій у системі стратегічного розвитку університетів», поданої на здобуття ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), НУ «Львівська політехніка»;
 • відгук на автореферат дисертації Ляшуги І.Ю. «Науково-організаційні засади розвитку метрологічного забезпечення в Україні» (1901 р. – початок ХХI ст.)», на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (захист відбувся 18.04.2019);
 • експертний висновок на дисертацію Годзь Н.Б. «Філософські підстави екологічної футурології», за спеціальністю 09.00.09 – філософія науки на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук;
 • експертний висновок на дисертацію Михайлюка С.І. «Філософія проблеми часу і простору в постнекласичній науці», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.09 – філософія науки);
 • рецензія на магістерські роботи І.О. Робенка «Фінансова стратегія підприємства» та А.І. Суміної «Підприємницький потенціал фірми та управління ним» факультету економіки та підприємництва Університету економіки та права «КРОК»;
 • наукове керівництво стажуванням доцента НУ «Львівська політехніка» Мрихіної О.Б.

 

Специфічні показники, що розкривають особливості діяльності Інституту:

 • пріоритетність тематики наукових досліджень, їхня релевантність поточним та стратегічним завданням щодо розвитку вітчизняної науки;
 • використання засобів порівняльного аналізу розвитку вітчизняної науки у світовому та європейському контекстах;
 • рівень збалансованості фундаментальних та прикладних досліджень;
 • ступінь доведення результатів досліджень до можливості їх практичного використання;
 • зв’язок науково-дослідних робіт з формуванням та реалізацією науково-технологічної та інноваційної політики держави;
 • рівень популяризації результатів наукових досліджень Інституту як всередині країни, так і за її межами, зокрема через співпрацю з ЮНЕСКО, Міжнародною асоціацією академій наук, оприлюднення результатів та заходів, що проводяться в Інституті, на сайтах Інституту та НАН України, а також на регулярних симпозіумах з питань наукознавства, інноватики та історії науки.