ВНЕСОК УКРАЇНИ У СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АНТАРКТИКИ: БІБЛІОГРАФІЯ ТА БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВІТЧИЗНЯНИХ УЧЕНИХ І ФАХІВЦІВ (2007-2017 РР.) (Договір № Н/2 –2017 від «05.07.2017р. з ДУ «Національний антарктичний науковий центр МОН України»)

(Договірна тематика)

Керівник проекту: Рибачук В.П., с.н.с., к.х.н.

Строк виконання: 05.07.2017–31.12.2017

Мета проведення науково-дослідної роботи:

  • створення бібліографії наукових праць українських вчених і фахівців щодо дослідження Антарктики за період 2007-2017 рр;
  • визначення тенденцій розвитку досліджень України в Антарктиці та місця і внеску України у світові дослідження Антарктичного регіону;
  • – бібліографічний супровід та наукометричний моніторинг виконання Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки;
  • – сприяння поширенню наукової, науково-популярної та іншої інформації щодо діяльності України в Антарктичному регіоні планети.

Анотований звіт результатів виконання

Здійснено бібліографічний пошук та сформовано вихідний інформаційний масив для укладання анотованої бібліографії з використанням вітчизняних і зарубіжних реферативних баз даних, бібліографічних покажчиків, веб-ресурсів та офіційних документів міжнародних органів системи Договору про Антарктику.

Основні результати, їхня наукова новизна та значимість:

Виконано наукометричний аналіз бібліографії й на його основі виявлено позитивний тренд внеску України у сучасні дослідження Антарктики. Показано, що вчені і фахівці України, передусім НАН України, у тісному співробітництві з зарубіжними колегами майже 20 країн активно розвивають наукові дослідження й прикладні розробки за пріоритетними напрямами наук, визначеними міжнародними органами системи Договору про Антарктику.

Отримані результати не мають аналогів в Україні та відповідають світовим тенденціям щодо інформаційного супроводження наукових досліджень Антарктики. Бібліографія, що укладена, набуває також певної актуальності у зв’язку з 25-річчям сучасного періоду діяльності України в Антарктиці (2017 р.) та розробкою проекту Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на наступний період (після 2020 р.).

Результати виконаної науково-дослідної роботи створюють необхідну інформаційну базу для здійснення бібліографічного та наукометричного супроводу розвитку досліджень України в Антарктиці в рамках Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки.


«ЗБІР ТА ОПРАЦЮВАННЯ БІОГРАФІЧНИХ ДОВІДОК ТА ФОТОМАТЕРІАЛІВ ДЛЯ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНОГО ВИДАННЯ “ВИДАТНІ ДІЯЧІ УКРАЇНИ РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ”» (Договір № 060115 на виконання наукового дослідження від 06.01.2015 р. з ДП «КБ «Південне»)

Керівник проекту – д.е.н., проф. Маліцький Б.А.

Строк виконання: 01.01.2017-31.12.2017

Предмет НТР:

Виконання наукового дослідження за темою “Збір та опрацювання біографічних довідок та фотоматеріалів для науково-популярного видання «Видатні діячі України ракетно-космічної»” за розділами: “Перші ракетники та теоретики космонавтики; Піонери наукових досліджень Всесвіту; Керівники та головні конструктори провідних підприємств СРСР/Росії; Керівники випробувань та експлуатації ракетно-космічної техніки СРСР; Керівники підготовки космонавтів і космонавтики СРСР/Росії; Астронавти США і Канади українського походження; Керівники провідних ракетно-космічних підприємств України; Керівники Комісії/Ради з космічних досліджень АН України; Керівники напрямів наукових космічних досліджень; Керівники напрямів наукових досліджень зі створення ракетно-космічної техніки”.

Основні результати НТР, їхня наукова новизна та  значимість:

  1. Написано та опубліковано коротку історію ракетно-космічної науки і техніки України в рамках СРСР (1951–1991), яку викладено у світовому контексті, зокрема висвітлено створення КБ «Південне» з суміжниками чотирьох поколінь бойових ракет, низки ракет-носіїв і космічних апаратів, введено в науковий обіг низку нових архівних документів і матеріалів, нових імен та результатів.
  2. Вперше написано і видано статті про науково-технічні школи Уткіна і Сергєєва в ракетно-космічній галузі. Показано їхня роль як наукових лідерів у формуванні цих неформальних колективів, висвітлено їхні пріоритетні результати, розкрито персональний склад цих шкіл.
  3. Розроблено концепцію та план-проспект колективної багатотомної монографії «Історія ракетно-космічної науки і техніки України», в якій історія ракетно-космічної науки і техніки України висвітлюється через створені бойові ракети, ракети-носії, космічні апарати (власне історія), підприємства, організації та наукові інститути, що брали участь у становленні та розвитку ракетно-космічної науки і техніки України, а також через біографії вчених, інженерів та конструкторів, які зробили внесок у цю галузь.
  4. На виконання Генеральної угоди про співробітництво між НАН України та КБ «Південне», за якою відділ бере участь в підготовці та створенні монографії «Історія ракетно-космічної науки і техніки України», написано до неї: перший розділ ″Початковий етап світової ракетної науки і техніки (1926–1944)″, в якому розкрито зародження та формування ракетобудування як перший, початковий етап у розвитку ракетної науки і техніки. Показано внесок низки українських винахідників як результат міжнародного рівня. Ці дані, розпорошені по різних виданнях, вперше систематизовано та зібрано разом (Ю.О. Храмов, Г.Г. Костюк, Ю.І. Мушкало); третій розділ «Військово-політичні та науково-технічні передумови активізації робіт в ядерній і ракетній науці і техніці в СРСР в 1945–1954 роках з метою створення ракетно-ядерної зброї». На основі літературних, мемуарних та архівних джерел реконструйовано коротку історію ракетно-ядерної зброї в СРСР в 1945–1954 рр. у світовому контексті, розкрито фактори, які сприяли її прискореному створенню. Вперше історію радянської ядерної та термоядерної бомб і бойових ракет розглядають в тісній взаємодії, відповідно в рамках ядерного та ракетного проєктів.
  5. Вперше знайдено в архівах України (після розсекречення) та  опубліковано низку документів і матеріалів з історії ракетно-космічної науки і техніки України. Взято на облік 111 справ ф.1, оп. 24  ЦДАГО України, переглянуто 63 справи. Виявлено та відібрано 86 документів про роботу 11 академічних інститутів над ракетно-космічною тематикою.