ДУ «ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва НАН України» виконує методологічні, науково-
організаційні, прогнозно-аналітичні, навчально-методичні функції та здійснює координацію
й науково-методичне забезпечення наукових досліджень у галузі історії, управління та
організації науки, що проводяться науковими установами і вищими навчальними закладами
України, надає їм науково-методичну допомогу у підготовці наукових кадрів за профілем
Інституту. Інститут співпрацює з Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти,
Кабінетом Міністрів України, міністерствами, відомствами, науковими установами,
підприємствами, організаціями України.
Інститут разом з Українським товариством істориків науки об’єднують та координують
наукову роботу в галузі історії науки і техніки в Україні (як професійних істориків науки так
і вчених у різних галузях, що досліджують історію розвитку своєї дисципліни). В Інституті
працює республіканський семінар з історії науки (Ю.О.Храмов). Українське товариство
істориків науки є громадською науковою організацією, яка об’єднує на добровільних засадах
науковців України, що проводять роботи в галузі науки і техніки. Товариство має на меті:
– консолідацію істориків науки України та використання їх творчої активності та
інтелектуального потенціалу в інтересах духовного відродження і розвитку науки і культури;
– сприяє розвиткові історико-наукових досліджень в Україні;
– надає наукову та методичну допомогу у постановці викладання історії науки і техніки у
вищій та середній школі;
– популяризує та пропагує історію науки як невід’ємну складову історії культури; бере
участь в організації і проведенні конференцій семінарів і симпозіумів, однак товариство не
проводило фінансово-господарську діяльність.
Інститут співпрацює з фахівцями провідних вузів України та академічних інститутів –
Інститутом електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Національним ботанічним

садом ім. М.М. Гришка, Інститутом соціології НАН України, Інститутом філософії НАН
України, Національним технічним університетом «Харківський політехнічний інститут»,
Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут»,
Дніпровським національним університетом ім. О. Гончара, Державним університетом
інфраструктури і технологій, Одеським національним політехнічним університетом,
Енергодарським інститутом державного та муніципального управління ім. Р.Г. Хеноха
«Класичний приватний університет», Приватним вищим навчальним закладом
«Нікопольський економічний університет», Українським гуманітарним інститутом,
Державним університетом інфраструктури та технологій й ін.
Науковці Інституту є членами робочої групи зі створення Віртуального музею НАН
України (А.С. Литвинко). А.С. Литвинко та Ю.О. Храмовим розроблено у співавторстві
концепцію експозиції музею та підготовлено матеріали стосовно історії НАН України в
суспільно-політичному та культурно-історичному контекстах для наповнення порталу
музею, зокрема біографічні довідки вчених, іменами яких названі наукові премії та імена,
яких присвоєно академічним інститутам; перелік та інформація щодо наукових шкіл НАН
України; перелік ключових досягнень вчених НАН України; коротка історія створення
Української академії наук у датах, подіях і фактах.
Інститут є координатором роботи Наукової ради з наукознавства при Міжнародній
асоціації академій наук (затверджено Постановою Ради Міжнародної асоціації академій наук
від 15 жовтня 2010 року №212 «Про затвердження складу Наукової ради з наукознавства та
Положення про неї»).
В Інституті немає спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських
дисертацій.
Координаційна діяльність здійснювалась провідними вченими Інституту шляхом їх
участі у спеціалізованих радах із захисту дисертацій:
– в Інституті філософії НАН України, спеціалізована вчена рада Д 26.161.01зі
спеціальності 033 «Філософія» (В.І. Онопрієнко);
– в Національній науковій сільськогосподарській бібліотеці Національної академії
аграрних наук, спеціалізована вчена рада Д 26.280.02 зі спеціальності 07.00.07 «Історія науки
і техніки» (В.М. Гамалія).
Продовжувалась співпраця з відділом бібліометрії та наукометрії Національної
бібліотеки ім. В.І. Вернадського та з ДУ «Національний антарктичний науковий центр»
МОН України в рамках виконання науково-технічних проектів за Державною цільовою
науково-технічною програмою проведення досліджень в Антарктиці на 2011–2020 роки
(В.П. Рибачук).

Крім того, координація здійснювалась шляхом участі працівників Інституту у складі:
– робочої групи МОН України з розробки проекту Методики оцінювання
ефективності наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності наукової установи
відповідно до Порядку проведення державної атестації наукових установ, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 року № 540 (В.П. Рибачук);
– Постійної комісії НАН України з оцінювання ефективності діяльності наукових
установ (ПК НАНУ), затвердженої розпорядженням Президії НАН України від 17 травня
2016 року № 290 (О.О. Грачев);
– інформаційно-бібліотечної ради Національної академії наук України (В.П. Рибачук);
– спілки наукових та інженерних об’єднань ( О.С. Попович);
– здійснення організаційної, координаційної, експертно-консультаційної і методичної
роботи у співпраці з Одеським національним політехнічним університетом щодо підготовки
та проведення XХIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи
інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-
інноваційний простір» (м. Одеса, Україна, 4–5 жовтня 2018 р.) (В.П. Соловйов,
В.М. Головатюк, І.П. Макаренко, В.В. Сенченко, О.С. Соснов, О.В. Вовченко,
О.В. Каплинський, М.В. Онопрієнко, О.П. Костриця).
Науковці Інституту взяли участь:
– у роботі Ради молодих учених при Відділенні інформатики НАН України
(О.С. Жабін);
– в освітній діяльності Українського гуманітарного інституту (І.П. Макаренко);
– у робочих групах з удосконалення законодавства у сфері науки та інновацій
(В.П. Соловйов, В.М. Головатюк, І.П. Макаренко);
– у здійснені експертно-консультаційної і методичної роботи у співпраці з Інститутом
соціології НАН України, Одеським національним політехнічним університетом
(Головатюк В.М.);
– у координаційних зборах Ради молодих учених при Відділенні інформатики НАН
України та Ради молодих учених НАН України протягом 2018 р. (С.О. Жабін);
– у координаційних зборах Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки
України протягом 2018 р. (О.С. Вашуленко).
Виконували обов’язки:
– співголови (Б.А. Маліцький), заступника співголови (О.О. Грачев) і вченого
секретаря (Л.Р. Головащенко) у складі Наукової ради з наукознавства при Міжнародній
асоціації академій наук;

– координатора Рамкової Програми ЄС з досліджень та інновацій “Горизонт 2020” за
напрямом «Наука з та для суспільства»; здійснення експертно-консультаційної і методичної
роботи із залучення українських учених до участі у “Горизонт 2020”; проведення
індивідуальних консультацій; надання допомоги українським організаціям щодо пошуку
партнерів та створення консорціумів для подачі спільних заявок (О.В. Бірке);
– члена ради Державного фонду фундаментальних досліджень (В.І. Онопрієнко);
– члена ради директорів при КМДА (В.П. Соловйов).
Виконувалось співробітництво з:
– Українським союзом промисловців і підприємців (УСПП) з проблем наукового та
інвестиційного забезпечення розвитку України (І.П. Макаренко);
– Агросоюзом України з проблем інноваційного розвитку агропромислового
комплексу України (В.П. Соловйов);
– громадською організацією NDI Foundation (Фундація національного розвитку та
інновацій) (В.П. Соловйов);
Започаткована і підтримувалася робота Міжнародної платформи використання науки,
техніки та інновацій в інтересах сталого розвитку (В.П. Соловйов).
Співробітники Інституту працювали викладачами в таких ВНЗ:
– Центр гуманітарної освіти НАН України (В.І. Онопрієнко);
– Національний університет будівництва та архітектури (Л.В. Рижко);
– Київський академічний університет (В.І. Онопрієнко);
– Державний університет інфраструктури та технологій (В.М. Гамалія).
Науковці Інституту брали участь у редакційних колегіях та радах наукових журналів і
збірниках наукових праць: міжнародний науковий журнал «Наука та наукознавство»
(Б.А. Маліцький – головний редактор, Ю.О. Храмов – заступник головного редактора,
В.П. Соловйов – заступник головного редактора, О.О. Грачев, І.Ю. Єгоров, Л.П. Кавуненко,
В.І. Онопрієнко, А.С. Литвинко – члени редколегії, Т.М. Велентейчик – відподальний
секретар); науково-практичний інформаційний журнал «Науково-технічна інформація»
(Б.А. Маліцький); журнал «Наука та інновації» (Б.А. Маліцький – член редколегії); збірник
наукових праць «Вісник «Національного авіаційного університету. Філософія,
культурологія» (В.І. Онопрієнко – заступник головного редактора); щорічник «Нариси з
історії природознавства і техніки» (Ю.О. Храмов – голова редколегії, О.Г. Луговський –
секретар журналу, А.С. Литвинко – член редколегії); журнал «Вопросы истории
естествознания и техники» (Ю.О. Храмов – член редакційної ради); «Питання історії науки і
техніки» (А.С. Литвинко – заступник головного редактора); «Вісник Національного
технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (А.С. Литвинко – член

редколегії); збірник праць Міжнародних молодіжних науково-практичних конференцій
«Історія розвитку науки, техніки та освіти (А.С. Литвинко – відповідальний редактор);
збірник праць Всеукраїнських конференцій молодих істориків науки, техніки і освіти та
спеціалістів (А.С. Литвинко – член редколегії); International Journal of Digital Economics
(В.П. Соловйов – член редради); редакційна рада збірника XXIІІ міжнародної науково-
практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в
контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір» (м. Одеса,
Україна, 4–5 жовтня 2018 р.) (В.П. Соловйов, В.М. Головатюк, І.П. Макаренко,
В.В. Сенченко – члени редакційної ради); редакційна колегія наукового видання «Наука,
технології, інновації» (В.П. Соловйов); науковий журнал «Інновації», м. Санкт-Петербург
(В.П. Соловйов – член редколегії); загальноакадемічна книжкова серія «Наука України у
світовому інформаційному просторі» (В.П. Соловйов – член редакційної ради);
Міжнародний науковий журнал „Технологічне навчання, інновації і розвиток” (International
Journal “Technological Learning, Innovation and Development”) (Л.П. Кавуненко – член
редколегії).
Публічна діяльність науковців Інституту відбувалася у керівних органах громадських
наукових об’єднань: Б.А. Маліцький – член Президії Федерації вчених; Ю.О. Храмов –
голова Українського товариства істориків науки; В.І. Онопрієнко – президент Національного
комітету істориків науки; В.П. Соловйов – член правління Київського відділення спілки
наукових та інженерних об’єднань України, член Ради директорів при КМДА; О.С. Попович
– член Президії та член Ради спілки наукових та інженерних об’єднань України;
І.П. Макаренко – керівник громадської наукової організації «Інститут еволюційної
економіки»; В.П. Рибачук – член Міжнародного товариства з наукометрії та інфометрії
(ISSI); С.О. Жабін – голова Ради молодих учених при Відділенні інформатики НАН України;
М.Д. Станкова – член Європейського міжнародного товариства історії науки; А.С. Литвинко
– член Міжнародного комітету з історії технології та Європейського товариства історії
науки; Л.П. Кавуненко – член Європейської асоціації з еволюційної економіки (ЕАЕРЕ),
член Європейської асоціації досліджень науки і технологій (EASST); Н.Б. Ісакова ‒ член
Європейської асоціації досліджень науки і технологій (EASST) та є українським
представником консультаційної ради глобального звіту з підприємництва компанії «Amway»
(The Ukrainian Representative of the Advisory Board of the Amway Global Entrepreneurship
Report); О.С. Вашуленко ‒ голова Ради молодих учених Інституту та член Ради молодих
учених при МОН України.
Центр інновацій та технологічного розвитку є учасником громадської організації
Суспільна інноваційна мережа України (СІМУ), яка бере участь у експертній оцінці

законодавчих та нормативних актів України, координує свою діяльність з найбільш
активними громадськими спільнотами, які зацікавлені в розвитку науки та інновацій
(В.П. Соловйов ‒ координатор СІМУ).
У рамках наукової роботи в Інституті еволюційної економіки (ІЕЕ) відбувалася
координація науково-дослідних робіт, підготовка аналітиків з макроекономічного
прогнозування, зокрема в інститутах НАН України, засіданнях Клубу аналітиків ІЕЕ
(І.П. Макаренко).
Організовано регулярний семінар «Інформаційне суспільство: досягнення та виклики»
з метою обговорення актуальних питань розвитку інформаційного суспільства та
популяризації науки. Періодичність проведення: щомісяця з вересня до травня. Місце
проведення: Київський будинок вчених (О.П. Казьміна, С.О. Жабін).
Здійснювалася експертно-консультаційна і методична робота у співпраці з Інститутом
економічних досліджень та політичних консультацій щодо розвитку туризму як фактору
економічного зростання Черкаської області (О.П. Казьміна).
Спільно з Українським товариством істориків науки співробітники Інституту
координують наукову роботу в галузі історії науки в Україні (як професійних істориків
науки так і вчених у різних галузях, що вивчають історію розвитку своєї дисципліни). При
відділі історії та соціології науки і техніки працює республіканський семінар з історії науки
(Ю.О. Храмов).
Інститут є видавцем наукового журналу, який включено до переліку фахових видань
ВАК України: «Наука та наукознавство» (в галузі економічних наук).
Провідні вчені Інституту беруть активну участь у рецензуванні статей наукових
журналів, монографій, магістерських робіт, авторефератів дисертацій та виступили
офіційними опонентами дисертаційних робіт:
– рецензія на магістерські роботи І.О. Робенка «Фінансова стратегія підприємства» та
А.І. Суміної «Підприємницький потенціал фірми та управління ним» факультету економіки
та підприємництва Університету економіки та права «КРОК» (А.І. Корецький);
– відгук на автореферат дисертації О.А. Єрмакової «Теоретико-методологічні засади
формування регіональної інноваційної політики в умовах глобалізації», поданої на здобуття
наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – розвиток
продуктивних сил і регіональна економіка (В.М. Головатюк);
– рецензія на рукопис статті О.А. Меха «До проблем розвитку науково-технологічної
сфери України: держава, наука та бізнес у створенні спільних «точок
зростання»/«кластерів»» (Головатюк В. М.);

– рецензія на рукопис статті А.І. Яковлєва «Аналіз стану інноваційної діяльності в
Україні і шляхи його поліпшення» (В.М. Головатюк);
– рецензія на рукопис статті П.М. Цибульова «Трирівнева модель національної
інноваційної системи України» (В.М. Головатюк);
– рецензія на рукопис статті Ю.М. Лаврич «Особливості наукового забезпечення
виробництва перспективних зразків радіоелектронної апаратури» (В.М. Головатюк);
– відгук на автореферат дисертаційної роботи М.С. Кукоша «Теоретико-методичні
підходи до оцінки інвестиційного потенціалу регіону в умовах децентралізації»,
представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю
08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (В.М. Головатюк);
– відгук на автореферат дисертаційної роботи А.В. Солдаткіної «Стратегічне
планування розвитку інформаційного сектора національної економіки», представленої на
здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 –
економіка та управління національним господарством (В.М. Головатюк);
– рецензування статей при підготовці видання матеріалів науково-практичної
інтернет-конференції «Інноваційний менеджмент як наука управління інноваціями та
фінансування інноваційних підприємств в Україні», м. Київ, 13 квітня 2018 р.
(В.М. Головатюк, В.П. Соловйов, В.В. Сенченко);
– офіційне опонування дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата
історичних наук О.І. Ісаєнка на тему: "Науковий доробок академіка І.Г.Александрова (1875-
1936) у контексті розвитку гідротехніки та гідроенергетики за спеціальністю 07.00.07 –
історія науки й техніки, вчена рада К 26.820.02, Державний університет інфраструктури та
технологій (М.Д. Станкова);
– відгук на дисертаційну роботу В.В. Голової «Науково-освітній доробок професора
О.П. Лідова у дослідженні переробки органічної продукції (80-ті роки ХІХ – початок
ХХ століть)», подану на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за
спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки (М.Д. Станкова);
– офіційне опонування дисертації Н.О. Бей на тему: «Еволюція науково-
організаційних основ автомобілебудування у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть»,
поданої на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.07 –
історія науки й техніки (А.С. Литвинко);
– офіційне опонування дисертації І.М. Левченко на тему: «Природничі та медичні
товариства на теренах України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: наукові,
просвітницькі та світоглядні засади діяльності», поданої на здобуття наукового ступеня

доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки
(А.С. Литвинко);
– офіційне опонування дисертації Г.В. Салати на тему: «Науково-освітня діяльність
професора Л.Д. Проскурякова (1858–1926 рр.) в контексті розвитку архітектури мостів
(кінець ХІХ – перша чверть ХХ століть)», поданої на здобуття наукового ступеня доктора
історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки (А.С. Литвинко);
– офіційне опонування дисертації Н.Л. Шелкунової «Науковий доробок професора
Г.Я. Андрєєва у розвитку технологій машинобудування у 5070-х рр. ХХ ст.», поданої на
здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія
науки й техніки (А.С. Литвинко);
– відгук на автореферат дисертації Н.О. Пасічник на тему: «Університетська
фінансово-правова наука і освіта на терені України ХІХ – поч. ХХ ст.», представленої на
здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 07.00.07 – історія
науки й техніки (А.С. Литвинко);
– відгук на автореферат дисертації О.Є. Тверитникової на тему: «Наукове
забезпечення розвитку електротехнічної галузі України (1945–1991 роки)», поданої на
здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія
науки й техніки (А.С. Литвинко);
– відгук на автореферат дисертації А.А. Фесенко на тему: «Внесок почесних громадян
півдня України у розвиток регіону другої половини ХІХ – початку ХХ ст.», поданої на
здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01. – історія
України (А.С. Литвинко);
– відгук на автореферат дисертації В.Є. Кашперського на тему: «Академік УААН
Г.О. Богданов (19302009 рр.): наукова, організаційна та педагогічна діяльність в умовах
соціально-економічних змін другої пол. ХХ – поч. ХХІ ст.», поданої на здобуття наукового
ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки
(А.С. Литвинко);
– відгук на автореферат дисертації В.Г. Ничкалюка на тему: «Академік АН УРСР
К.Г. Воблий – вчений і організатор економіко-географічної науки та цукрово-бурякової
кооперації (перша половина ХХ століття)», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата
історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки й техніки (А.С. Литвинко);
– відгук на автореферат дисертації Т.С. Мітковської на тему: «Розвиток гідрографії в
Північному Причорномор’ї у ХІХ – на початку ХХ ст.» )», поданої на здобуття наукового
ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України
(В.М. Гамалія);

– експертний висновок дисертації Н.Б. Годзь на тему: «Філософські підстави
екологічної футурології», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук
за спеціальністю 09.00.09 – філософія науки (В.І. Онопрієнко);
– експертний висновок дисертації С.І. Михайлюка на тему: «Філософія проблеми часу
і простору в постнекласичній науці», поданої на здобуття наукового ступеня доктора
філософських наук за спеціальністю 09.00.09 – філософія науки (В.І. Онопрієнко);
– рецензування монографії Н.О. Пасічник: Фінансова і фінансово-правова наука і
освіта в Наддніпрянській Україні в ХІХ – на початку ХХ століття. – Кропивницький:
Видавництво «Код», 2018. – 434 с. (А.С. Литвинко);
– рецензування монографії О.Є. Тверитникова: Електротехнічна галузь України другої
половини ХХ ст.: напрями розвитку і здобутки. Відп. ред. В. М. Скляр. Харків: «Тим Паблиш
Груп», 2017. – 500 с. Збірник наукових праць «Історія науки і техніки». Т. 8. Вип. 1(12). К.,
2018. – С. 259-260 (В.М. Гамалія);
– рецензування монографії Н.О. Бей: Становлення та розвиток наукових основ
автомобілебудування в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) : монографія / Н. О.
Бей, НААН, ННСГБ; наук. ред. д-ра с.-г. наук, проф., академіка НААН В.А. Вергунова. –
Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 440 с. Історія науки і біографістика. 2018. №2. –
[Електронний ресурс]. – [Режим доступу]. – http://inb.dnsgb.com.ua/2018-2/19.pdf
(В.М. Гамалія);
– рецензування монографії Г.В. Салата: Історико-науковий аналіз життя і діяльності
Л.Д. Проскурякова (1858–1926 рр.) та його науково-технічної школи у контексті розвитку
вітчизняного мостобудування та архітектури. Київ: Медінформ, 2017. 212 с. Історія науки і
біографістика. 2018. №2. – [Електронний ресурс]. – [Режим доступу]. – http://inb.dnsgb.com.
ua/2018-2/20.pdf (В.М. Гамалія);
– рецензування статей при підготовці видання матеріалів XХIІІ міжнародної науково-
практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в
контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір», м. Одеса,
Україна, 4-5 жовтня 2018 р. (В.М. Головатюк, В.П. Соловйов, В.В. Сенченко, О.С. Соснов).
Науковцями Інституту виконувалася консультаційна, організаційна та методична
робота:
– експертно-консультаційна та методична співпраця з Інститутом соціології НАН
України при підготовці методичних підходів стосовно аналізу та обрахунку експертного
дослідження «Цивілізаційний вибір українського суспільства» (В.М. Головатюк);
– проведення індивідуальної консультації упродовж року В.А. Піддубному на тему:
«Розробка методичних підходів щодо аналізу та обрахунку експертного дослідження
«Цивілізаційний вибір українського суспільства», Інститут соціології НАН України
(В.М. Головатюк);
– здійснення організаційної, координаційної, експертно-консультаційної і
методичної роботи у співпраці з Енергодарським інститутом державного та
муніципального управління ім. Р.Г. Хеноха «Класичний приватний університет» та

студентською радою Приватного вищого навчального закладу «Нікопольський
економічний університет» щодо підготовки та проведення науково-практичної
конференції «Інноваційний менеджмент як наука управління інноваціями та фінансування
інноваційних підприємств в Україні», (м. Київ, 13 квітня 2018 р.) (В.П. Соловйов,
В.М. Головатюк, В.В. Сенченко, О.В. Вовченко, О.С. Вашуленко);
– створення робочої групи з числа керівництва Українського гуманітарного інституту
(УГІ – приватний вищий навчальний заклад у м. Буча, Київської області), УСПП,
представників НАН України та бізнесу для підготовки проекту регіональної інноваційної
системи (І.П. Макаренко);
– в рамках розбудови регіональної інноваційної системи в Українському
гуманітарному інституті створено наукову школу макроекономічного аналізу та
прогнозування (І.П. Макаренко).
На базі Інституту працює методологічний семінар та наукові семінари наукових
відділів. Провідні вчені Інституту беруть активну участь у проведенні експертизи
конкурсних науково-технічних проектів та проектів законодавчих актів за дорученням
Президії НАН України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України, Комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти.