Інформаційний лист.         Информационное письмо.        Information mail.

Відповідно до плану робіт Міжнародної асоціації академій наук (МААН) на
2019 р. заплановано проведення міжнародного проекту «Національні академії
наук : сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку і пріоритети співпраці
в рамках МААН» і міжнародного симпозіуму під такою ж назвою 6−7 червня 2019 р.
в м. Києві. Симпозіум «Національні академії наук: сучасний стан, проблеми,
перспективи розвитку і пріоритети співпраці в рамках МААН» присвячується 90-
річчю з дня народження Геннадія Михайловича Доброва (1929−1989), члена-
кореспондента АН УРСР, професора, засновника наукової школи з наукознавства в
Україні, ініціатора створення і першого керівника Центру досліджень науково-
технічного потенціалу та історії науки АН УРСР, людини, що віддала все своє життя
служінню науці. Г.М. Добров увів у традицію регулярні міжнародні симпозіуми в
галузі організації науки.
Базова організація симпозіуму – ДУ «Інститут досліджень науково-технічного
потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України». Симпозіум проводиться
за сприяння президій НАН України та Білорусі, Наукової ради з наукознавства при
МААН.
Метою симпозіуму – є узагальнення досвіду реформ в національних
академіях наук, які входять в МААН і пошук можливостей їх подальшої
співпраці в умовах сучасних інтеграційних процесів у світовому і
європейському наукових просторах. Відповідно до визначеної мети на
симпозіумі пропонується обговорити наступні питання:
• Вивчити нові форми організації науки (національні наукові товариства, наукові
центри і ін.) І проаналізувати ефективність їх діяльності;
 Виявити організаційні, інституціональні та структурні зміни, що сталися в
національних академіях наук за останні два десятиліття (формування нових форм
організації досліджень: наукових центрів, ключових лабораторій, інноваційних
структур та ін.).
 Проаналізувати характер змін у фінансовій політиці національних академій
наук.
 Простежити зміни тематичної спрямованості досліджень (співвідношення
фундаментальних і прикладних досліджень), а також виявити зміни наукової
спеціалізації національних академій наук.
 Вивчити появу нових пріоритетних наукових напрямів, можливостей впливу
національних академій наук на пріоритети інноваційного розвитку в своїй країні.
 Виявити тенденції розвитку кадрового потенціалу в національних академіях
наук і перспективи його розвитку на найближче десятиліття (чисельність,
кваліфікаційна та вікова структура наукових кадрів).
 Проаналізувати питання ефективності та результативності діяльності
національних академій наук (патенти, винаходи, публікації та ін.).
 Вивчити питання взаємодії національних академій наук з бізнес-
структурами і промисловістю.

 Проаналізувати розвиток міжнародної науково-технологічної співпраці
національних академій наук, що входять в МААН.
Голова програмного комітету:
Борис ПАТОН, президент Національної академії наук України
Заступники голови програмного комітету:
Петро ВІТЯЗЬ, голова Консультативної ради з питань охорони інтелектуальної
власності при МААН,
Борис МАЛІЦЬКИЙ, директор ДУ «Інститут досліджень науково-технічного
потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»
Для участі у симпозіумі запрошуються вітчизняні та зарубіжні вчені,
організатори науки, представники урядових і громадських організацій, ЮНЕСКО,
Європейської комісії та інших міжнародних організацій, які займаються проблемами
розвитку науки і поширення та використання наукових результатів.
Регламент роботи: симпозіум планується провести у формі пленарних і
секційних засідань, а також дискусій за круглими столами.

6 червня 2019 р.

9 30 – 10 00 – реєстрація учасників
10 00 – 10 20 – відкриття симпозіуму
10 20 – 13 00 – перше пленарне засідання (доповіді до 20 хв.)
13 00 – 13 30 – дискусія
13 30 – 14 30 – обід
14 30 − 18 00 – засідання секцій
18 00 −19 00 − засідання Наукової ради з наукознавства при МААН

7 червня 2019 р.

10 00 – 13 00 – друге пленарне засідання
13 00 – 13 30 – засідання круглих столів
13 30 14 30 – обід
14 30  18 00 – заключне пленарне засідання, підбиття підсумків роботи симпозіуму,
прийняття рішень
Вимоги до оформлення матеріалів симпозіуму: тексти доповідей
подаються в електронній формі з розширенням .doc або .rtf, в редакторі Word,
шрифт Times New Roman, розмір літер 12, міжрядковий інтервал 1 см, поля 2,0 см,
абзацний відступ – 1 см, формат аркуша – А4. Назва доповіді – прописними
літерами, центровано; автори: прізвище та ініціали (титули не вказуються), повна
назва організації – центровано. Обсяг тексту до 12 стор., включаючи список
літератури. Анотації англійською, російською (українською) мовами у кінці тексту.
Доповіді буде надруковано мовою оригіналу в авторській редакції.
Робочі мови: українська, англійська, російська.

Заявку на участь і доповіді просимо надіслати до 18 травня 2019 р. Електронні
адреси вказано нижче.

Адреса оргкомітету: 01032, м. Київ-32, бр Т. Шевченка 60, ДУ «Інститут
досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН
України»
Контактні телефони: (+38-044) 482-14-85 (Кавуненко Лідія Пилипівна), 486-71-
42 (Костриця Олена Петрівна).
Факс: (+38-044) 486-95-91.