2007

Монографії

1.​ Економічні / соціологічні науки. Маліцький Б.А. Прикладне науковзнавство. – К.: Фенікс, 2007. – 464 С. (27,89 друк.арк.).

У книзі подано вибрані праці автора, як опубліковані останніми рока​ми в наукових виданнях, так і неопубліковані — виступи, доповіді та аналі​тичні записки, підготовлені для вищих органів влади та керівників країни, а також листи, пропозиції та зауваження, спрямовані на поліпшення законо​давства, стану та розвитку науки й економіки України. У сукупності вони досить повно відображають концепції, наукові ідеї та думки автора, окреслюють основні результати проведених ним досліджень щодо розвитку науки України в умовах системної трансформації суспільства, взаємовідносин науки і суспільства, науки і влади, науково-технологічного й інноваційного розвитку країни та науково-технологічного прогнозування. Розрахована на наукових працівників, управлінців, викладачів, аспіран​тів та тих, хто цікавиться проблемами розвитку науки України, переведення економіки країни на інноваційний шлях розвитку.

В книге представлены избранные труды автора, как опубликованные в последние годы в научных изданиях, так и неопубликованные — выступления, доклады и аналитические записки, подготовленные для высших органов власти и руководителей страны, а также письма, предложения и замечания, направленные на улучшение законодательства, состояния и развития науки и экономики Украины. В совокупности они достаточно полно отображают концепции, научные идеи и мнения автора, очерчивают основные результаты проведенных им исследований относительно развития науки Украины в условиях системной трансформации общества, взаимоотношений науки и общества, науки и власти, научно-технологического и инновационного развития страны и научно-технологического прогнозирования. Рассчитана на научных работников, управленцев, преподавателей, аспирантов и тех, кто интересуется проблемами развития науки Украины, перевод экономики страны на инновационный путь развития.

1.​ Економічні / соціологічні науки. Колектив авторів. Національна академія наук України: проблеми розвитку та входження в європейський науковий простір. За ред. О.С.Онищенко, Б.А.Маліцького. – Київ, 2007. 500 С. (30 друк.арк.).

У монографії розглядаються досвід функціонування НАН України в широкому контексті взаємодії традицій і новацій в організації фундаментальних досліджень, історія створення і досвід функціонування європейських академій і центрів фундаментальних досліджень, сучасні зрушення в європейському науковому просторі під впливом європейської інтеграції та її наслідків в національних наукових системах, зміни у співвідношенні фундаментальних досліджень та інноваційного розвитку економіки в країнах ЄС. Під цим кутом зору висвітлюється досвід організації фундаментальних досліджень в НАН України та її внесок в інноваційний розвиток економіки.

В монографии рассматриваются опыт функционирования НАН Украины в широком контексте взаимодействия традиций и новаций в организации фундаментальных исследований, история создания и опыт функционированияевропейских академий и центров фундаментальных исследований, современные сдвиги в европейском научном пространстве под воздействием европейской интеграции и ее последствий в национальных научных системах, изменения в соотношении фундаментальных исследований и инновационного развития экономики в странах ЕС. Под этим углом зрения освещается опыт организации фундаментальных исследований в НАН Украины и ее вклад в инновационное развитие экономики.

1.​ Економічні науки. Колектив авторів. Зведений прогноз науково-технологічного та інноваційного розвитку України на найближчі 5 років та наступне десятиліття. – Київ: Фенікс, 2007. – 152 с. (8,6 ум. д.а.)

В монографії, підготовленій з участю експертних груп вищого рівня при загальному методологічному та методичному забезпеченні Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України сконцентровані суто прогнозні аспекти результатів виконання Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку на 2004 – 2006 роки, обґрунтовано специфіку науково-технологічних та інноваційних прогнозів і їх місце у формуванні державної політики, зроблені оцінки можливих варіантів розвитку за 15 технологічними напрямами, дані обґрунтування можливих пріоритетів науково-технологічного розвитку України, окреслені перспективи подальшої роботи.

В монографии, подготовленной с участием экспертных групп высшего уровня при общем методологическом и методическом обеспечении Центра исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М.Доброва НАН Украины сконцентрированы сугубо прогнозные аспекты результатов выполнения Государственной программы прогнозирования научно-технологического и инновационного развития на 2004 – 2006 годы, обоснована специфика научно-технологических и инновационных прогнозов и их место в формировании государственной политики, сделаны оценки возможных вариантов развития за 15 технологическими направлениями, даны обоснования возможных приоритетов научно-технологического развития Украины, очерчены перспективы последующей работы.

1.​ Економічні науки. Welter F. (доктор наук, завідувач кафедри Університету м.Зіген, ФРН), D. Smallbone (професор, заступник директору Центру досліджень малого бізнесу Університету Кінгстон, Велика Британія), N. Isakova (к.е.н., с.н.с. ЦДПІН ім. Г.М. Доброва НАН України), E. Aculai (доктор наук, вед.н.с. Национального института экономики, финансов и статистики Академии наук Республики Молдова, Кишинев). The role of gender for entrepreneurship in a transition context. In: Entrepreneurship, competitiveness and local development. Frontiers in European entrepreneurship research. Eds: Luca Iandoli, Hans Landström, Mario Raffa. EE, September 2007, 223-251 pp. (Глава «Роль гендера для предпринимательства в контексте переходной экономики» в монографии «Предпринимательство, конкурентоспособность и региональное развитие. Фронт европейских исследований предпринимательства») (0,8 друк.арк.).

The authors investigate characteristics of female entrepreneurship in transition context including motivation for starting business, business performance and main barriers to success in an unfavourable environment. Empirical data were collected in a sociological survey in Ukraine and Moldova, which sample included both female entrepreneurs and a control group of male entrepreneurs. Gender differences identified concerned fewer resources available for women to start-up a company, lower level of embeddedness of female entrepreneurs in business community and more family-related motives for doing business. The authors conclude that gender plays an important role for business survival and female business owners constitute a significant potential for the development of private entrepreneurship in transition countries.

Автори розглядають характеристики жіночого підприємництва в контексті перехідної економіки, включаючи мотивацію к початку бізнесу, економічні показники бізнес діяльності і основні бар’єри для успіху в бізнесі в несприятливому зовнішньому середовищі. Емпіричні дані були зібрані в ході соціологічного опитування в Україні і Молдові, вибірка якого включала як жінок-підприємців, так і контрольну групу чоловіків-підприємців. Виявлені гендерні відмінності торкалися наступного: у жінок було менше ресурсів для початку бізнесу, рівень вбудованності жінок-підприємців в бізнес спільноту був нижчим, а мотиви для заняття бізнесом були більш пов’язані із сімейними обов’язками. Автори приходять до висновку, що гендер виграє важливу роль в тому, що бізнес виживає, а жінки – власники бізнесу складають значний потенціал для розвитку приватного підприємництва в перехідних країнах.

Авторы рассматривают характеристики женского предпринимательства в контексте переходной экономики, включая мотивацию для начала бизнеса, экономические показатели бизнес деятельности и основные барьеры для успеха в бизнесе в неблагоприятной внешней среде. Эмпирические данные были собраны в ходе социологического опроса в Украине и Молдове, выборка которого включала как женщин-предпринимателей, так и контрольную группу мужчин-предпринимателей. Выявленные гендерные различия касались следующего: у женщин было меньше ресурсов для начала бизнеса, уровень встроенности женщин-предпринимателей в бизнес сообщество был ниже, а мотивы для занятия бизнесом были больше связаны с ответственностью за семью. Авторы приходят к выводу, что гендер играет важную роль в выживаемости бизнеса, а женщины, владельцы бизнеса составляют значительный потенциал для развития частного предпринимательства в переходных странах.

1.​ Соціологічні науки. Чирков В.Г. Вибіркове обстеження. Популярні нариси. – Київ.: Фенікс. (5,35 друк.арк.)

Книга нарисів, написана в популярній формі, містить основні етапи роботи по обстеженню підприємств засобами вибіркового методу. У ній викладені методи формування генеральної сукупності об’єктів спостереження, визначення оптимального обсягу вибірки, зокрема при різній дисперсії ознак, обґрунтування рішень щодо екстремальних значень вибірки, а також, визначення ймовірності знаходження випадкової величини в заданому інтервалі варіаційного ряду. Запропонований уточнений метод визначення обсягу пробної вибірки.

Книга очерков, написанная в популярной форме, содержит основные этапы работы по обследованию предприятий средствами выборочного метода. В ней изложены методы формирования генеральной совокупности объектов наблюдения, определение оптимального объема выборки, в частности при разной дисперсии признаков, обоснование решений относительно экстремальных значений выборки, а также, определение вероятности нахождения случайной величины в заданном интервале вариационного ряда. Предложенный уточненный метод определения объема пробной выборки.

1.​ Філософські науки. Онопрієнко М.В. Інформатизація в контексті філософсько-методологічного дослідження інформатики. –Київ: Софія–Оранта, 2007. – 212 с. (14,3 ум. д.а.)

Монографія присвячена визначенню і обґрунтуванню ролі інформатизації, виявленню механізму її реалізації в сучасному суспільстві, розробці філософської концепції єдності буття предмета інформатики. З розвитком інформатики, інтелектуальних технологій здійснюється перехід від пасивного характеру представлення даних у комп’ютерних системах до активного придбання знань та їх інтерпретації. Демонструються можливості та перспективи використання інформаційної методології, інформаційного підходу до оцінки явищ і процесів у природознавстві, гуманітарних та технічних науках.

Монография посвящена определению и обоснованию роли информатизации, выявлению механизма ее реализации в современном обществе, разработке философской концепции единства бытия предмета информатики. С развитием информатики, интеллектуальных технологий осуществляется переход от пассивного характера представления данных в компьютерных системах к активному приобретению знаний и их интерпретации. Демонстрируются возможности и перспективы использования информационной методологии, информационного подхода к оценке явлений и процессов в природоведении, гуманитарных и технических науках.

Збірники та навчальні посібники

Доклад о выполнении в Украине Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации относительно женщин. – Міністерство України у справах сім ї , молоді та спорту. К.-2007. 92с. (Л.С. Лобанова – співавтор).

Чирков В.Г. Обґрунтування техніко-економічних заходів. Методичний посібник для промислових підприємств. Київ: Фенікс, 2007. – 148 с.

Дротянко Л.Г., Онопрієнко В.І. Філософія. Методичні матеріали та програми до кандидатського іспиту. – К.: НАУ, 2007. – 84 с.

Філософія. Практикум. К.: НАУ, 2006*. – 232 с. Співавтор В.І.Онопрієнко.

Довідники

Іванін Г.Ю., Кальницький М.Б., Павленко Ю.В., Храмов О.Ю., Храмов Ю.О. Історико-біографічний енциклопедичний довідник. Київ. – К.: Фенікс, 2007. – 1120 с.