2008

Монографії

1.​ Економічні / соціологічні науки. Маліцький Б.А. Прикладне науковзнавство. – К.: Фенікс, 2007. – 464 С. (27,89 друк.арк.).

У книзі подано вибрані праці автора, як опубліковані останніми рока​ми в наукових виданнях, так і неопубліковані — виступи, доповіді та аналі​тичні записки, підготовлені для вищих органів влади та керівників країни, а також листи, пропозиції та зауваження, спрямовані на поліпшення законо​давства, стану та розвитку науки й економіки України. У сукупності вони досить повно відображають концепції, наукові ідеї та думки автора, окреслюють основні результати проведених ним досліджень щодо розвитку науки України в умовах системної трансформації суспільства, взаємовідносин науки і суспільства, науки і влади, науково-технологічного й інноваційного розвитку країни та науково-технологічного прогнозування. Розрахована на наукових працівників, управлінців, викладачів, аспіран​тів та тих, хто цікавиться проблемами розвитку науки України, переведення економіки країни на інноваційний шлях розвитку.

В книге представлены избранные труды автора, как опубликованные в последние годы в научных изданиях, так и неопубликованные — выступления, доклады и аналитические записки, подготовленные для высших органов власти и руководителей страны, а также письма, предложения и замечания, направленные на улучшение законодательства, состояния и развития науки и экономики Украины. В совокупности они достаточно полно отображают концепции, научные идеи и мнения автора, очерчивают основные результаты проведенных им исследований относительно развития науки Украины в условиях системной трансформации общества, взаимоотношений науки и общества, науки и власти, научно-технологического и инновационного развития страны и научно-технологического прогнозирования. Рассчитана на научных работников, управленцев, преподавателей, аспирантов и тех, кто интересуется проблемами развития науки Украины, перевод экономики страны на инновационный путь развития.

1.​ Економічні / соціологічні науки. Колектив авторів. Національна академія наук України: проблеми розвитку та входження в європейський науковий простір. За ред. О.С.Онищенко, Б.А.Маліцького. – Київ, 2007. 500 С. (30 друк.арк.).

У монографії розглядаються досвід функціонування НАН України в широкому контексті взаємодії традицій і новацій в організації фундаментальних досліджень, історія створення і досвід функціонування європейських академій і центрів фундаментальних досліджень, сучасні зрушення в європейському науковому просторі під впливом європейської інтеграції та її наслідків в національних наукових системах, зміни у співвідношенні фундаментальних досліджень та інноваційного розвитку економіки в країнах ЄС. Під цим кутом зору висвітлюється досвід організації фундаментальних досліджень в НАН України та її внесок в інноваційний розвиток економіки.

В монографии рассматриваются опыт функционирования НАН Украины в широком контексте взаимодействия традиций и новаций в организации фундаментальных исследований, история создания и опыт функционированияевропейских академий и центров фундаментальных исследований, современные сдвиги в европейском научном пространстве под воздействием европейской интеграции и ее последствий в национальных научных системах, изменения в соотношении фундаментальных исследований и инновационного развития экономики в странах ЕС. Под этим углом зрения освещается опыт организации фундаментальных исследований в НАН Украины и ее вклад в инновационное развитие экономики.

1.​ Економічні науки. Колектив авторів. Зведений прогноз науково-технологічного та інноваційного розвитку України на найближчі 5 років та наступне десятиліття. – Київ: Фенікс, 2007. – 152 с. (8,6 ум. д.а.)

В монографії, підготовленій з участю експертних груп вищого рівня при загальному методологічному та методичному забезпеченні Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України сконцентровані суто прогнозні аспекти результатів виконання Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку на 2004 – 2006 роки, обґрунтовано специфіку науково-технологічних та інноваційних прогнозів і їх місце у формуванні державної політики, зроблені оцінки можливих варіантів розвитку за 15 технологічними напрямами, дані обґрунтування можливих пріоритетів науково-технологічного розвитку України, окреслені перспективи подальшої роботи.

В монографии, подготовленной с участием экспертных групп высшего уровня при общем методологическом и методическом обеспечении Центра исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М.Доброва НАН Украины сконцентрированы сугубо прогнозные аспекты результатов выполнения Государственной программы прогнозирования научно-технологического и инновационного развития на 2004 – 2006 годы, обоснована специфика научно-технологических и инновационных прогнозов и их место в формировании государственной политики, сделаны оценки возможных вариантов развития за 15 технологическими направлениями, даны обоснования возможных приоритетов научно-технологического развития Украины, очерчены перспективы последующей работы.

1.​ Соціологічні науки. Чирков В.Г. Вибіркове обстеження. Популярні нариси. – Київ.: Фенікс. (5,35 друк.арк.)

Книга нарисів, написана в популярній формі, містить основні етапи роботи по обстеженню підприємств засобами вибіркового методу. У ній викладені методи формування генеральної сукупності об’єктів спостереження, визначення оптимального обсягу вибірки, зокрема при різній дисперсії ознак, обґрунтування рішень щодо екстремальних значень вибірки, а також, визначення ймовірності знаходження випадкової величини в заданому інтервалі варіаційного ряду. Запропонований уточнений метод визначення обсягу пробної вибірки.

Книга очерков, написанная в популярной форме, содержит основные этапы работы по обследованию предприятий средствами выборочного метода. В ней изложены методы формирования генеральной совокупности объектов наблюдения, определение оптимального объема выборки, в частности при разной дисперсии признаков, обоснование решений относительно экстремальных значений выборки, а также, определение вероятности нахождения случайной величины в заданном интервале вариационного ряда. Предложенный уточненный метод определения объема пробной выборки.

1.​ Філософські науки. Онопрієнко М.В. Інформатизація в контексті філософсько-методологічного дослідження інформатики. –Київ: Софія–Оранта, 2007. – 212 с. (14,3 ум. д.а.)

Монографія присвячена визначенню і обґрунтуванню ролі інформатизації, виявленню механізму її реалізації в сучасному суспільстві, розробці філософської концепції єдності буття предмета інформатики. З розвитком інформатики, інтелектуальних технологій здійснюється перехід від пасивного характеру представлення даних у комп’ютерних системах до активного придбання знань та їх інтерпретації. Демонструються можливості та перспективи використання інформаційної методології, інформаційного підходу до оцінки явищ і процесів у природознавстві, гуманітарних та технічних науках.

Монография посвящена определению и обоснованию роли информатизации, выявлению механизма ее реализации в современном обществе, разработке философской концепции единства бытия предмета информатики. С развитием информатики, интеллектуальных технологий осуществляется переход от пассивного характера представления данных в компьютерных системах к активному приобретению знаний и их интерпретации. Демонстрируются возможности и перспективы использования информационной методологии, информационного подхода к оценке явлений и процессов в природоведении, гуманитарных и технических науках.

Збірники та навчальні посібники

Доклад о выполнении в Украине Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации относительно женщин. – Міністерство України у справах сім ї , молоді та спорту. К.-2007. 92с. (Л.С. Лобанова – співавтор).

Чирков В.Г. Обґрунтування техніко-економічних заходів. Методичний посібник для промислових підприємств. Київ: Фенікс, 2007. – 148 с.

Дротянко Л.Г., Онопрієнко В.І. Філософія. Методичні матеріали та програми до кандидатського іспиту. – К.: НАУ, 2007. – 84 с.

Філософія. Практикум. К.: НАУ, 2006*. – 232 с. Співавтор В.І.Онопрієнко.

Довідники

Іванін Г.Ю., Кальницький М.Б., Павленко Ю.В., Храмов О.Ю., Храмов Ю.О. Історико-біографічний енциклопедичний довідник. Київ. – К.: Фенікс, 2007. – 1120 с.