2009

1.​ Історія науки і техніки / Литвинко А.С. Становлення статистичної фізики в Україні (30–40 рр. ХХ ст.) / Національна академія наук України, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва / ‑ К:Фенікс, 2009. — 220 с. (12,787 ум.друк.арк.)– Наклад 300 – 978-966-651-676-6.

У монографії в контексті розвитку світової науки висвітлено передісторію та становлення в Україні в 30–40-х рр.. ХХ ст. статистичної фізики як однієї з ключових галузей сучасної теоретичної фізики. На широкому фактичному матеріалі розглянуто місце статистичної фізики в системі наук та її значення для формування нового ймовірнісного стилю наукового мислення, обґрунтовано основні етапи даної галузі. Проаналізовано пріоритетні результати в галузі статистичної фізики, одержані вітчизняними вченими в наукових інститутах та університетах України. Для науковців, студентів та аспірантів у галузі фізики, математики, історії науки.

В монографии в контексте развития мировой науки освещены предыстория и становление в Украине в 30-40-х гг. ХХ в. статистической физики как одной из ключевых областей современной теоретической физики. На обширном фактическом материале рассмотрено место статистической физики в системе наук и ее значение для формирования нового вероятностного стиля научного мышления, обоснованы основные этапы данной области науки. Проанализированы приоритетные результаты в области статистической физики, полученные отечественными учеными в научных институтах и университетах Украины. Для научных работников, студентов и аспирантов в области физики, математики, истории науки.

1.​ Історія науки і техніки / Литвинко А.С. Микола Миколайович Боголюбов та статистична фізика в Україні / Національна академія наук України, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва / ‑ К:Академперіодика, 2009. — 304 с. (26,77 ум.друк.арк.) – Наклад 300 – ISBN 978-966-360-118-2

У монографії в контексті світової науки висвітлено вплив праць академіка НАН України М.М. Боголюбова на розвиток статистичної фізики в Україні. Показано ідейний зв’язок досліджень М.М. Боголюбова в галузі нелінійних коливань, статистичної фізики, квантової теорії поля та теорії елементарних частинок. Охарактеризовано особливості статистичної фізики як предметної галузі, її задачі та методологію. На основі численних інтерв’ю, взятих авторкою у колег та учнів М.М. Боголюбова, реконструйовано творчий портрет і процес формування наукової школи вченого. Для науковців, студентів та аспірантів у галузі фізики, математики, історії науки.

В монографии в контексте мировой науки освещается влияние трудов академика НАН Украины Н.Н. Боголюбова на развитие статистической физики в Украине. Показана идейная связь исследований Н.Н. Боголюбова в области нелинейных колебаний, статистической физики, квантовой теории поля и теории элементарных частиц. Охарактеризованы особенности статистической физики как предметной области, ее задачи и методология. На основе многочисленных интервью, взятых автором у коллег и учеников Н.Н. Боголюбова, реконструированы творческий портрет и процесс формирования научной школы ученого. Для научных работников, студентов и аспирантов в области физики, математики, истории науки.

1.​ Історія науки і техніки / Рубцова О.Л. Рід Rosa L. в Україні: генофонд, історія, напрями досліджень, досягнення та перспективи / Національний ботанічний сад ім.И.И.Гришка НАН України, Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва / – К.: Фенікс, 2009. – 375 с. (21,8 умовних друкованих аркушів. – Наклад 300 примірників. – ISBN 978-966-651-758-9)

У монографії вперше узагальнено та проаналізовано результати теоретичних та практичних досліджень роду Rosa в Україні, які відображають науковий вклад українських вчених у світову та вітчизняну науку. Автором відтворено цілісну історико-наукову картину становлення, розвитку та сучасні досягнення досліджень троянд в Україні. Монографія містить значну історіографію проблеми та спирається на широку джерельну базу. На широкому фактичному матеріалі обґрунтовано основні напрями та етапи досліджень троянд. Розглянуто діяльність окремих вчених, виділено основні центри досліджень. Окреслено напрями подальших досліджень роду Rosa в Україні.

В монографии обобщены и проанализированы результаты теоретических и практических исследований рода Rosa в Украине, которые отображают научный вклад украинских ученых в мировую и отечественную науку. Автором воссоздана целостная историко-научная картина становления, развития и современные достижения исследований роз в Украине. Монография содержит значительную историографию проблемы и опирается на большое количество источников. На широком фактическом материале обоснованы основные направления и этапы исследования роз. Рассмотрена деятельность отдельных ученых, выделены основные центры исследований. Намечены направления дальнейших исследований рода Rosa в Украине.

1.​ Філософія науки / Рижко Лариса. Топологія науки / Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва / – К. Альфа-М, 2009. – 512 с. (29,76 ум.друк.арк.)– Тираж 300 – ISBN 978-966-02-5388-9.

Простір науки є певним місцем (топосом) існування наукових положень (знань) та наукових інституцій, які мають свої відповідні «місця», «структури», «функції». Тому вони сприймаються феноменологічно як «тут», «тепер», або Гайдеггерове «Dasein». І навіть якщо йдеться про часове (історичне) буття наукового простору, то він «є», має сенс тільки як певне місце (топос), тобто як простір. Те, що «було», то не є наука, а це є певний текст і аби він був «науковим», то потрібен науковець, якій здійснював би відповідні наукові процедури, тобто він має бути в просторі науки. Без «науковця» науки не існує. Це є провідним в монографії. Наука розглядається як простір (топос) діяльності науковців. Дослідження науки в зазначеному плані презентується поняттям «топологія науки».

Пространство науки является определенным местом (топосом) существования научных знаний и научных институций, которые имеют соответствующие «места», «структуры», «функции». Потому они воспринимаются феноменологически как «здесь», «тепер», или хайдегеровский «Dasein». И даже если речь идет о временном (историческом) бытие научного пространства, то оно «есть», имеет смисл только как определенное место (топос), т.е. как пространство. То, что «было», не есть наукой, это определенный текст и если бы он был «научным», то нужен ученый, который осуществлял бы соответствующие научные процедуры. Без ученого нет науки. Эта мисль является ведущей в монографии. Наука рассматривается как топос деятельности ученых. Исследование науки в таком плане презентуется понятим «топология науки».

1.​ Економічні науки / Крехівський О.В., Монако В.О., Черевань І.В., Чирков В.Г. Санація підприємств. / Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва / – К.: Фенікс, 2009. – 202 с. (11,857 ум.друк.арк.) Тираж 50 – ISBN 978-966-651-706-0.

Розглянуто питання теорії і практики санації підприємств в умовах ринкової економіки. Запропоновано набір методів вимірювання й оцінювання показників платоспроможності підприємства на різних етапах санації. Особливу увагу звернено на залучення необхідних коштів і на входження підприємства в новий для нього ринок з оновленою продукцією. Коротко описані економічні та юридичні аспекти процедури судової санації й банкрутства підприємства-боржника.

Рассмотрены вопросы теории и практики санации предприятий в условиях рыночной экономики. Предлагается набор методов измерения и оценивания показателей платежеспособности предприятия на разных этапах санации. Особое внимание уделяется привлечению необходимых средств и вхождению предприятия в новый для него рынок с обновленной продукцией. Кратко описаны экономические и юридические процедуры судебной санации и банкротства предприятия-должника.

1.​ Економічні науки / Чирков В.Г. Аудит: консалтинговая функція / Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва / – К.: Феникс, 2009. – 56 с. (3,255) – Тираж 100. – ISBN978-966-651-736-7.

Содержание брошюры является проблемным и может быть сведено к постановке вопроса о возможности расширения состава функций аудиторских фирм за счет предоставления клиентам консультаций в рамках и на основе экспертизы.

Зміст брошури є проблемним і може бути зведеним до питання про можливість розширення складу функцій аудиторських фірм за рахунок надання клієнтам консультацій у межах і на підставі експертизи.

1.​ Економічні науки / Грига В.Ю. Теоретичні та практичні аспекти використання наукових результатів НАН в економіці України. / Грига В.Ю., Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України. –Київ, 2008. – с.69. (4,5 ум.друк.аркуш)– Бібліограф.: 94 назв. – Укр. – Деп. В ДНТБ України.

В роботі розглянуто актуальні питання технологічного розвитку України, зокрема використання результатів наукових досліджень, що проводяться в установах Національної академії наук України, у промисловості країни. Здійснено порівняння основних характеристик наукового відділу з точки зору продукування нових технологій.

В работе рассмотрены актуальные вопросы технологического развития Украины, в частности особое внимание уделено использованию результатов научных исследований, проодимых в институтах Национальной академии наук Украины, в промышленности страны. Проведено сравнительный анализ основных характеристик научных отделов с точки зрения разработки новых технологий.

1.​ Економічні науки / Шокун Т.В., Гончаренко А.П., Єгоров І.Ю. та інші. Результативність наукової діяльності: стан, тенденції та проблеми оцінювання. – Монографія. / Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва / – К:УкрНТЕІ, 2009.- 216 с. (12,56 ум.друк. арк) – Тираж ( наклад) 300. – ISBN 978-966-479-012-0.

У монографії викладено результати теоретичних узагальнень і практичні рекомендації стосовно проведення моніторінгу і аналізу результативності науково-технологічної діяльності, досліджуються питання щодо світових тенденцій розвитку науково-технологічної сфери, проблем і особливостей оцінювання науково-технологічної діяльності.

В монографии приведены результаты теоретических обобщений и практические рекомендации по проведению мониторинга и анализа результативности научно-технологической деятельности, исследуются вопросы мировых тенденций развития научно-технологической сферы, проблем и особенностей оценивания научно-технологической деятельности.

1.​ Економічні, соціологічні науки. / Малицкий Б.А. Неолиберализм и кризис инновационного развития эконо​мики. Формула кризиса / Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва / – К.: Феникс, 2009. – 64 с. (3,84 ум.друк.арк) -–Тираж300. – ISBN 978-966-651-735-0.

В работе впервые в отечественной литературе проанализировано влияние неоли​беральных рыночных отношений на инновационное развитие экономики. Показано, что в результатирующем плане это влияние является негативным. Оно обусловлено тем, что неолиберализм обладает природным свойством вытеснять инновационный фактор из числа главных источников экономического роста и возводить в эту роль финансовый капитал, превращая его в относительно самостоятельный способ на​копления прибыли. Но такое накопление капитала, слабо связанное с реальным материальным производством, является во многом фиктивным.

У роботі вперше у вітчизняній літературі проаналізований вплив неоліберальних ринкових відносин на інноваційний розвиток економіки. Показано, що цей вплив у підсумку є негативним. Воно обумовлене тим, що неолібералізм володіє природною властивістю витісняти інноваційний чинник з числа головних джерел економічного зростання і зводити в цю роль фінансовий капітал, перетворюючи його на відносно самостійний спосіб накопичення прибутку. Але таке накопичення капіталу, слабо пов’язане з реальним матеріальним виробництвом, є багато в чому фіктивним.

1.​ Економічні науки, інноватика / Соловйов В.П., Кореняко Г.І., Головатюк В.М. Інноваційний розвиток регіонів: питання теорії та практики: Монографія. / Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім.Г.М.Доброва / К.: Фенікс, 2008. – 224 с. (13,02 ум.друк.арк.) – Тираж 500. – ISBN 978-966-651-707-7.

Викладено сучасні підходи до формування та реалізації регіональної інноваційної політики, описано практичний досвід створення інноваційних структур та сприяння розвитку інноваційного підприємництва.

Изложены современные подходы к формированию и реализации региональной инновационной политики, описан практический опыт создания инновационных структур и способствованию развития инновационного предпринимательства.

Навчальні посібники, брошури та методики

1.​ История науки. Луговской А.Г.,Кухта Л.К. Страницы истории биологии: известные зоологи Укрины / Министерство транспорта и связи Украины – Центр исследований истории науки и техники – Киевский университет экономики и технологии транспорта /– К.: Науковий світ, 2009. – 32 с. (1,94 ум.друк.арк.) – Тираж 150. – ISBN.

В издании освещены биографии и научная деятельность известных ученых. Предназначена для студентов, преподавателей и всех интересующихся историей науки.

У виданні висвітлені біографії та наукова діяльність відомих вчених. Призначена для студентів, викладачів та всіх зацікавлених історією науки.

1.​ Філософські науки. / – Філософія. Хрестоматія / Дротянко Л.Г.,Матюхіна О.А., Онопрієнко В.І. та ін. Національний авіаційний університет. – К.: Вид-во НАУ, 2009. – 244 с. (15,25 ум.друк.арк.).  Тираж 500 прим. ISBN 978-966-598-489-4

1.​ Економічні науки. Чирков В.Г. Финансовые услуги на фондовом рынке (учебно-методическое пособие) / Министерство образования и науки Украины, Ялтинский университет менеджмента / – К.: Феникс, 2009. – 98 с. (5,812 ум.друк.арк.) – Тираж 50. – ISBN 978-966-651-644-5.

В учебном пособии содержатся основные компоненты методологии и организации процесса обращения ценных бумаг на фондовом рынке.

В навчальному посібнику містяться основні компоненти методології та організації процесу обігу цінних паперів на фондовому ринку.