Монографії:

  1. Соціокультурний зміст новітніх мегатехнологій / В.І. Онопрієнко, Л.В. Рижко, С.М. Ягодзинський, Т.В. Бессалова, М.В. Онопрієнко, О.В. Живага, Н.О. Блажевич, Л.І. Єременко; за ред. В.І.Онопрієнка. – К.: ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2016. – 352 с.

У монографії висвітлено історію виникнення і розповсюдження біо-, інфо-, нано-, когно-, медичних технологій, які все більш масштабно впливають на життя і діяльність людини і суспільства. Розглядається роль біотехнологій у сільському господарстві України в порівнянні з технологічними лідерами, для вирішення проблем енергетичної залежності України, перетворення нанодосліжень на нанотехнології, новітні медичні технології та їх перспективи, феномен когнітивної науки і технології. У центрі уваги масштаби соціокультурного і методологічного впливу, соціально-економічні та аксіологічні проблеми становлення мегатехнологій, освіти для технологій шостого технологічного устрою, глобальних інформаційних мереж, їх вплив на підмурки культури та основні онтологічні категорії, моделі поведінки людини у високотехнологізованій реальності, деформації наукового етосу у зв’язку з використанням мегатехнологій. Розглядається новий спектр наукознавчих проблем: технологічної цивілізації та технонауки, європейського досвіду дослідження соціальних наслідків науково-технологічного розвитку, перспектив формування сучасної науково-технологічної політики на діалоговій основі, науково-освітньої глобальної інформаційної мережи як пріоритету суспільного розвитку в ХХІ столітті.

  1. Оноприенко В.И. Аспирантура. Тернии и риски становления исследователя В.И. Оноприенко. – Saarbrücken (Deutschland): Lambert Academic Publishing, 2016. – 119 S. ISBN 978-3-659-95378-21

Рассмотрены подготовка и аттестация исследователей и профессуры в европейских и российских университетах, аспирантура как форма массовизации подготовки научно-технических кадров для индустриального общества в СССР, аспирантура Украины в переходный период, проблемы подготовки кадров для науки в условиях кризиса научной системы. Проведено анкетирование аспирантов в институтах НАН Украины и университетах, анализируются тренды подготовки аспирантов и попытки оценить эффективность аспирантуры, оценивается значимость конкурентной среды для успеха в карьере исследователя в глобальном обществе. Приведён опыт подготовки аспирантов в ведущих зарубежных странах. На основе выводов о недостатках качественного состава аспирантов, бюрократизации процедур защиты диссертации и аттестации кадров, удалённости результатов деятельности аспирантуры от задач современной науки в глобализируемом мире прогнозируется наращивание аспирантуры подготовкой в постдокторантуре зарубежных университетов и научных центров, которая способна целеориентировать знания и квалификацию аспирантов для деятельности в высококонкурентной среде современной науки и высоких технологий.

  1. Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, О.Н. Кубальський, В.А. Корнілов, В.П. Рибачук, В.І. Хорєвін, Н.Г. Віденіна, Л.Р. Головащенко, Л.П. Овчарова; гол. ред. акад. НАН України В.Л. Богданов / Національна академія наук України: статистичний і наукометричний аналіз ефективності наукового потенціалу : наукове видання / НАН України, ДУ «Інститут дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва». – К. : Фенікс, 2016. – 228 с. ( ум. друк. арк. 13,20) – укр. ; іл. – Тираж 800 прим.. – ISBN 978-966-136-323-5. – Режим доступу : http://www.nas.gov.ua/text/infNASU/nasudovidnyk2016.pdf

Довідник містить основні статистичні дані про науково-технічний потенціал та результати діяльності Національної академії наук України. Матеріали довідника дають уявлення про місце та роль НАН України в системі наукових організацій держави, у тому числі в секторальному розрізі, а також у світовому контексті. Статистичні дані охоплюють в основному період з 2010 по 2016 роки. При підготовці довідника використані матеріали Державної служби статистики України, щорічні звіти Національної академії наук України, а також міжнародні наукометричні бази даних та наукові публікації. Видання розраховане на працівників органів державної влади, науковців, студентів вищих навчальних закладів, журналістів, широку громадськість.

  1. Попович О.С. Перспективи інноваційного розвитку української економіки ЦСТД, Київ, 2016. – 6 с. (розділ монографії ) / Альтернативні механізми соціально-економічного розвитку України / за заг. ред. к.е.н. О.В. Кравчука. – К.: Центр соціальних і трудових досліджень, 2016. – 205 с.

Роботу присвячено дослідженню соціально-економічних процесів, які відбуваються в Україні, та виробленню альтернативних механізмів державного управління ними. Основна увага авторів приділяється пошуку ресурсів для такого розвитку. Для цього пропонуються зміни у державній податковій і борговій політиці, методи боротьби із виведенням українських капіталів за кордон. Розглянуто також передумови для підвищення продуктивності праці та управління зайнятістю населення. Доводиться необхідність пріоритетного фінансування наукових досліджень.

Обґрунтовано безперспективність використання неоліберальних методів в управлінні соціально-економічними процесами. Натомість запропоновано ряд інструментів, які можуть стати основою для забезпечення соціального благополуччя та створити фундамент для інноваційного сталого розвитку України.

Видання адресоване науковцям, аспірантам, керівникам наукових і навчальних закладів, викладачам та студентам ВНЗ, а також державним службовцям, які займаються питанням соціально-економічного розвитку України.

  1. Головатюк В.М. Піддубний Володимир Андрійович (27.07.1940, Харків, Україна). Персоналії протосоціологічної та соціологічної думки Європи, США, Канади, Росії, Білорусії, України, Ізраїля, Індії, Китаю, Японії // Історія соціологічної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник / за наук. ред. В.М.Пічі [Н.В.Коваліско, В.М.Онищук, Н.М.Цимбалюк та ін.]. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2016. – 687 с. – С. 566-567 (0,1 д.а.).

Енциклопедичний словник-довідник висвітлює погляди близько 440 представників протосоціологічної та соціологічної думки Європи, США і Канади, Росії і Білорусії, України,  Ізраіля, Індії, Китаю, Японії.

Акцентується увага на персоналіях, внесок яких в розвиток теоретичної та прикладної соціології аналізується при вивченні «Загальної соціології», «Теоретичної соціології», «Історії соціологічної думки» та ін. навчальних дисциплін. Підготовлений провідними науковцями-соціологами, істориками, філософами, політологами, економістами, соціальними психологами.

Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ всіх рівнів акредитації, а також для широкого кола читачів, які прагнуть збагатити себе соціологічним мисленням і соціологічною культурою та зацікавленні здобутками сучасної зарубіжної і вітчизняної соціології.

  1. Денисюк В.А. Сравнительный анализ международной конкурентоспособности экономики Украины и формирование стратегии ее повышения. /В.А.Денисюк// National Economic Reform: experience of Poland and prospects for UkraineCollective Monograph. – vol. Poland: ¨ Izdevnieciba ¨Baltija Publishing ¨ edited by A. Pawlik, K. Szaposhnykov. Kieice. Poland.  – 2016 . – С. 192–217 (1,5 д.а.). ISSN: 978-9934-8585-4-3

Рассмотрены современное состояние и перспективы трансграничного сотрудничества Украины и Польши в условиях европейской интеграции. Исследованы приоритеты государственного украинского-польского сотрудничества, рассмотрены основные программы трансграничного сотрудничества, выявлены основные векторы сотрудничества и намечены их регионы. Выделены особенности сотрудничества приграничных регионов в контексте европейской интеграции. Обоснована необходимость и значение международного сотрудничества на стратегическом, тактическом и оперативном уровнях. Исследовано современное состояние внешнеэкономического сотрудничества Украины и Польши. Проанализировано социально-экономическое развитие украино-польских торгово-экономических показателей. Рассмотрено географическую структуру основных стран-партнеров Украины во внешней торговле товарами. Проанализировано внешнеторговый оборот товаров и услуг Украины с Республикой Польша. Рассмотрен товарооборот между Украиной и Польшей по данным национальных статистических ведомств. Обосновано реализацию национальных интересов и стратегических приоритетов международного сотрудничества, которое должно развиваться на взаимовыгодных условиях для обеих стран. Предложены основные аспекты дальнейшего совершенствования развития трансграничного сотрудничества между Украиной и Польшей. Исследованы пути дальнейшего сотрудничества и перспективы украино-польского экономического сотрудничества путем их партнерства и интеграции Украины в ЕС.

 

Брошури, довідники:

  1. Цибань В.О. Лауреати Золотої медалі імені В.І. Вернадського та премій імені видатних учених України НАН України 2016 року. – К. : «Академперіодика», 2016. – 29 с. ( ум. друк. арк. 1,64) ; – Тираж 800 прим.

Брошура  видана у формі довідки про лауреатів Золотої медалі імені В.І. Вернадського 2016 року, також відображає результати конкурсу 2015 року на здобуття премій імені видатних учених України НАН України 2016 року та презентує список учених-лауреатів цих премій, які опублікували найкращі наукові праці, здійснили винаходи і відкриття, що мають важливе значення для розвитку науки і економіки України.