Перелік публікацій наукових працівників Інституту, що індексуються в Web of Science Core Collection і Scopus протягом 2017-2019 рр.

 

2017 рік

 

 1. Жабін С.О., Васильєв Г.С., Казьміна О.П., Соснов О.С., Білецький О.О. Професійні та соціальні проблеми науково-освітянської молоді за результатами соціологічного опитування (на прикладі НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського») // Наука та інновації. – – № 5 (13). – С. 19–37. – Режим доступу : http://scinn.org.ua/sites/default/files/pdf/2017/N5/Jabyn_19-37p.pdf
 2. Isakova, N. Small and medium enterprises’ sector in an adverse business environment of Ukraine: The role of cooperation. In: Entrepreneurship in Transition Economies: Diversity, Trends, and Perspectives. Arnis Sauka and Alexander Chepurenko (Eds) // Springer International Publishing. – – Pp. 299–313. – Режим доступу : DOI 10.1007/978-3-319-57342-7_17

https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-57342-7_17

 1. Попович О.С., Кострица Е.П. Поиск оптимального пути восстановления кадрового потенциала украинской науки // Социология науки и технологий. – № 3. – Т. 8. Санкт-Петербург. – – С. 75–86. – Режим доступу : https://cyberleninka.ru/article/n/poisk-optimalnogo-puti-vosstanovleniya-kadrovogo-potentsiala-ukrainskoy-nauki
 2. Попович О.С., Костриця О.П. Відновлення наукового потенціалу української науки: необхідність і реальні перспективи // Наука та інновації. – № 4. – Т. 13. – К. – – С. 5–13. – Режим доступу : http://scinn.org.ua/sites/default/files/pdf/2017/N4/POPOVYCH_4_2017_ukr-2.pdf; https://doi.org/10.15407/scin13.03.005

 

2018 рік

 

 1. Макаренко І.П. Наукова спадщина М.І. Туган-Барановського (до ювілею створення засад теорії інноваційного розвитку економіки в Європі та ювілею Національної академії наук України) // Наука та Інновації. – – № 14 (6). С. 5–8. – Режим доступу : http://scinn.org.ua/sites/default/files/pdf/2018/N6/Makarenko.pdf

 

2019 рік

 

 1. Strelko O., Pylypchuk O., Berdnychenko Y., Gamaliia V., Sorochynska O. Historical milestones of electrotechnical equipment creation for active experiments in the near-earth space by Ukrainian scientists // IEEE 2nd Ukraine Conference on Electrical and Computer Engineering, UKRCON. – – Proceedings. – P. 1229 – 1234. – Режим доступу : https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211756649
 2. Isakova, N. Sector-related opportunities and threats for small business starters in the Ukraine. In: Entrepreneurship and SME Research: On its Way to the Next Millennium. Rik Donckels, Asko Miettinen (Eds) // Routledge. – – 254. – Pp.81–91. – ISBN 0429749821, 9780429749827. – Режим доступу :https://books.google.com.ua/books?hl=uk&lr=&id=IQWdDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA81&ots=RPJzbJsKx0&sig=Y0hDBVfv7vbE7G8MN4a4FY1ERoQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false; https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16241305300

Перелік публікацій у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України протягом 2017-2019 рр.

 

2017 рік

 

 1. Каплинський О.В., Соловйов В.П. Законодавча основа науково-технічного та інноваційного лідерства США // Наука та наукознавство. – – № 1. – С. 92–104. – Режим доступу : https://sofs.org.ua/sample-page/arhiv/2017-2/1-2/1-9/
 2. Соловьев В.П. Инноватика – сотрудничество науки, власти и бизнеса // Наука та наукознавство. – – № 3. – С. 23–33. – Режим доступу : https://sofs.org.ua/sample-page/arhiv/2017-2/3-2/1-3/
 3. Головатюк В.М. Інноваційний розвиток України в контексті європейської інтеграції // Наука та наукознавство. – – № 3. – С. 3–22. – Режим доступу : https://sofs.org.ua/sample-page/arhiv/2017-2/3-2/1-2/
 4. Вовченко О.В. Аналіз стану інноваційного розвитку промисловості України // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – – № 87. – С. 202–209. – Режим доступу : http://vlp.com.ua/files/1_2_zmist_875.pdf
 5. Вовченко О.В. Інноваційність України та Польщі за міжнародними рейтингами: однакова точка старту – різні лінії розвитку. Social and Human Sciences // Polish-Ukrainian Scientific J – 2017. – № 04 (16). – Режим доступу : https://sp-sciences.io.ua/s2621814/vovchenko_olena_2017_innovativeness_of_ukraine_and_poland_by_international_ratings_identical_point_of_the_start_different_ways_of_development_social_and_human_sciences_polish-ukrainian_scientific_journal_04_16
 6. Макаренко І.П., Рогожин О.Г. Світові тенденції розвитку інноваційних індикаторів // Математичне моделювання в економіці. – – № 1–2. – С. 141–158 (1 д.а.). – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/131910
 7. Лі А.К., Соловйов В.П. Щодо вдосконалення ринку прав інтелектуальної власності в Україні // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. – Збірник наукових праць. – Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – – № 858. – С. 126–132. – Режим доступу : http://library.zntu.edu.ua/bibliograf_pokaz/intellectual_property_law.pdf
 8. Онопрієнко М. В. Сучасна технологічна революція: головні риси і наслідки // Вісник Національного авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія. – – № 1. – С. 65–70. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2017_1_17
 9. Одягайло Б.М. Стратегічні пріоритети інтеграції на європейських ринках/ Б.М. Одягайло, В.І. Терехов // Вчені записки університету “КРОК”. Серія “Економіка”. – – Вип. 45. – С. 123–129 – Режим доступу : https://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n45.pdf
 10. Малицкий Б.А Наукознавство та історія науки: погляд у минуле, теперішнє і майбутнє // Наука та наукознавство № 2 (96). – 2017. – C. 28–43 – Режим доступу : https://sofs.org.ua/wp-content/uploads/2019/08/NNZ_2017_2_3.pdf https://doi.org/10.15407/sofs2017.02.028
 11. Малицкий Б.А. Кто и как должен оценивать научные труды ученого // Наука та наукознавство № 3 (97). – 2017. – С. 34-54 – Режим доступу : https://doi.org/10.15407/sofs2017.03.034
 12. Іщенко Ю.М., Онопрієнко В.І. Наука ХХІ століття: нові виміри, проблеми, відповідальність науковця. Круглий стіл «Наука як покликання і професія» // Вісник НАН України. – – № 6. – С. 95–101. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2017_6_14
 13. Оноприенко В.И. Университет как корпорация: проблема ответственности // Вісник Національного авіаційного ун-ту. Філософія. Культурологія. – 2017. – Вип. 26. – С. 23– – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2017_1_7
 14. Оноприенко В.И. Инженерия знаний в информационной революции // Наука и науковедение. – 2017. – № 2. – С. 82– – Режим доступу : https://sofs.org.ua/wp-content/uploads/2019/08/NNZ_2017_2_7.pdf
 15. Оноприенко В.И. Когда воспоминания становятся конструктивными… // Политическая концептология: Журнал междисциплинарных исследований. – 2017. – № 3. – С. 233– – Режим доступу : http://politconcept.sfedu.ru/2017.3/21.pdf
 16. Интервью В.И. Оноприенко с Е.З. Мирской // Политическая концептология: Журнал междисциплинарных исследований. – 2017. – № 3. – С.226– – Режим доступу : http://politconceptsfedu.ru/2017.3/20.pdf
 17. Оноприенко В.И., Оноприенко М.В. Традиции инженерной деятельности и успехи инновационной стратегии современной Германии // Вісник Національного авіаційного університету. Філософія. Культурологія. – 2018. – Вип. 27. – С. 20– – Режим доступу : http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPK/article/view/13031
 18. Храмов Ю.О. Новий підхід до побудови історії фундаментальної науки / Ю.О. Храмов// Наука та наукознавство. – – № 2. – С. 112–125. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/132347
 19. Храмов Ю.О. Соломон Ісакович Пекар і його наукова школа (до 100-річчя від дня народження)/ Ю.О. Храмов // Наука та наукознавство. – – № 4. – С. 107–121. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/132377
 20. Гунько П.М., Литвинко А.С., Гайдуков В.О., Вінниченко О.Е. Науковий простір династії Пирогових в контексті розвитку світової науки // Наука та наукознавство. – – №1. – С. 120–136. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/132326
 21. Литвинко А.С. Пам’яті Галини Георгіївни Костюк // Наука та наукознавство. – 2017. – № 4. – С. 137– – Режим доступу : https://doi.org/10.5281/zenodo.3911709
 22. Литвинко А.С., Пономаренко Л.П. Молодіжний симпозіум з історії науки і техніки «Пріоритети української науки» // Наука та наукознавство. – – № 3. – С. 146–148. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/132367
 23. Литвинко А.С., Константинов В.О. 16-та Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання історії науки і техніки» // Наука та наукознавство. – – № 4. – С. 127–128. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/132379
 24. Литвинко А.С. Рецензія на монографію Кушлакової Н.М. «Науково-технічні об’єднання промислових регіонів України (1870‑1917). – Павлоград: Арт Синтез-Т. – – 588 с. // Питання історії науки і техніки. – 2017. – № 1. – С. 80. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/131238
 25. Рижко Л.В. Роль мегатехнологій у формуванні нової технологічної культури / Л.В. Рижко // Наука та наукознавство. – – № 1. – С. 38-47. – Режим доступу : https://sofs.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/NNZ_2017_1_4.pdf
 26. Рижко Л.В. Від академічної до постакадемічної науки: трансформації професії вченого / Л.В. Рижко // Totallogy-XXI Постнекласичні дослідження. – – Вип. 34. – С. 140-154. – Режим доступу : http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=182792
 27. Гамалія В.М., Руда С.П. Козацькому роду нема переводу / В.М. Гамалія // Конотопські читання. Зб. наук. пр. – Вип. VІІІ. – – С. 57–63. – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=JRN&P21
 28. Гамалія В.М. Розробка спеціальних карт військового призначення вченими-геоботаніками (1941-1944 рр.) / В. М. Гамалія // Збірник наукових праць «Історія науки і техніки». – Вип. 10. – 2017. – С. 131– – Режим доступу : http://hst-journal.com/index.php/hst/article/view/99
 29. Гамалія В.М., Руда С.П. Етапи творчого шляху В. В. Підвисоцького (до 160-річчя від дня народження) // Збірник наукових праць «Історія науки і техніки». – Вип. 11. – 2017. – С. 147– – Режим доступу : http://hst-journal.com/index.php/hst/article/view/135
 30. Звонкова Г.Л. Донецький фізико-технічний інститут імені О.С.Галкіна: короткий історичний нарис (1965-1980) // Вісник Дніпропетровського університету. – Вип. 25. – Т. 25. –2017. – С. 58–65 – Режим доступу : http://www.dnu.dp.ua/docs/visnik/fsnm/program_5c504252bce70.pdf
 31. Звонкова Г.Л. Академическая форма организации науки: фрагменты истории (опытУкраины) // «Scitechnology». Международный научный журнал. – № 2. – Рига. –  –  С.12–16. – Режим доступу : https://scitechnology.ru/zhurnaly/nauchnyj-zhurnal-scitechnology-2-2017/
 32. Луговський О.Г. До історії створення спецвідділів у інститутах АН УРСР У 50-х роках ХХ ст. // Наука та наукознавство. – 2017. – № 1 (95). – С. 150– – Режим доступу : https://sofs.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/NNZ_2017_1_13.pdf
 33. Луговський О.Г. Пропозиції ЦК КПУ про зміни порядку прийому і підготовки наукових кадрів через аспірантуру в 1955 р. // Наука та наукознавство. – 2017. – № 2 (96). – С. 136– – Режим доступу : https://sofs.org.ua/wp-content/uploads/2019/08/NNZ_2017_2_11.pdf
 34. Луговський О.Г. З історії ракетно-космічної техніки в Україні в 50–60-х роках ХХ ст. // Наука та наукознавство. – 2017. – № 3 (97). – С. 121– – Режим доступу : https://sofs.org.ua/wp-content/uploads/2019/08/NNZ_2017_3_10.pdf
 35. Луговський О.Г. Проект створення республіканського відомства з використання глибинного тепла Землі // Наука та наукознавство. – 2017. – № 3 (97). – С. 134– – Режим доступу : https://sofs.org.ua/wp-content/uploads/2019/08/NNZ_2017_3_10.pdf
 36. Луговський О.Г. «Вчені АН УРСР до війни не були підготовлені в належній мірі» // Наука та наукознавство. – 2017. – № 4 (98). – С. 122– – Режим доступу : https://sofs.org.ua/wp-content/uploads/2019/08/NNZ_2017_4_10.pdf
 37. Живага О.В. Теоретичні проблеми популяризації науки // Наукові та освітянські методології та практики. – Інтерсервіс. – 2016– – Вип. 8–9. – С. 227–238.
  – Режим доступу : https://wdfiles.ru/aSqe
 38. Рижко Л.В., Живага О.В. Професія вченого – проблеми професійної мотивації студентської молоді // Наукові та освітянські методології та практики. – Інтерсервіс. – 2016– – Вип. 8–9 – С. 118–133. – Режим доступу : https://wdho.ru/5u3h
 39. Бессалова Т.В. Залучення студентів до наукової діяльності у вищій школі України // Науковий збірник “Наукові & освітянські методології та практики”. – Вип. 8– – Інтерсервіс. – 2016-2017. – С. 238–249. – Режим доступу : https://wdho.ru/5u3n
 40. Бороздих Н. В. Еволюція концептів популяризації наукового знання // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Історія і філософія науки і техніки. – – Т. 25. – Вип. 25. – С. 106–114. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduifnt_2017_25_25_16
 41. Бороздих Н.В. Популяризація науки: роль науково–технічних музеїв // Гілея: науковий вісник. – – Вип. 127. – С. 240–244. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_127_64
 42. Дороніна Г.А. Шляхи розвитку міжнародного права та співробітництва у дослідженні Антарктики // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія і філософія науки і техніки. – – Вип. 25 – С. 90–101. – Режим доступу : http://www.dnu.dp.ua/docs
  /visnik/fsnm/program_5c504252bce70.pdf
 43. Мех О.А. До розгляду формальних теоретичних передумов функціонування системи управління науково-технологічною сферою // Наука та наукознавство. – № – 2017. – С. 22–38. – Режим доступу: https://sofs.org.ua/sample-page/arhiv/2017-2/1-2/1-3/
 44. Мех О.А. Трансформації академічної науки у ХХ столітті як передумови формування сучасної науково-технологічної сфери України // Наука та наукознавство. – № 3. – – С. 54–74. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NNZ_2017_3_5
 45. Попович О.С., Булкін І.О. Структурні зміни в кадровому потенціалі української науки // Наука, технології, інновації. – – № 1. – С. 20–29. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/STI_2017_1_6
 46. Булкин И.А. Изменения в структуре исследователей НАН Украины: гендерный аспект. Часть 1 // Наука та наукознавство. – – № 3. – С. 74–86. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NNZ_2017_3_6
 47. Булкин И.А. Изменения в структуре исследователей НАН Украины: гендерный аспект. Часть 2 // Наука та наукознавство. – – № 4. – С. 60–78. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NNZ_2017_4_5
 48. Кавуненко Л.Ф., Велентейчик Т.Н. VIII Всемирный научный форум «Наука для мира», Иордания, 7–11 ноября 2017 г. // Наука та наукознавство. – – № 4. – С. 129–133. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/132380
 49. Велентейчик Т.Н. К 110-летию со дня рождения академика Сергея Павловича Королева // Наука та наукознавство. – № – С. 160–166. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/132329
 50. Ісакова Н.Б. Потенціал та досягнення вузівської науки України // Наука та наукознавство. – – №2 (96). – С. 90–111. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NNZ_2017
 51. Попович О.С., Костриця О.П. Прогнозні оцінки еволюції вікової структури і чисельності дослідників в Україні на найближче десятиріччя // Наука та наукознавство. – – № 1. – С.48–59. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NNZ_2017_1_5
 52. Бублик С.Г. Наукознавче дослідження стильової однорідності законодавчих актів у сфері науково-технологічної діяльності // Наука та наукознавство. – – № 1. – С. 3–21. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/132317
 53. Бублик С.Г. Наукометричне дослідження законодавства // Наука та наукознавство. – – № 4. – С. 65–83. – Режим доступу : https://doi.org/10.15407/sofs2017.04.065
 54. Жерновий Д.В. Інноваційна активність у секторі послуг: передумови оптимальної державної підтримки / Д.В. Жерновий // Вісник Інституту економіки та прогнозування. – 2017. – С. 21–28. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/viep_2017_2017_5
 55. Кавуненко Л.Ф., Велентейчик Т.Н. Цитируемость работ ученого как индикатор значимости его исследований // Сб. трудов ИИЕТ РАН. – – С. 68–80. – Режим доступу : http://ihst.ru/wp-content/uploads/from_ftp/GodichkaIIET/year-k-2017.pdf
 56. Грачев О.О., Головащенко Л.Р. Про засідання Наукової ради з наукознавства при МААН // Наука та наукознавство. – № 3. – К. – – С. 142–145. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/132366/12-Meeting.pdf?sequence=1
 57. Грачев О.О., Овчарова Л.П. Сучасні дослідження і розробки ОЕСР у галузі освіти, науки, технологій та інновацій // Наука та наукознавство. – № 4. – К. – – С. 18-34. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/132147
 58. Костенко Л.И., Симоненко Т.В., Грачев О.А., Рыбачук В.П. Библиометрика отечественной науки: возможности и ограничения прикладного использования web-системы Google Scholar // Наука та наукознавство. – № 3 (97). – – С. 87–96. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NNZ_2017_3_7
 59. Костенко Л. И., Симоненко Т.В., Рыбачук В.П. Библиометрия в развитии коммуникаций Международной ассоциации академий наук // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. – – Вып. 14. – С. 27–34. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnan_2017_14_5
 60. Лобунець Л.Г. Результати моніторингу досліджень установ Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України за 2010-2015 рр. // Наука та наукознавство. – № 1 (95). – – С. 60–69. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/132321
 61. Овчарова Л.П., Бодеко В.П. Економічна оцінка стану та тенденцій формування кадрового потенціалу академічного сектору науки // Сучасні проблеми економіки і підприємництво: зб. наукових праць. Вип. 19. – ІВЦ Видавництво «Політехніка». – – С. 67–75. – Режим доступу : http://sb-keip.kpi.ua/issue/view/6113/showToc
 62. Попович А.С. Мир ценностей белорусской науки (рецензия на книгу Гусаков В.Г. «Аксиосфера белорусской науки и пути ее совершенствования». – Минск: изд. «Беларуская навука». – –439 с. // Наука та наукознавство. – № 4 (98). – 2017. – С. 140–142. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/132147
 63. Попович О.С. Ера комунікації для землян як шанс вижити» (рецензія на книгу Зернецької О.В. «Глобальна комунікація» (К. „Наукова думка”. – – 349 с.) // Економіка України. – № 12. – 2017. – Режим доступу : http://catalog.libr.rv.ua:81/cgi-bin/irbis64r_17/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&C21COM=S&I21DBN=BD1&P21DBN=BD1&S21FMT=fullwebr&S21ALL=
 64. Попович О.С., Костриця О.П. Прогнозні оцінки еволюції вікової структури і чисельності дослідників в Україні на найближче десятиріччя // Наука та наукознавство. – № 1. – – С. 48–59. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/132321
 65. Videnina N.G., Rybachuk V.P., Fedchuk A.P., Prymachenko S.I., Petrenko N.S. Ukrainian Antarctic Research: Current Bibliography (2016–2017) // Ukrainian Antarctic Journal. –№ 16. – – P. 226–231. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/145854

 

2018 рік

 

 1. Головатюк В.М., Підоричева І.Ю., Соловйов В.П. Стратегічні ризики наукоємного розвитку національної економіки // Наука та наукознавство. – – № 3. – С. 3–24. – Режим доступу : https://sofs.org.ua/wp-content/uploads/2019/08/2-4.pdf
 2. Вовченко О.В. Державна політика України в інноваційній сфері: основа гарантування національної безпеки // Наука та наукознавство. – – № 3 (101). – С. 25–35 – Режим доступу : https://sofs.org.ua/wp-content/uploads/2019/08/3-6.pdf
 3. Сенченко В.В., Соловьев В.П. Четырехзвенная спираль инновационной деятельности и её влияние на создание новых знаний и технологий // Наука, Технології, Інновації. – – № 3. – С. 55-61. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/162640
 4. Оноприенко В.И., Оноприенко М.В. Прогресс через исследования и инновации: опит Германии в инновационном развитии // Наука и науковедение. – – № 3. – С. 75-90. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150682
 5. Оноприенко В.И., Оноприенко М.В. Традиции инженерной деятельности и успіхи инновационной стратегии современной Германии // Вісник Національного авіаційного ун-ту. Філософія. Культурологія. – – № 27. – С. 20–26. – Режим доступу : http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPK/article/view/13031
 6. Оноприенко В.И. Университет им. А.Л. Шанявского: многообразие образовательных практик и стимуляция развития науки // Историко-биологические исследования. – 2018. – № 4. –  С. 121– – Режим доступу : https://cyberleninka.ru/article/n/universitet-im-a-l-shanyavskogo-mnogoobrazie-obrazovatelnyh-praktik-i-stimulyatsiya-razvitiya-nauki
 7. Терехов В.І. Роль інформаційного фактора у формуванні переваг на конкурентних ринках / В.І.Терехов, Б.М. Одягайло // Вчені записки Університету “КРОК”. – Серія “Економіка”. – – Вип. 4(52). – С. 36–44 – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzuk_2018_4_6
 8. Маліцький Б.А. Національна академія наук: феномен державності та творець нового знання // Наука та наукознавствою – № 4. – (102). – 2018. – С. 3−33. – Режим доступу : https://doi.org/10.15407/sofs2018.04.003
 9. Маліцький Б.А Доповідна записка Голові Верховної Ради України А.В. Парубію «Про необхідність невідкладних заходів для відновлення наукового потенціалу України» // Наука та наукознавство. – № 1 (99). – 2018. – 3−7. – Режим доступу : https://sofs.org.ua/wp-content/uploads/2019/08/2-2.pdf
 10. Дороніна Г.А., Луговський О.Г., Мушкало Ю.І., Храмов Ю.О. Створення Української академії наук у Києві в 1918 р.: хронологія подій// Наука та наукознавство. – 2018. – № 1. – С. 92– – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/142106
 11. Храмов Ю.О. Періодизація в історії фундаментальних наук. Періодизація в історії фундаментальних наук // Наука та наукознавство. – 2018. – № 3. – С. 92-104. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150683
 12. Lytvynko A.S. International scientific associations оn the history of science and technology: formation and development (part I) // Дослідження з історії і філософії науки і техніки. – 2018. – Вип. 26– – С. 100–110. – Режим доступу : DOI: https://doi.org/10.15421/2618014
 13. Литвинко А.С., Луговський О.Г. Інституалізація історії науки і техніки в Національній академії наук України // Наука та наукознавство. – № 4. – 2018. – С. 125– – Режим доступу : https://doi.org/10.15407/sofs2018.04.125
 14. Литвинко А.С. Науковий супровід академічними установами розробок у галузі ракетно-космічної техніки // Наука для космічної промисловості. – 2018. – № – С. 116–118. – Режим доступу : https://doi.org/10.5281/zenodo.3911681
 15. Литвинко А.С. До питання хронології математики (найдавніші часи – початок ХХ ст.) // Питання історії науки і техніки. – 2018. – № 4. – С. 15– – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/163185
 16. Lytvynko Science and technology history studies in the National academy of science of Ukraine. The book of abstracts of the 45th ICOHTEC Symposium. Saint-Étienne, France. 17–21 July 2018. – 262 p. – P. 174–175. – Режим доступу : https://doi.org/10.5281/zenodo.3974425
 17. Литвинко А.С., Пономаренко Л.П. Міжнародний молодіжний симпозіум з історії науки і техніки «Пріоритети української науки». Київ, 19–20 квітня 2018 р.// Наука та наукознавство. – – № 3. – С. 130–134. – Режим доступу : https://sofs.org.ua/sample-page/arhiv/2018-3/3-2/
 18. Литвинко А.С. 45-й Симпозіум Міжнародного комітету з історії технології за темою «Розвиток технологій як шлях з минулого до майбутнього». – 17–21 липня 2018. – Сент-Етьєн (Франція) // Наука та наукознавство. – 2018. – № 4. – С. 148– – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150698
 19. Литвинко А.С. Звітна сесія Загальних зборів НАН України (26 квітня 2018 р.) // Наука та наукознавство. – 2018. – № – С. 135–137. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150688
 20. Литвинко А.С. Рецензія на монографію Пасічник Н.О. “Фінансова і фінансово-правова наука і освіта в Наддніпрянській Україні в ХІХ – на початку ХХ століття”. Кропивницький: Видавництво «Код», 2018. – 484  с. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія «Історія». – 2018. – Вип. 1. – Ч.1. – С. 150– – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150688
 21. Рижко Л.В. «Вчений і наукова компетентність суспільства» // Totallogy-XXI Постнекласичні дослідження. – ЦГО НАН України. – – Вип. 35. – С. 130-144. – Режим доступу : https://7d1ee299-bf5e-4849-be2e-38c7c169bf34.filesusr.com/ugd/13704b91ee02a.pdf
 22. Корнієнко О.М., Храмов Ю.О. Б. Є. Патон – інженер, учений та організатор науки (до 100-річчя з дня народження) // Наука та наукознавство. – – № 4. – C. 90-111. – Режим доступу : https://sofs.org.ua/2019/02/02/mizhnarodnyj-naukovyj-zhurnal-nauka-ta-  naukoznavstvo-4-102-2018/
 23. Корнієнко О.М. Вековой юбилей легендарного ученого // Наука и инновации. – 2018. – №12. – С.67-72. – Режим доступу : https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36775987
 24. Корнієнко О. М. Внесок Б.Є. Патона у розвиток і впровадження наукових досліджень в Україні. До 100-річного ювілею // Питання історії науки і техніки. – 2018. – №4. – С. 4–14. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/163185
 25. Гамалія В.М., Руда С.П. Внесок вітчизняних вчених та інженерів у розвиток залізничного транспорту за часів Другої світової війни // Конотопські читання. Зб. наук. пр. Вип. ІХ. – – С. 63–69. – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=JRN&P21DBN=JRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9673909/2018$
 26. Гамалія В.М. Довоєнний період діяльності відділу бактеріозів рослин Інституту мікробіології та епідеміології АН України // Дослідження з історії і філософії науки і техніки. – Вип. 26– – Дніпро. – 2018. – С. 36–43. – Режим доступу : https://vestnikdnu.dp.ua/index.php/ifnit/article/view/79
 27. Гамалія В.М. Наталя Осадча-Яната (1891–1982): сторінки біографії // Збірник наукових праць «Історія науки і техніки». – Т. 8. – Вип. 2 (13). – – С. 436–446. – Режим доступу : http://hst-journal.com/index.php/hst/article/view/306
 28. Звонкова Г.Л. Шлях довжиною у сто років // Питання історії науки і техніки. –  –  № 1. –   С.3–15. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/163182
 29. Звонкова Г.Л. Національна Академія наук: деякі напрями міжнародного співробітництва // Історія науки і біографістика. Міжвідомчий тематичний збірник.  –  –  №4. – С.117–132. – Режим доступу :  http://inb.dnsgb.com.ua/2018-4/index.html
 30. Гармасар В.Г. Трагічні сторінки в історії біології в АН УРСР // Наука та наукознавство. – 2018. – № 2. – С. 121–132. – Режим доступу :      https://sofs.org.ua/wp-content/uploads/2019/08/8-3.pdf
 31. Значення наукових «докучаєвських» експедицій в історії розвитку сучасного природознавства // Питання історії науки і техніки. – 2018. – №2. – С. 46–54. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/163517
 32. Луговський О.Г. З історії створення Інституту фізики напівпровідників у 1956–1957 рр. // Наука та наукознавство. – 2018. – № 1 (99). – С. 138–157. – Режим доступу : https://sofs.org.ua/wp-content/uploads/2019/08/10-2.pdf
 33. Луговський О.Г. «Вкрадене звання» (боротьба за повернення звання академіка АН УРСР) // Наука та наукознавство. – 2018. – № 2 (100). – С. 133–138. – Режим доступу : https://sofs.org.ua/wp-content/uploads/2019/08/9-3.pdf
 34. Луговський О.Г. 100 років від дня введення григоріанського календаря і середньоєвропейського часу // Наука та наукознавство. – – № 2 (100). – С. 139–140. – Режим доступу : https://sofs.org.ua/wp-content/uploads/2019/08/10-3.pdf
 35. Луговський О.Г. «Дорогі» гості: про прийом делегації Кубинської академії наук на чолі з президентом доктором Антоніо Нуньєсом Хіменесом в АН УРСР у 1963 р. // Наука та наукознавство. – 2018. – № 3 (101) – С. 125–129. – Режим доступу : https://sofs.org.ua/wp-content/uploads/2019/08/9-4.pdf
 36. Бороздих Н.В. Науково–популярні журнали: реалії та проблеми // Гілея: науковий вісник. – 2018. – Вип. 135. – С. 223–227. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_135_61
 37. Войтюк О.С. Внесок академіка НАН України С. М. Конюхова у створення ракетно-космічної техніки // Питання історії науки і техніки. – – № 2 (46). – С. 3–11. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/163512/02-Voitiuk.pdf?sequence=1
 38. Войтюк О.С. Творча спадщина академіка С М. Конюхова (1937–2011) в галузі ракетобудування // Питання історії науки і техніки. – – № 4 (48). – С. 35–40. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/163512/02-Voitiuk.pdf?sequence=1
 39. Станкова М.Д. Внесок вчених інститутів НАН України в очищення питної води / М. Д. Станкова // Питання історії науки і техніки. – 2018. – № 14. – С. 144–147. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/163512/02-Stankova.pdf?sequence=1uyyt
 40. Мех О.А. Розвиток науково-технологічної сфери України: держава, наука та бізнес у створенні спільних «точок зростання» / «кластерів» // Наука та наукознавство. – 2018. – № – С. 3–29. – Режим доступу : Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NNZ_2018_2_3
 41. Булкин И.А. Парадоксы иностранного финансирования научно-технической деятельности в Украине. Часть 1 // Наука та наукознавство. – 2018. – №1. – С. 8–29. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/142101
 42. Булкин И.А. Парадоксы иностранного финансирования научно-технической деятельности в Украине. Часть 2 // Наука та наукознавство. – 2018. – № – С. 45–67. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/142116
 43. Ісакова Н.Б. Гендерний паритет у науці: тенденції в світі та в Україні // Наука та наукознавство. – 2018. – № – С. 68–90. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN
  /NNZ_2018_2_6
 44. Вашуленко О.С. Зарубіжний досвід роботи з науковою молоддю на прикладі Молодіжних академій // Наука та наукознавство. – 2018. – № – С. 61–72. – Режим доступу : https://doi.org/10.15407/sofs2018.01.061
 45. Попович О.С., Костриця О.П. Прогнозирование эволюции кадрового потенциала науки и оценка перспектив  его наращивания в Украине, России и Беларуси // Наука и инновации. – 2018. – № 1 (179). – С. 27–30. – Режим доступу : https://cyberleninka.ru/article/
  n/prognozirovanie-evolyutsiikadrovogo-potentsiala-naukii-otsenka-perspektiv-ego-naraschivaniyav
  -ukraine-rossii-i-belarusi
 46. Грачев О.А. Кооперация и координация научных исследований в рамках МААН // Наука и инновации. – № 9. – – С. 20–24. – Режим доступу : https://cyberleninka.ru/article/n/kooperatsiya-i-koordinatsiya-nauchnyh-issledovaniy-v-ramkah-maan
 47. Малицкий Б.А., Грачев О.А., Головащенко Л.Р. Деятельность Научного совета по науковедению при МААН // Наука и инновации. – № 9. – – С. 35–38. – Режим доступу : https://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnost-nauchnogo-soveta-po-naukovedeniyu-pri-maan
 48. Грачев О.А. Второй съезд ученых Республики Беларусь (Минск, Беларусь) // Наука та наукознавство. – № – 2018. – С. 158–164. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/142097
 49. Грачев О.А., Головащенко Л.Р. Заседание Научного Совета по науковедению при Международной ассоциации наук // Наука та наукознавство. – № 2. – – С. 141–143. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/142123
 50. Грачев О.О., Хорєвін В.І. Академічні організації молодих учених і фахівців в країнах світу // Наука та наукознавство. – № 3. – – С. 50–75. – Режим доступу : https://sofs.org.ua/wp-content/uploads/2018/11/Blok_NN_3-2018.pdf
 51. Грачев О.А., Рыбачук В.П. Академическая форма организации науки: объективные тенденции развития и антиакадемическая критика // Наука та наукознавство. – № 4. – С. 72–89. – Режим доступу : https://sofs.org.ua/wp-content/uploads/2019/08/5-5.pdf
 52. Кавуненко Л.Ф., Велентейчик Т.Н., Черногаева О.Г. Библиографическое исследование научной деятельности ведущих науковедов Украины // Наука та наукознавство. – № – 2018. – С. 43–60. – Режим доступу : https://sofs.org.ua/wp-content/uploads/2018/07/NN_1-2018_dryk-43-60.pdf
 53. Овчарова Л.П. Актуальні тренди розвитку науково-технічної сфери в зарубіжних країнах // Збірник наукових праць. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. Вип. 21. – 2018. – C. 19–30. – Режим доступу : http://sb-keip.kpi.ua/issue/view/8227/showToc
 54. Попович О.С., Костриця О.П. Оцінка можливостей відновлення кадрового потенціалу НАН України // Вісник НАН України. – № 3. – 2018. – С. 67–72. – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vnanu_2018_3_11
 55. Рибачук В.П., Квіст Г. Національні академії наук у світовому інформаційному просторі: вебометричні оцінки // Наука та наукознавство. – 2018. – № 3. – С. 36–49. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/150680
 56. Videnina, N.G., Rybachuk, V.P., Fedchuk, A.P., Prymachenko, S.I., Petrenko, N.S. Ukrainian Antarctic Bibliography: Publications in 2016–2018 // Ukrainskyj Antarktychnyj Zhurnal = Ukrainian Antarctic Journal – – № 1(17). – P. 157–184. (Bibliogr.: pp.161–183). [In English]. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/168289

 

2019 рік

 

 1. Соловьев В.П., Соснов А.С. К вопросу влияния мультипликативных эффектов технологических инноваций на динамикуэкономического роста: роль исследований Н.Д. Кондратьева // Наука та наукознавство. – 2019. – № 1 (103). – С. 3–18. – Режим доступу : https://sofs.org.ua/wp-content/uploads/2019/08/2.pdf
 2. Соловьев В.П., Соснов А.С. «Капутология» Г.М. Доброва как новый взгляд на парадигмальные соціально-экономические последствия инновационно-технологического развития экономики // Наука та наукознавство. – 2019. – № 2. – С. 17–30. – Режим доступу : https://sofs.org.ua/wp-content/uploads/2019/08/3-1.pdf
 3. Головатюк В.М. Особливості політики стратегічно-наукоємного національного поступу // Наука та наукознавство. – 2019. – № 4. – C. 3–23. – Режим доступу : https://sofs.org.ua/wp-content/uploads/2019/12/3-23-2019.pdf
 4. Вовченко О.В. Модернізація стратегії національної безпеки України в умовах інноваційного розвитку з акцентом на економічній безпеці // Вчені записки Університету «КРОК». – 2019. – № 3 (55). – С. 225–231. – Режим доступу : http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/228/259
 5. Макаренко І.П., Рогожин О.Г. Система інноваційних індикаторів як інструмент євроінтеграційних процесів // Математичне моделювання в економіці. – 2019. – № 2 (15), С. 101–115. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/162124/08-Makarenko.pdf?sequence=1
 6. Вовченко О.В. Модернізація стратегії національної безпеки України в умовах інноваційного розвитку з акцентом на економічній безпеці // Вчені записки Університету «КРОК». – 2019. – № 3 (55). – С. 225–231. – Режим доступу : http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/228/259
 7. Мельохін С.М., Терехов В.І Роль соціальних ЗМІ у підвищенні ефективності реклами // Вчені записки Університету «КРОК». – 2019. – № 4 (56). – С. 117–122. – Режим доступу : http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/244
 8. Терехов В.І., Одягайло Б.М. Сучасні методи підвищення ефективності інноваційної системи європейського союзу // Вчені записки Університету «КРОК». – 2019. – № (3) 55. – С. 232–239. – Режим доступу : http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article
 9. Терехов В.І. Економічна безпека в системі лізингових операцій // Вчені записки Університету «КРОК». – 2019. – № 1 (53). – С. 189–196. – Режим доступу : http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/164
 10. Маліцький Б.А. Роль Г.М. Доброва в формировании профессионального корпуса науковедов в Украине // Наука та наукознавство. – № 2 (104). – – С. 4−17. – Режим доступу : https://sofs.org.ua/wp-content/uploads/2019/08/2-1.pdf
 11. Оноприенко В.И. Национальная академия наук Украины как государственный и социокультурный феномен и ее современные проблемы // Вісник Національного авіаційного ун-ту. Філософія. Культурологія. – 2019. – Вип. 29. – С. 111–121. – Режим доступу : https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi95ImpmpDrAhURLewKHUqIAkUQFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fjrnl.nau.edu.ua%2Findex.php%2FVisnikPK%2Farticle%2Fdownload%2F061.12%2520%2528477%2529%253A%2520092%2F19843&usg
 12. Оноприенко В.И. Аспирантура глазами аспирантов и экспертов // Социологический альманах. – 2019. – Вып. 10. – С. 346–366. – Режим доступу : https://cyberleninka.ru/article/n/aspirantura-glazami-aspirantov-i-ekspertov
 13. Оноприенко В.И., Оноприенко М.В. Достижения учреждений НАН Украины в области новейших технологий и возникающие новые проблемы // Социологический альманах. Секция истории организации науки и науковедения. – С. 581–582. – Режим доступу : http://www.andreyleonov.ru/2019/GK-IIET-2019-09-30.pdf
 14. Оноприенко В.И. Науковедение Г.М. Доброва: международный контекст и практика реформирования деятельности Академии наук УССР // Наука и науковедение. – 2019. – № 3. – С. 75–88. – Режим доступу : https://sofs.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/Blok_NaukaN_3-2019_new_ISSN-72-88-4-17.pdf
 15. Оноприенко В.И. Размышление над книгой «Вихревая динамика развития наук о жизни в России/СССР в первой половине ХХ века» // Историко-биологические исследования. – 2019. – Т. 11. – № 2. – С. 102–119. – Режим доступу : https://cyberleninka.ru/article/n/razmyshlenie-nad-knigoy-vihrevaya-dinamika-razvitiya-nauk-o-zhizni-v-rossii-sssr-v-pervoy-polovine-hh-veka
 16. Храмов Ю.О., Звонкова, Г.Л., Луговський, О.Г. Формування в 30–х рр. ХХ ст. в Україні фундаментальних наук та їх застосувань / Ю.О. Храмов, Г.Л. Звонкова, О.Г. Луговський // Наука та наукознавство. – 2019. – № 2. – С. 130–155. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/162607
 17. Lytvynko A.S. InternationalscientificassociationsoftheHistoryofScienceandTechnology: formationanddevelopment (partII) // Дослідження з історії і філософії науки і техніки. – 2019. – Т. 28. Социологический альманах. – Вип. 2. – С. 93–101. – Режим доступу : https://doi.org/10.15421/271920
 18. Корнієнко О.М., Литвинко А.С., Луговський О.Г. Академік АН УРСР К.К. Хрєнов–вчений в галузі електрозварювання та історії науки і техніки // Наука та наукознавство. – 2019. – №4. – С.116–131. – Режим доступу : https://doi.org/10.15407/sofs2019.04.116
 19. Литвинко А.С., Луговський О.Г., Виврот Т.М., Хорошева С.А., Жабін С.О. Діяльність Г.М.Доброва як історика науки і техніки // Наука та наукознавство. – 2019. – №2. – С. 55–68. – Режим доступу : https://doi.org/10.15407/sofs2019.02.055
 20. Литвинко А.С. До питання хронології математики(перша половина ХХ ст.)// Питання історії науки і техніки. – 2019. – №1. – С.3–14. – Режим доступу : https://doi.org/10.5281/zenodo.3974446
 21. Литвинко А.С., Пономаренко Л.П. Міжнародний молодіжний симпозіум з історії науки і техніки «Пріоритети української науки». Київ, 19–23 квітня 2019 р. // Наука та наукознавство. – 2019. – №3. – С. 153–157. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/168615/15-Conference2.pdf?sequence=1
 22. Рижко Л.В. Програмно-цільові наукові дослідження: дискурс про перспективи та проблеми // Totallogy – XXI Постнеокласичні дослідження. – Вип. 36 – ЦГО НАН України. – – С. 32–40. – Режим доступу : http://www.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2018/09/Totallogy-XXI.-Выпуск-36.pdf
 23. Гамалія В. М., Руда С. П. Славна донька українського народу // Конотопські читання. – Зб. наук. пр. – Вип. Х. – 2019. – С. 103–108. – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=JRN&P21DBN=JRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9673909/2019$
 24. Гамалія В.М. Олександр Палладін на посту президента АН УРСР (1946–1962): кроки академічних інститутів до переднього краю світової науки // Наука та наукознавство. – 2019. – № 3(105). – С. 106–121. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/168609
 25. Савчук В. С., Гамалія В. М. До 80–річчя професора В. І. Онопрієнка. Дослідження з історії і філософії науки і техніки. – Том 28. – № 1. – 2019. – Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара. – С. 75–76. – Режим доступу : http://vestnikdnu.dp.ua/index.php/ifnit/article/view/107
 26. Звонкова Г.Л., Косско Т.Г. Наукова школа В.І. Трефілова // Наука та наукознавство. – 2019. – № 1 (103). – С. 97–108. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/162492
 27. Zvonkova G.L. Chernobyl nuclear power plant: fragments of history (1977–2000) // The European journal of Humanities and Social Sciences. – № 4. – 2019. – С. 17–22. – Режим доступу : https://yadi.sk/d/MJLgEy8qgW4hPQ
 28. Луговський О.Г. Оборонна тематика в наукових розробках учених НАН України в 70–х рр. ХХ ст. (невідома сторінка історії) // Наука та наукознавство. – 2019. – № 2(104). – С. 158–160. – Режим доступу : https://sofs.org.ua/wp-content/uploads/2019/08/12-1.pdf
 29. Луговський О.Г. Оборонна тематика в наукових розробках учених НАН УКРАЇНИ в 70–х рр. ХХ ст. (невідома сторінка історії) // Наука та наукознавство. – 2019. – № 3 (105). – С. 134–142. – Режим доступу : https://sofs.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/Blok_NaukaN_3-2019_new_ISSN-134-142.pdf
 30. Луговський О.Г. Оборонна тематика в наукових розробках учених НАН України в 70–х рр. ХХ ст. (невідомі сторінки історії): 1971 р. // Наука та наукознавство. – 2019. – № 4(106). – С. 134–141. – Режим доступу : https://sofs.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/NN_4-2019-134-141.pdf
 31. Войтюк О.С. Внесок академіка НАН України С.М. Конюхова (1937–2011) в конверсійні програми ракетно-космічної галузі України // Історія науки і біографістика : електрон. наук. фах. вид. – – № 1. – Режим доступу : http://inb.dnsgb.com.ua/2019-1/08.pdf

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=INB_Title_2019_1_10

 1. Войтюк О.С. Відображення історії ракетно-космічної галузі в сучасних музейних експозиціях України крізь призму інтелектуального простору та науково-конструкторської діяльності академіка НАН України С.М. Конюхова (1937–2011) // Історія науки і біографістика : електрон. наук. фах. вид. – – № 3. – Режим доступу : http://inb.dnsgb.com.ua/2019-3/10.pdf

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=INB_Title_2019_3_12

 1. Войтюк О.С. Науковий простір та педагогічна діяльність академіка НАН України С.М. Конюхова // Дослідження з історії техніки: Збірник наукових праць. – – Вип. 25. –С. 57–65. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/1pC4JeL-OiSnDnCy45rwfSm6AR20Rg/view?usp=sharing
 2. Войтюк О.С. Науково-організаційна діяльність академіка НАН України С.М. Конюхова в галузі ракетно-космічної науки і техніки України: історіографія проблеми // Історія науки і біографістика. – – № 4. – Режим доступу : http://inb.dnsgb.com.ua/current/07.pdf

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=INB_Title_2019_4_9

 1. Станкова М.Д. Дослідження Інституту біорганічної хімії та нафтохімії НАН України з ліквідації наслідків техногенного впливу промислових підприємств і сміттєзвалищ на стічні води / Гілея. – 2019. – Вип. 151. – № 12. – С. 73–77. – Режим доступу : http://www.gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=215
 2. Солдатова Г.В. Діяльність Є.П. Вотчала (1864-1937) в Національній академії наук України // Історія науки і біографістика – – № 3. – Режим доступу : http://inb.dnsgb.com.ua/2019-3/10.pdf
 3. Мех О.А. Трансформації та перспективи розвитку системи управління науково-технологічною сферою України // Наука та наукознавство. – – № 2 (104). – С. 69–95. – Режим доступу : https://doi.org/10.15407/sofs2019.02.069
 4. Булкін І.О. Пріоритети фінансування досліджень і розробок в Україні з внутрішніх джерел науково-технічних організацій. Частина 1 // Наука та наукознавство. – – № 1 (103). – С. 19–36. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NNZ_2019_1_4
 5. Булкін І.О. Пріоритети фінансування досліджень і розробок в Україні з внутрішніх джерел науково-технічних організацій. Частина 2 // Наука та наукознавство. – – № 2 (104). – С. 95–114. – Режим доступу : https://doi.org/10.15407/sofs2019.02.095
 6. Ісакова Н.Б. Погляд у минуле, або як Г.М. Добров упроваджував результати наукових досліджень // Наука та наукознавство. – – №2 (104). – С.43–54. – Режим доступу : https://doi.org/10.15407/sofs2019.02.043
 7. Бублик С.Г., Велентейчик Т.М., Гончарова Т.В. Світові тенденції розвитку системи вищої освіти та місце в ній дослідницького процесу // Наука та наукознавство. – – № 1 (103). – С. 46–67. – Режим доступу : https://doi.org/10.15407/sofs2019.01.046
 8. Бублик С.Г. Тематичне ядро публікацій дослідника: наукометричний підхід // Наука та наукознавство. – – № 4 (106). – 52–67. – Режим доступу : https://doi.org/10.15407/sofs2019.04.052
 9. Мех О.А., Бублик С.Г. Синхронізація системи нормативно-правового забезпечення науково-технологічної сфери України: проблеми і перспективи // Вісник Національної академії наук України. – – № 7. – С. 64–75. – Режим доступу : https://doi.org/10.15407/visn2019.07.064
 10. Вашуленко О.С., Костриця О.П., Попович О.С. Еволюція залежності публікаційної активності вчених від віку за останні півстоліття // Вісник Національної академії наук України. – 2019. – № 3. – С. 79–84. – Режим доступу : https://doi.org/10.15407/visn2019.03.079.
 11. Грачев О.А., Головащенко Л.Р. О заседании научного Совета по науковедению МААН, посвященному 100-летию НАН Украины // Бюллетень МААН. – № 67. – – С. 78–84. – Режим доступу : http://www.int-maan.by/rus/bulletins.html
 12. Головащенко Л.Р., Хоменко Ю.В. ХІІ-ХІІІ заседания научного Совета по науковедению международной Ассоциации академий наук // Наука та наукознавство. – № 3 (105). – С. 143–152. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/162473
 13. Грачев О.А., Головащенко Л.Р. Заседание Научного совета по науковедению международной Ассоциации академий наук // Наука та наукознавство. – № 1 (103). – – С. 149–152. – Режим доступу : https://sofs.org.ua/wp-content/uploads/2019/06/NN_1_2019_dryk.pdf
 14. Кавуненко Л.Ф. Г.М. Добров в воспоминаниях учеников и коллег // Наука та наукознавство. – № 2. (104). – 2019. – С. 31–42. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/162600
 15. Кавуненко Л.Ф. Юрий Михайлович Батурин – российский ученый… // Наука та наукознавство. – № 2 (104). – 2019. – С. 115–118. – Режим доступу : https://sofs.org.ua/sample-page/arhiv/2018-2/2-2/
 16. Кавуненко Л.П., Черногаєва О.Г. Участь України та країн СНД у міжнародних науково-технологічних організаціях та програмах // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Економічні науки. – Вип. 14. – 2019. – С. 57−65. – Режим доступу : http://ef.kpnu.edu.ua/khii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-problemy-priorytety-ta-perspektyvy-sotsialno-ekonomichnoho-rozvytku-v-khkhi-stolitti/
 17. Кавуненко Л.П., Вашуленко А.С., Черногаєва О.Г. Інтеграція України та країн СНД у європейський науковий простір: досвід участі у рамкових програмах ЄС // Наука, технології, інновації. – Вип. 2 (10). – 2019. – С. 54–66. – Режим доступу : http://doi.org/10.35668/2520-6524-2019-2
 18. Лобунець Л.Г. Статистичні показники наукової діяльності установ Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України // Наука та наукознавство. – № 3 (105). –2019. – С. 46–57. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/162473
 19. Овчарова Л.П., Бодеко В.П. Фінансування наукових досліджень і розробок в Україні: стан, проблеми та перспективи // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. – Вип. 24. – 2019. – С. 76–88. – Режим доступу : http://sb-keip.kpi.ua/issue/view/12007
 20. Овчарова Л.П. Інноваційні розробки установ Національної академії наук України // Сучасні проблеми економіки і підприємництво. – Вип. 22. – Вид-во «Політехніка». – 2019. – С. 70–81. – Режим доступу : http://sb-keip.kpi.ua/issue/view/9283/showToc
 21. Петренко Н.С. Проблеми і перспективи розвитку молодих вчених у науковому середовищі // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Економічні науки. – Вип. 14. – 2019 – С. 358–363. – Режим доступу : http://ef.kpnu.edu.ua/khii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-problemy-priorytety-ta-perspektyvy-sotsialno-ekonomichnoho-rozvytku-v-khkhi-stolitti/
 22. Петренко Н.С. Участь українських вчених у програмі ЄС «Горизонт – 2020»: ретроспективний аналіз // Економічний Вісник НТУУ «КПІ». – Вип. 16. – –
  С. 380–388. – Режим доступу : http://ev.fmm.kpi.ua/issue/view/8632
 23. Попович О.С. Невідкладність кардинальних заходів для відновлення кадрового потенціалу науки // Наука та наукознавство. – № 1 (103). – – С. 37–45. – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJR
  N&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=NNZ_2019_1_5
 24. Попович О.С., Вашуленко О.С., Костриця О.П. Еволюція залежності публікаційної активності вчених від віку за останні півстоліття // Вісник НАН України. – № 3. – – С. 79–84. – Режим доступу : http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=4797
 25. Попович А.С., Кострица Е.П., Вашуленко А.С. Возрастная динамика публикационной активности исследователей ученых высшей школы Украины // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. – Економічні науки. –Вип. 14. – – С. 65–71. – Режим доступу : http://ef.kpnu.edu.ua/khii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-problemy-priorytety-ta-perspektyvy-sotsialno-ekonomichnoho-rozvytku-v-khkhi-stolitti/
 26. Попович О.С., Костриця О.П. О применении метода эндогенного прогнозирования эволюции кадрового потенциала науки для оценки возможностей его наращивания // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. – Економічні науки. – Вип. 14. – – С. 89–96. – Режим доступу : http://ef.kpnu.edu.ua/khii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferentsiia-problemy-priorytety-ta-perspektyvy-sotsialno-ekonomichnoho-rozvytku-v-khkhi-stolitti/

 

 

В цьому розділі наведено публікації науковців Інституту у наукових виданнях, включених формально (офіційно) до переліку наукових фахових видань України. Проте значна кількість статей співробітників опублікована у щорічних наукових виданнях Інституту, таких як збірники наукових праць у форматі матеріалів міжнародних наукових конференцій, які регулярно проводяться Інститутом протягом декількох десятиліть.

До таких видань належать:

 1. Міжнародні та національні наукові організації як фактор формування глобальної наукової спільноти. Матеріали Міжнародного симпозіуму «Міжнародні та національні наукові організації як фактор формування глобальної наукової спільноти» м. Київ, 15–17 травня 2017 р. / НАНУ ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України». – К. : «Наш формат». – 2017. – 504 с. (30,36 у.д.а.) ISBN 978-966-651-7.
 2. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір. Матеріали XXІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 11-13 вересня 2017 р. / НАН України, ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України». – К. : «Фенікс». – 2017. – 339 с. (27,62 у.д.а.) ISBN 978-966-444-7.
 3. Наука як феномен національної культури. Матеріали ХXIV Всеукраїнської наукової конференції молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів, в рамках Міжнародного молодіжного симпозіуму історії науки і техніки «Пріоритети української науки», м. Київ, 18 квітня 2017 р. / НАН України, ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України». – К. : «Університет «України». – 2017. – 320 с. (14,25 у.д.а.).
 4. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір. Матеріали XХІII Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 4-5 жовтня 2018 р. / НАН України, ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», Одеський національний політехнічний університет, ГО «Академія сучасного політика», ГО «Агенція європейських інновацій». – К. : Фенікс. – 2018. – 392 с. (Ум. друк. арк. 27,62) . – 60 пр. – ISBN 978-966-136-593-2
 5. Наука як феномен національної культури. Матеріали ХXV Всеукраїнської наукової конференції молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів, в рамках Міжнародного молодіжного симпозіуму з історії науки і техніки «Пріоритети української науки», м. Київ, 20 квітня 2018 р. /НАН України, ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України». – К. : Видавництво «Університет «України». – 2018. – 325 с. (14,3 у.д.а.)
 6. 100-річчя Національної академії наук України: минуле та сучасність (Добровські читання). Матеріали XXVIII Київського міжнародного симпозіуму з наукознавства та історії науки. м. Київ, 12-13 березня 2018 р. /НАН України, ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України». – К. : «Фенікс». – – 196 с. ISBN 978-966-136-618-2.
 7. Національні академії наук: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку та пріоритети співробітництва в рамках МААН. Матеріали Міжнародного симпозіуму «Національні академії наук: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку та пріоритети співробітництва в рамках МААН» м. Київ, 6-7 червня 2019 р. /НАН України, ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України». – К. : «Наш формат». – – 504 с. (15,55 у.д.а.) ISBN 978-966-651-7.
 8. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір. Матеріали XХІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 19-21 червня 2019 р. / НАН України, ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», Одеський національний політехнічний університет. – К. : Фенікс. – – 243 с. (Ум. друк. арк. 19,33). – 100 прим. – ISBN 978-966-136-444-7
 9. Наука як феномен національної культури. Матеріали ХXVI Всеукраїнської наукової конференції молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів, в рамках Міжнародного молодіжного симпозіуму з історії науки і техніки «Пріоритети української науки», м. Київ, 19 квітня 2019 р. / НАН України, ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України». – К. : «Університет «України». – – 339 с. (14,94 у.д.а.)

 

Протягом 2017-2019 рр. у цих виданнях опубліковано 120 статей науковців Інституту,  міжнародний статус видань підтримується включенням до редакційних колегій зарубіжних фахівців, публікацією в них статей іноземних науковців, розповсюдження матеріалів в багатьох країнах та міжнародних наукових організаціях. Зазначені видання в основному відповідають вимогам пунктів 2-8 Порядку формування Переліку наукових фахових видань України за винятком відсутності державної реєстрації як періодичних друкованих наукових видань. Оскільки зазначені наукові конференції проводяться Інститутом регулярно за участі провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців, то публікації в них доповідей у форматі наукових статей відповідають високим вимогам до їх якості. Частка таких публікацій співробітників Інституту порівняно з кількості публікацій у фахових виданнях становить приблизно 60 %.