Прізвище, Ім’я, По - батькові

Науковий ступінь, вчене звання

Посада

Установа

Назва доповіді (тез)

Тематика доповідей і повідомлень на конференції:

Ваш email (обов'язково)

Мобільний тел.

Служб./дом. тел.

Очна форма участі:

Дистанційна форма участі:
без доповідідоповідь на секції (до 10 хв.)

Потреба у технічних засобах
- якщо «так», вкажіть які саме


Потреба у готелі
ТакНі
Поштова адреса УКРПошти
(для висилання збірника матеріалів конференції)

Дата приїзду

Дата виїзду

Тези

Квитанція

Акт

А К Т  прийому-передачі інформаційних послуг 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ГОТЕЛІВ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ХХІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ»
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ГОСТИНИЦ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ХХІ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ»
THE LIST OF RECOMMENDED HOTELS FOR PARTICIPANTS OF THE ХХІ-ST INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF INNOVATION ECONOMY DEVELOPMENT”

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ »

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

1. До друку приймаються оригінальні тези доповідей, що містять результати раніше не опублікованих досліджень (кількість авторів – не більше трьох), однією з робочих мов конференції, обсяг тез не перевищує 5-ти сторінок, включаючи рисунки, таблиці й список використаних джерел.
2. Файл MS Word 1997 – 2007, Шрифт Times New Roman; Кегль 14; міжрядковий інтервал – 1; всі поля – 2 см, абзацний відступ – 1 см. Сторінки тез не нумеруються.
3. Файл з тезами необхідно назвати прізвищем автора латинськими буквами та зберегти у двох форматах— doc та rtf.
4. На початку файла зверху зліва мовою тез пишуться прізвище та ініціали авторів (шрифт – напівжирний), їх науковий ступінь, посада, місце роботи, E-mail (шрифт звичайний). Через 1 інтервал – назва тез (великими літерами, шрифт – напівжирний, вирівнювання – від центру). Через 1 інтервал після заголовку мовою тез розміщуються анотація та ключові слова. Нижче, через 1 інтервал, – назва тез англійською мовою (великими літерами, шрифт – напівжирний, вирівнювання – від центру). Через 1 інтервал після заголовку англійською мовою розміщуються анотація та ключові слова (ABSTRACT, KEY WORDS). Нижче, через 1 інтервал, – текст тез.
5. Посилання на джерела оформлюються по тексту в квадратних дужках. Номер джерела та номер сторінки відокремлюються комою, номера джерел — крапкою з комою, наприклад: [1, 95—96], [2; 5; 7].
6. Список використаних джерел оформлюється у кінці тез в алфавітному порядку, публікації латиницею розміщуються після видань, надрукованих кирилицею. Заголовок до списку – Література.