ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОСТІР

Реєстрація

Національна академія наук України

 

Міністерство освіти і науки України

 

Наукова рада з наукознавства

Міжнародної асоціації академій наук

 

Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»

 

Одеський національний політехнічний університет

 

Український союз промисловців і підприємців

 

Громадська організація

«Агенція європейських інновацій»

 

Громадська організація

«Академія сучасного політика»

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

XXIV Міжнародна

науково-практична

конференція

 

«ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ в контексті інтеграції України

в Європейський науково-інноваційний простір»

19 21 червня 2019 р.

 

м. Одеса

Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України» та

Одеський національний політехнічний університет

ЗАПРОШУЮТЬ

науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, представників державних установ, зацікавлених організацій та бізнесу

взяти участь у роботі

XXIV Міжнародної науково-практичної конференції

«Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України

в Європейський науково-інноваційний простір»,

яка відбудеться 19-21 червня 2019 р.

У роботі конференції беруть участь керівники та спеціалісти міністерств і відомств, національних академій наук, місцевих державних адміністрацій, наукових установ, закладів вищої освіти, інноваційних підприємств України та зарубіжних країн.

Мета конференції: обговорення проблем і перспектив інноваційного розвитку економіки України та її регіонів як стратегічних пріоритетів держави, забезпечення технологічного розвитку на основі випереджаючого зростання високотехнологічних галузей промисловості, дослідження аспектів взаємодії влади, науки та бізнесу як факторів стійкого економічного зростання в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір.

 

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Маліцький Б.А. – співголова комітету, д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, директор ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України».

Оборський Г.О. – співголова комітету, д.т.н., проф., заслужений працівник освіти України, ректор Одеського національного політехнічного університету.

Соловйов В.П. – співголова комітету, д.е.н., проф., заступник директора ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України».

Філиппова С.В. – співголова комітету, д.е.н., проф., директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету.

Продіус О.І. – відповідальний секретар комітету від Одеського національного політехнічного університету, к.е.н., доц., завідувач кафедри менеджменту Одеського національного політехнічного університету.

Сенченко В.В. – відповідальний секретар комітету від ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», к.т.н., с.н.с., старший науковий співробітник ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України».

Ковтуненко К.В., д.е.н., доц., завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Одеського національного політехнічного університету.

Балан О.С., д.е.н., проф., професор кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку Одеського національного політехнічного університету.

Бельтюков Є.А., д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри економіки підприємств Одеського національного політехнічного університету.

Головатюк В.М., д.е.н., с.н.с., провідний науковий співробітник ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України».

Грачев О.О., к.т.н., завідувач відділу ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України».

Дікусар О.І., д.хім.н., проф., член-кореспондент Академії наук Молдови, завідувач лабораторією Інституту прикладної фізики АН Молдови.

Дроговоз Ю.С., віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців.

Кожушко Л.Ф., д.т.н., проф., завідувач кафедри менеджменту Національного університету водного господарства та природокористування (м.Рівне).

Колесник М.М., керівник ГО «Академія сучасного політика».

Кульчицький І.І., президент ГО «Агенція європейських інновацій».

Литвинко А.С., д.і.н., с.н.с., провідний науковий співробітник ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України».

Макаренко І.П., к.е.н., директор Інституту еволюційної економіки, проф. кафедри економічної кібернетики Українського гуманітарного інституту,  с.н.с. ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України».

Окландер М.А., д.е.н., проф., завідувач кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету.

Попович О.С., д.е.н., с.н.с., головний науковий співробітник ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України».

Радосавлевич М., д.е.н., проф., декан факультету бізнесу та права Університету «УНІОН – Нікола Тесла» (м.Белград).

Рубель О.Є., д.е.н., с.н.с., старший науковий співробітник Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

Сергієнко В.І., д.е.н., головний науковий консультант Інституту законодавства Верховної Ради України.

Чайка Д.Ю., к.г.н., генеральний директор Директорату інноваційної діяльності та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України.

Шовкалюк В.С., радник Міністра освіти і науки України.

Щербін В.К., к.філ.н., завідувач сектору інноваційного розвитку галузей Центру системного аналізу та стратегічних досліджень НАН Білорусі.

 

 

 

 

Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику матеріалів XXIV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір» перед початком конференції.

Матеріали конференції будуть розміщені на економічному науковому порталі ОНПУ www.economics.opu.ua, офіційному веб-сайті МОН України, сайті ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України» та на порталі інновацій www.inno.lviv.ua.

Робота конференції планується у форматі пленарного засідання та за секціями. Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

 

Тематика доповідей і повідомлень на конференції:

 • інноваційний розвиток, технологічна модернізація економіки, впровадження новітніх технологічних рішень та випуск високотехнологічної продукції – єдиний шлях для виходу України з економічної кризи;
 • регіональний аспект інноваційної діяльності, конкурентоспроможність економіки, економічна безпека, взаємодія влади, науки та бізнесу;
 • національні та регіональні інноваційні системи та програми, проблеми та перспективи створення інноваційної інфраструктури;
 • проблеми розвитку сучасного інноваційного підприємництва та підготовки кадрів в умовах структурних змін в економіці;
 • поєднання можливостей і потреб науки, освіти та виробництва в Україні, представлення науково-технічних розробок закладів вищої освіти, національних академій наук; налагодження контактів з потенційними інвесторами та міжнародне співробітництво в інноваційній сфері;
 • розвиток механізмів державного управління та нормативно-правової бази інноваційної діяльності в Україні, створення правових засад підтримки інноваційних підприємств та “стартапів”;
 • цифрова економіка: поточний стан та перспективи розвитку; відкрита наука та відкриті інновації, питання комерціалізації результатів науково-технічної діяльності та підготовки фахівців з управління інтелектуальною власністю;
 • цивілізаційний поступ наукоємного суспільства: загальнодержавні та регіональні механізми стратегії «Індустрія 4.0»;
 • історія науки і техніки через призму інновацій;
 • трансформація наукових знань у виробничу функцію та інформаційно-технологічна підтримка цього процесу;
 • сучасні механізми запиту на результати науки щодо розвитку технологічної сфери виробництва, державна та підприємницька мотивація стимулювання технологічного оновлення сфери виробництва;
 • чутливість сфери прикладної науки до появи нових запитів від практики, засоби створення інтерфейсів передачі запитів практики до наукової сфери.

 

Місце проведення: м. Одеса, пр-т Шевченка, 1, Одеський національний політехнічний університет, Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій.

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 1. До друку приймаються оригінальні тези доповідей, що містять результати раніше не опублікованих досліджень (кількість авторів – не більше трьох), однією з робочих мов конференції. Обсяг тез має не перевищувати 5 сторінок, включаючи рисунки, таблиці й список використаних джерел.
 2. Тези готуються за допомогою редактора Microsoft Word, шрифт Times New Roman; кегль – 12; міжрядковий інтервал – 1,15; абзацний відступ – 0,75 см; колонтитули: верхній – 1,27 см, нижній – 1,5 см; поля: ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє і нижнє – 2 см. Сторінки тез не нумеруються.
 3. Файл зберігати у форматах RТF та DOC. Ім’я файлу подавати транслітерацією, як прізвище автора (авторів), наприклад, Реtгеnко.doc.
 4. Елементи заголовка: у першому рядку ліворуч без абзацного відступу – прізвище та ініціали автора (авторів); другий рядок – вчене звання, науковий ступінь, посада, установа (заклад), email; через один рядок – назва тез великими літерами (по центру). Далі, через один рядок (абзацний відступ) – анотація. З нового рядка (абзацний відступ) – ключові слова мовою тез. З нового рядка (абзацний відступ) – основний текст. Через один рядок після тексту тез подається «Список використаних джерел», який оформляється згідно зі встановленими стандартами (у порядку появи посилань на джерело, без абзацного відступу). Наприкінці тез англійською мовою наводяться: прізвище та ініціали авторів (по центру), назва тез (по центру, великими літерами), переклад тексту анотації та ключових слів (з нового рядка, абзацний відступ).
 5. Посилання на використані джерела в тексті за зразком: [2, с. 3-7; 5, с. 127], де перше число – номер джерела за списком використаних джерел, число після коми – номер сторінки (діапазон задається через дефіс), декілька джерел відділяються крапкою з комою або дефісом. Зноски припустимі для коментарів у тексті та створюються через меню програми – Вставка-Зноска.

 

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

Для включення в програму конференції до 15 травня 2019 р. необхідно:

 1. Зареєструватися, заповнивши заявку учасника за наведеною формою http://stepscenter.org.ua/registr або надіславши її на еmail: odessa@stepscenter.org.ua (зразок заявки учасника можна скачати за посиланням http://stepscenter.org.ua/text).
 2. Надіслати на вказану електронну адресу тези доповіді та відскановану копію квитанції про сплату оргвнеску. Підтвердження отримання матеріалів має надійти впродовж 3-х днів, у іншому випадку – необхідно відправити запит на адресу оргкомітету.

Тези, надіслані на адресу оргкомітету пізніше встановленого терміну, не розглядатимуться. Відповідальність за достовірність змісту несе автор. Публікація тез у збірнику здійснюється в авторській редакції. Тези, що не відповідають тематичним напрямам роботи конференції, вимогам щодо оформлення матеріалів або вимогам до рівня їх підготовки – відхиляються, про що на email авторів буде надіслане відповідне повідомлення.

Збірник матеріалів XXIV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір» можна буде отримати під час реєстрації на конференції або після її проведення – Укрпоштою за вказаними в заявці учасника реквізитами, та після конференції на сайті економічного наукового порталу ОНПУ www.economics.opu.ua.

Учасники конференції мають можливість безкоштовно опублікувати власні статті у фахових економічних журналах ОНПУ, що індексуються в міжнародних наукометричних базах.

 

 

Організаційний внесок за участь у роботі конференції
складає:

Очна форма:

300 грн. (участь у пленарних засіданнях та секціях, публікація тез, друкована програма конференції та друкований збірник матеріалів конференції, кава-брейк, відвідування інноваційно-активних підприємств);

250 грн. (участь у пленарних засіданнях та секціях, публікація тез, друкована програма конференції та електронна версія збірника матеріалів конференції, кава-брейк, відвідування інноваційно-активних підприємств).

Дистанційна форма:

200 грн. (публікація тез та пересилка Укрпоштою одного примірника друкованого збірника матеріалів конференції);

150 грн. (публікація тез та пересилка електронної копії збірника матеріалів конференції на email авторів).

 

 

Оргвнесок перераховується за вказаними нижче реквізитами: розрахунковий рахунок 31255225117848 ДКСУ м. Києва МФО820172, Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», інд. код 13694464. Призначення платежу: «Орг. внесок за участь у конференції Проблеми і перспективи інноваційного розвитку Прізвище, Ім’я, По-батькові».

В окремих випадках, за погодженням з оргкомітетом конференції, можлива оплата організаційного внеску під час реєстрації.

 

 

Витрати на проїзд, проживання та харчування покриваються учасниками самостійно.

 

 

 

 

 

Контакти оргкомітету:

01032, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 60, Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», тел.: +38 (044) 486-95-91; +38 (044) 236-99-43; email: odessa@stepscenter.org.ua

Контактні особи:

 

 

Сенченко Василь Васильович, тел.: +38(044)2369943
  +38(066)5996198
Вовченко Олена Владиславівна, тел.: +38(044)2369943
  +38(097)4563310

65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1, Одеський національний політехнічний університет, тел.: +38(048)705-84-37; email: odessa@stepscenter.org.ua

 

Национальная академия наук Украины

 

Министерство образования и науки Украины

 

Научный совет по науковедению

Международной ассоциации академий наук

 

Государственное учреждение «Институт исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины»

 

Одесский национальный политехнический университет

 

Украинский союз промышленников и предпринимателей

 

Общественная организация

«Агентство европейских инноваций»

 

Общественная организация

«Академия современного политика»

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

 

XXIV Международная научно-практическая конференция

 

«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ В КОНТЕКСТЕ ИНТЕГРАЦИИ УКРАИНЫ В ЕВРОПЕЙСКОЕ НАУЧНО- ИННОВАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО»

1921 июня 2019 года

 

г. Одесса

Государственное учреждение «Институт исследований научно-технического потенциала и истории науки
им. Г.М. Доброва НАН Украины» и

Одесский национальный политехнический университет

ПРИГЛАШАЮТ

ученых, преподавателей, докторантов, аспирантов, представителей государственных учреждений, заинтересованных организаций и бизнеса принять участие в работе

XXIV Международной научно-практической конференции

«Проблемы и перспективы инновационного развития экономики в контексте интеграции Украины в Европейское научно-инновационное пространство»,

которая состоится 19-21 июня 2019 года

 

В работе конференции принимают участие руководители и специалисты министерств и ведомств, национальных академий наук, местных государственных администраций, научных учреждений, учреждений высшего образования, инновационных предприятий Украины и зарубежных стран.

Цель конференции: обсуждение проблем и перспектив инновационного развития экономики Украины и ее регионов как стратегических приоритетов государства, обеспечение технологического развития на основе опережающего роста высокотехнологических отраслей промышленности, исследования аспектов взаимодействия власти, науки и бизнеса как факторов стабильного экономического роста в контексте интеграции Украины в Европейское научно-инновационное пространство.

 

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ

 

Малицкий Б.А. – сопредседатель комитета, д.э.н., проф., заслуженный деятель науки и техники Украины, директор ГУ «Институт исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины».

Оборский Г.А. – сопредседатель комитета, д.т.н., проф., заслуженный работник образования Украины, ректор Одесского национального политехнического университета.

Соловьев В.П. – сопредседатель комитета, д.э.н., проф., заместитель директора ГУ «Институт исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины».

Филиппова С.В. – сопредседатель комитета, д.э.н., проф., директор Института бизнеса, экономики и информационных технологий Одесского национального политехнического университета.

Продиус О.И. – ответственный секретарь комитета от Одесского национального политехнического университета, к.э.н., доц., заведующий кафедрой менеджмента Одесского национального политехнического университета.

Сенченко В.В. – ответственный секретарь комитета от ГУ «Институт исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины», к.т.н., с.н.с., старший научный сотрудник ГУ «Институт исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины».

Ковтуненко К.В., д.э.н., доц., заведующая кафедрой менеджмента внешнеэкономической и инновационной деятельности Одесского национального политехнического университета.

Балан А.С., д.э.н., проф., профессор кафедры административного менеджмента и проблем рынка Одесского национального политехнического университета.

Бельтюков Е.А., д.э.н., проф., заслуженный деятель науки и техники Украины, заведующий кафедрой экономики предприятий Одесского национального политехнического университета.

Головатюк В.М., д.э.н., с.н.с, ведущий научный сотрудник ГУ «Институт исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины».

Грачев О.А., к.т.н., заведующий отделом ГУ «Институт исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины».

Дикусар А.И., д.хим.н., проф., член-корреспондент Академии наук Молдовы, заведующий лабораторией Института прикладной физики АН Молдовы.

Дроговоз Ю.С., вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей

Кожушко Л.Ф., д.т.н., проф., заведующий кафедрой менеджмента Национального университета водного хозяйства и природопользования (г. Ровно).

Колесник М.М., руководитель общественной организации «Академия современного политика».

Кульчицкий И.И., президент общественной организации «Агентство европейских инноваций».

Литвинко А.С., д.и.н., с.н.с., ведущий научный сотрудник ГУ «Институт исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины».

Макаренко И.П., к.э.н., директор Института эволюционной экономики, профессор кафедры экономической кибернетики Украинського гуманитарного института,  с.н.с. ГУ «Институт исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины».

Окландер М.А., д.э.н., проф., заведующий кафедрой маркетинга Одесского национального политехнического университета.

Попович А.С., д.э.н., с.н.с., главный научный сотрудник ГУ «Институт исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины».

Радосавлевич М., д.э.н., проф., декан факультета бизнеса и права Университета «УНИОН – Никола Тесла» (г. Белград).

Рубель А.Е., д.э.н., с.н.с., старший научный сотрудник Института проблем рынка и экономико-экологических исследований НАН Украины.

Сергиенко В.И., д.э.н., главный научный консультант Института законодательства Верховной Рады Украины.

Чайка Д.Ю., к.г.н., генеральний директор Директората инновационной деятельности и трансфера технологий Министерства образования и науки Украины.

Шовкалюк В.С., советник Министра образования и науки Украины.

Щербин В.К., к.фил.н., заведующий сектором инновационного развития отраслей Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси.

 

 

Тезисы докладов будут опубликованы в сборнике материалов XXIV Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы инновационного развития экономики в контексте интеграции Украины в Европейское научно-инновационное пространство» перед началом конференции.

Материалы конференции будут размещены на экономичесском научном портале ОНПУ www.economics.opu.ua, официальном сайте МОН Украины, сайте ГУ «Институт исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины» и на портале инноваций www.inno.lviv.ua.

Работа конференции планируется в формате пленарного заседания и по секциям. Рабочие языки конференции: украинский, английский, русский.

Тематика докладов и сообщений на конференции:

 • инновационное развитие, технологическая модернизация экономики, внедрение новейших технологических решений и выпуск высокотехнологичной продукции – единственный путь для выхода Украины из экономического кризиса;
 • региональный аспект инновационной деятельности, конкурентоспособность экономики, экономическая безопасность, взаимодействие власти, науки и бизнеса;
 • национальные и региональные инновационные системы и программы, проблемы и перспективы создания инновационной инфраструктуры;
 • проблемы развития современного инновационного предпринимательства и подготовки кадров в условиях структурных изменений в экономике;
 • сочетание возможностей и потребностей науки, образования и производства в Украине, представление научно-технических разработок учреждений высшего образования, национальных академий наук; налаживание контактов с потенциальными инвесторами и международное сотрудничество в инновационной сфере;
 • развитие механизмов государственного управления и нормативно-правовой базы инновационной деятельности в Украине, создание правовых основ поддержки инновационных предприятий и “стартапов”;
 • цифровая экономика: текущее состояние и перспективы развития; открытая наука и открытые инновации, вопросы коммерциализации результатов научно-технической деятельности и подготовки специалистов по управлению интеллектуальной собственностью;
 • цивилизационный прогресс наукоемкого общества: общегосударственные и региональные механизмы стратегии «Индустрия 4.0»;
 • история науки и техники через призму инноваций;
 • трансформация научных знаний в производственную функцию и информационно-технологическая поддержка этого процесса;
 • современные механизмы запроса на результаты науки по развитию технологической сферы производства, государственная и предпринимательская мотивация стимулирования технологического обновления сферы производства;
 • чувствительность сферы прикладной науки к появлению новых запросов от практики, средства создания интерфейсов передачи запросов практики в научную сферу.

Место проведения: г. Одесса, пр-т Шевченко, 1, Одесский национальный политехнический университет, Институт бизнеса, экономики и информационных технологий.

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ

 1. К печати принимаются оригинальные тезисы докладов, содержащие результаты ранее не опубликованных исследований (количество авторов – не более трех), на одном из рабочих языков конференции. Объем тезисов не должен превышать 5-ти страниц, включая рисунки, таблицы и список использованных источников.
 2. Тезисы готовятся с помощью редактора Microsoft Word, шрифт Times New Roman; кегль – 12; междустрочный интервал – 1,15; абзацный отступ – 0,75 см; колонтитулы: верхний – 1,27 см, нижний – 1,5 см; поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – 2 см. Страницы тезисов не нумеруются.
 3. Файл сохранять в форматах RТF и DOC. Имя файла подавать транслитерацией, как фамилия автора (авторов), например, Реtгеnко.doc.
 4. Элементы заголовка: в первой строке слева без абзацного отступа – фамилия и инициалы автора (авторов); вторая строка – ученое звание, научная степень, должность, учреждение (заведение), email; через одну строку – название тезисов заглавными буквами (по центру). Далее, через одну строку (абзацный отступ) – аннотация. С новой строки (абзацный отступ) – ключевые слова на языке тезисов. С новой строки (абзацный отступ) – основной текст. Через одну строку после текста тезисов подается «Список использованных источников», который оформляется в соответствии с установленными стандартами (в порядке появления ссылок на источник, без абзацного отступа). В конце тезисов на английском языке приводятся: фамилия и инициалы авторов (по центру), название тезисов (по центру, заглавными буквами), перевод текста аннотации и ключевых слов (с новой строки, абзацный отступ).
 5. Ссылки на использованные источники в тексте по образцу: [2, с. 3-7; 5, с. 127], где первое число – номер источника по списку литературы, число после запятой – номер страницы (диапазон задается через дефис), несколько источников отделяются точкой с запятой или дефисом. Сноски допустимы для комментариев в тексте и создаются через меню программы – Вставка-Сноска.

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

Для включения в программу конференции до 15 мая 2019 г. необходимо:

 1. Зарегистрироваться, заполнив заявку участника по приведенной форме http://stepscenter.org.ua/registr или отправив ее на еmail: odessa@stepscenter.org.ua (образец заявки участника можно скачать по ссылке http://stepscenter.org.ua/text).
 2. Отправить на указанный электронный адрес тезисы доклада и отсканированную копию квитанции об оплате оргвзноса. Подтверждение получения материалов должно поступить в течение 3-х дней, в противном случае – необходимо отправить запрос на адрес оргкомитета.

Тезисы, присланные в адрес оргкомитета позднее установленного срока, не рассматриваются. Ответственность за достоверность содержания несет автор. Публикация тезисов в сборнике осуществляется в авторской редакции. Тезисы, не соответствующие тематическим направлениям работы конференции, требованиям к оформлению материалов или требованиям к уровню их подготовки – отклоняются, о чем на email авторов будет отправлено соответствующее сообщение.

Сборник материалов XXIV Международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы инновационного развития экономики в контексте интеграции Украины в Европейское научно-инновационное пространство» можно будет получить во время регистрации на конференции или после ее проведения – Укрпочтой по указанным в заявке участника реквизитам и после конференции на сайте экономического научного портала ОНПУ www.economics.opu.ua.

Участники конференции имеют возможность бесплатно опубликовать собственные статьи в профессиональных экономических журналах ОНПУ, индексируемые в международных наукометрических базах.

 

Организационный взнос за участие в конференции составляет:

Очная форма:

300 грн. (участие в пленарных заседаниях и секциях, публикация тезисов, печатная программа конференции и печатный сборник материалов конференции, кофе-брейк, посещение инновационно-активных предприятий);

250 грн. (участие в пленарных заседаниях и секциях, публикация тезисов, печатная программа конференции и электронная версия сборника материалов конференции, кофе-брейк, посещение инновационно-активных предприятий).

Дистанционная форма:

200 грн. (публикация тезисов и пересылка Укрпочтой одного экземпляра печатного сборника материалов конференции);

150 грн. (публикация тезисов и пересылка электронной копии сборника материалов конференции на email авторов).

 

Оргвзнос перечисляется по указанным ниже реквизитам: расчетный счет 31255225117848 ГКСУ г. Киева МФО820172, Государственное учреждение «Институт исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г. М. Доброва НАН Украины », инд. код 13694464. Назначение платежа: «Орг. взнос за участие в конференции Проблемы и перспективы инновационного развития Фамилия, Имя, Отчество».

В отдельных случаях, по согласованию с оргкомитетом конференции, возможна оплата организационного взноса при регистрации.

Расходы на проезд, проживание и питание покрываются участниками самостоятельно.

 

Контакты оргкомитета:

01032, г. Киев, бул. Т. Шевченко, 60, Государственное учреждение «Институт исследований научно-технического потенциала и истории науки им. Г. М. Доброва НАН Украины», тел.: +38 (044) 486-95-91; +38 (044) 236-99-43; email: odessa@stepscenter.org.ua

 

 

 

 

 

 

 

Контактные лица:

Сенченко Василий Васильевич, тел.: +38(044)2369943
  +38(066)5996198
Вовченко Елена Владиславовна, тел.: +38(044)2369943
  +38(097)4563310

 

65044, г. Одесса, просп. Шевченко, 1, Одесский национальный политехнический университет, тел.: +38(048)705-84-37; email: odessa@stepscenter.org.ua

 

National Academy of Sciences of Ukraine

 

Ministry of Education and Science of Ukraine

 

Scientific Science of Science Council of International Association of Academies of Sciences

 

State Institution G.M. Dobrov Institute For Scientific and Technological Potential and Science History Studies of the NAS of Ukraine

 

Odessa National Polytechnic University

 

Ukrainian League of Industrialists and Entrepreneurs

 

Non-governmental organization «Agency of European Innovations»

 

Non-governmental organization « Academy of Modern Politician»

 

 

INFORMATION LETTER

 

ХХІV International Scientific and Practical Conference

 

«PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ECONOMY IN CONTEXT OF INTEGRATION OF UKRAINE INTO EUROPEAN SCIENTIFIC AND INNOVATION AREA»

June 19 – 21, 2019

 

 

Odessa

State Institution G.M.Dobrov Institute For Scientific and Technological Potential and Science History Studies of the NAS of Ukraine and Odessa National Polytechnic University

INVITE

scientists, professors, postdoctoral and PhD students, representatives of state agencies, interested organizations and businessmen for participation in

XXIV International Scientific and Practical Conference

«Problems and Perspectives of Innovative Development of Economy in Context of Integration of Ukraine into European Scientific and Innovation Area»,

which will be held on June 19-21, 2019

 

Heads and specialists of ministries and state departments, academies of sciences, regional and local state administrations, scientific agencies, universities, innovative companies of Ukraine and from abroad participate in the conference.

Purpose of the Conference: discussion of the problems and perspectives of innovative development of the economy of Ukraine and its regions as strategic priorities of the state, ensuring technological development based on the advancing growth of high-tech industries, research of the aspects of interaction between government, science and business as factors of stable economic growth in the context of integration of Ukraine into European Scientific and Innovation Area.

 

SCIENTIFIC COMMITTEE OF THE CONFERENCE

 

 1. Malitsky – co-chairman of the Committee, Doctor of Economics, Professor, Director of State Institution G.M. Dobrov Institute For Scientific and Technological Potential and Science History Studies of the NAS of Ukraine
 2. Oborskyi – co-chairman of the Committee, Doctor of Technical Sciences, Professor, Rector of Odessa National Polytechnic University
 3. Solovyov – co-chairman of the Committee, Doctor of Economics, Professor, Deputy Director of State Institution G.M. Dobrov Institute for Scientific and Technological Potential and Science History Studies of NAS of Ukraine
 4. Philipova – co-chairman of the Committee, Doctor of Economics, Professor, Director of Institute of Business, Economics and Information Technology of Odessa National Polytechnic University
 5. Prodius – the Committee executive secretary from Odessa National Polytechnic University, PhD in Economics, Associate Professor, the Head of the Management Department of Odessa National Polytechnic University
 6. Senchenkothe Committee executive secretary from State Institution G.M.Dobrov Institute For Scientific and Technological Potential and Science History Studies of the NAS of Ukraine, PhD in Technical Sciences, Senior Researcher of State Institution G.M.Dobrov Institute For Scientific and Technological Potential and Science History Studies of the NAS of Ukraine
 7. Kovtunenko – Doctor of Economics, Associate Professor, Head of the Management of External Economic and Innovative Activity Department of Odessa National Polytechnic University
 8. Balan, Doctor of Economics, Professor, Professor of the Administrative Management and Market Problems Department of Odessa National Polytechnic University
 9. Beltyukov, Doctor of Economics, Professor, Head of Enterprises Economy Department of Odessa National Polytechnic University
 10. Golovatyuk, Doctor of Economics., Leading Researcher of State Institution G.M.Dobrov Institute For Scientific and Technological Potential and Science History Studies of the NAS of Ukraine
 11. Grachov, PhD in Technical Sciences, Head of the department of State Institution G.M.Dobrov Institute For Scientific and Technological Potential and Science History Studies of the NAS of Ukraine
 12. Dykusar, Doctor of Chemistry, Professor, associate of the Academy of Science of Moldova, Head of the laboratory of the Applied Physics Institute of AS of Moldova
 13. Drogovoz, vice president of Ukrainian League of Industrialists and Entrepreneurs
 14. Kozhushko, Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Management Department of National University of Water Management and Natural Resources Use (Rivne)
 15. Kolesnik, head of NGO «Academy of Modern Politician»
 16. Kulchytskyi, president of NGO «Agency of European Innovations»
 17. Lytvynko, Doctor of Economics, Leading Researcher of State Institution G.M. Dobrov Institute For Scientific and Technological Potential and Science History Studies of the NAS of Ukraine
 18. Makarenko, PhD in Economics, Director of the Institute of Evolutionary Economics, Professor of Department of Economic Cybernetic of Ukrainian Humanitarian Institute, Senior Researcher of State Institution G.M.Dobrov Institute For Scientific and Technological Potential and Science History Studies of the NAS of Ukraine
 19. Oaklander, Doctor of Economics, Professor, Head of the Marketing Department of Odessa National Polytechnic University
 20. Popovych, Doctor of Economics, Professor, Chief Researcher of State Institution G.M.Dobrov Institute For Scientific and Technological Potential and Science History Studies of the NAS of Ukraine
 21. Radosavljevic, Doctor of Economics, Professor, Dean of the Faculty of Business and Law of University “UNION – Nikola Tesla” (Belgrade)
 22. Rubel, Doctor of Economics, Senior Researcher of the Institute of Market Problems and Economic&Ecological Research of NAS of Ukraine
 23. Sergiyenko, Doctor of Economics, Chief Scientific Adviser of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine

 

 

 1. Chaika, PhD of Geography, General Director of the Directorate for Innovation and Technology Transfer of Ministry of Education and Science of Ukraine
 2. Shovkalyuk, Advisor to the Minister of Education and Science of Ukraine
 3. Scherbin, PhD of Philology, Head of the Sector of Innovative Development of Center of System Analysis and Strategic Studies of NAS of Belarus

 

Theses of conference reports will be published in the Proceedings of the XXIV International Scientific and Practical Conference «Problems and Perspectives of Innovative Development of Economy in Context of Integration of Ukraine into European Scientific and Innovation Area» prior to the beginning of the conference.

Conference materials will be posted at economic and scientific division of ONPU www.economics.opu.ua, at official web portal of Ministry of Education and Science of Ukraine, at web page of State Institution G. M. Dobrov Institute For Scientific and Technological Potential and Science History Studies of the NAS of Ukraine and at web portal of innovations www.inno.lviv.ua.

Conference is planned to be held in plenary session and by sections. Conference working languages: Ukrainian, English, Russian.

 

Topics of reports and statements in the conference:

 • innovative development, technological modernization of the economy, introduction of the latest technological solutions and production of high-tech products is the only way for Ukraine to exit the economic crisis;
 • regional dimension of innovative activity, competitiveness of the economy, economic security, the interaction between government, business and science;
 • national and regional innovation systems and programs, problems and prospects for creating innovative infrastructure;
 • problems of development of modern innovative entrepreneurship and personnel training in conditions of structural changes in the economy;
 • combining the capabilities and needs of science, education and production in Ukraine; presenting scientific and technical developments of higher education institutions, national academies of sciences; establishment of contacts with potential investors and international cooperation in the innovation sphere;
 • development of mechanisms of public administration and regulatory framework of innovation activity in Ukraine, creation of legal bases for support of innovative enterprises and “start-ups”;
 • digital economy: current state and development prospects; open science and open innovation, commercialization of the results of scientific and technical activities; training specialists in intellectual property management;
 • civilizational progress of a science-intensive society: national and regional mechanisms of the strategy «Industry 4.0»;
 • history of science and technology through the prism of innovation;
 • transformation of scientific knowledge into the production function and information and technological support of this process;
 • modern mechanisms for requesting scientific results on the development of the technological sphere of production, state and entrepreneurial motivation for stimulating technological renewal of the production sphere;
 • sensitivity of the sphere of applied science to the emergence of new requests from practice, the means for creating interfaces for the transmission of requests for practice to the scientific sphere.

Conference venue: Odessa, Shevchenko Boul.1, Odessa National Polytechnic University, Institute of business, economics and information technology.

 

REQUIREMENTS FOR THESES

 1. Original scientific conference theses are accepted for printing, that contain results of previously not published research (a number of authors not more than three), in one of working languages. The volume of theses shouldn’t exceed 5 pages, including figures, tables and the list of sources.
 2. Text editor – Microsoft Word; font – Times New Roman; pica – 12 pt; line spacing – 1,15; indention – 0,75 cm, page header – 1,27cm, page footer – 1,5; margins: left – 3 cm, right – 1,5 cm top and bottom – 2 cm. Theses pages shouldn’t be numbered.
 3. The file should be saved in two formats RTF and DOC. The file should be named by transliteration with Author’s last name, e.g. Petrenko.doc.
 4. Title’s elements: in the first line, from the left, without indention – last name(s) and initials of the author(s); second line – academic status, degree, position, institute, email; in one line – the name of theses in capital letters (centered). Pass the line (indention) – the abstract. New line (indention) – key words by the language of theses, theses itself. New line (indention) – body text. In one line after the text should be placed ‘References’, according to the standard (without indention). At the end – full name(s) of the author(s) (centered), the name of the theses (centered , capital letters), abstract and key words in English.
 5. Sources references through the text should be made by the following example [2, p. 3-7; 5, p. 127], where the first number – the number of the source on the list of used sources, the number after the decimal point – the page number (range set by a hyphen), several sources should be separated by a semicolon or dash. Footnotes are acceptable for comments in the text and are created by the menu – Insert footnote.

 

THE TERMS OF PARTICIPATION IN THE CONFERENCE

It is necessary for participation in the conference program up to May 15 , 2019 to do the following:

 1. Sign up by completing an application form according to the form http://stepscenter.org.ua/registr or email it to odessa@stepscenter.org.ua (sample can be downloaded at http://stepscenter.org.ua/text)
 2. Email to the following address theses and scanned copy of the receipt for payment of arrangement fee. Confirmation of the materials acceptance must be received within 3 days, otherwise one should send an email request to the Organizing Committee.

Theses submitted to the Organizing Committee after the deadline will not be considered. The responsibility for the accuracy of the content bears the author. Publication of the theses in the Proceedings is in the author’s edition. Theses that do not meet the topic areas of the conference, the materials requirements or requirements for the materials level – will be rejected and these authors will be emailed about.

It’ll be possible to get a printed copy of Proceedings of the XXIV International Scientific and Practical Conference «Problems and Perspectives of Innovative Development of Economy in Context of Integration of Ukraine into European Scientific and Innovation Area» at the registration desk or by regular post (delivered to an address provided in the application form) after the conference at web page of economic and scientific division of ONPU www.economics.opu.ua.

Participants of the conference have the opportunity to publish their own articles free of charge in the specialized economic journals of the ONPU, which are indexed in international science and technology databases.

Conference registration fee is:  

For full-time participation:

300 UAH (covering participation in conference sessions and sections, publication of the theses, a printed copy of the conference program and conference proceedings, coffee breaks, visiting of innovative enterprises);

250 UAH (covering participation in conference sessions and sections, publication of the theses, a printed copy of the conference program and conference proceedings (in an electronic form), coffee breaks, visiting of innovative enterprises);

For remote participation:

200 UAH (publication of the theses and regular mail of a printed copy of the conference proceedings);

150 UAH (publication of the theses and emailing of a electronic copy of the conference proceedings).

Registration fee is transferred according to the following Bank account details: account 31255225117848 State Treasury Service of Ukraine in Kyiv MFO (sort code) 820172, State Institution G.M.Dobrov Institute For Scientific and Technological Potential and Science History Studies of the NAS of Ukraine, identification code 13694464.

Payment reference: “Conference registration fee – Problems and perspectives of Innovative Economy Development Last name, First Name”.

In some cases, in agreement with the Organizing Committee of the conference, registration fee is possible while registering.

Participants bear the costs of accommodation, transport and feed on their own.

 

 

 

 

 

Organizing Committee Contacts:

01032, Kyiv, Shevchenko Boul. 60, State Institution G.M.Dobrov Center for Scientific and Technological Potential and Science History Studies of NAS of Ukraine, phone: +38 (044) 486-95-91, +38 (044) 236-99-43; email: odessa@stepscenter.org.ua

Vasyl  Senchenko                                        +38(044)2369943

+38(066)5996198

Olena Vovchenko                                        +38(044)2369943

+38(097)4563310

 

65044, Odessa, Shevchenko Boul.1, Odessa National Polytechnic University, phone: +38(048)705-84-37; email: odessa@stepscenter.org.ua