«ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір»

Прізвище, Ім’я, По - батькові

Науковий ступінь, вчене звання

Посада

Установа

Назва доповіді (тез)

інноваційний розвиток, технологічна модернізація економіки, впровадження новітніх технологічних рішень та випуск високотехнологічної продукції – єдиний шлях для виходу України з економічної кризи;регіональний аспект інноваційної діяльності, конкурентоспроможність економіки, економічна безпека, взаємодія влади, науки та бізнесу;національні та регіональні інноваційні системи та програми, проблеми та перспективи створення інноваційної інфраструктури;проблеми розвитку сучасного інноваційного підприємництва та підготовки кадрів в умовах структурних змін в економіці;поєднання можливостей і потреб науки, освіти та виробництва в Україні, представлення науково-технічних розробок закладів вищої освіти, національних академій наук;налагодження контактів з потенційними інвесторами та міжнародне співробітництво в інноваційній сфері;розвиток механізмів державного управління та нормативно-правової бази інноваційної діяльності в Україні, створення правових засад підтримки інноваційних підприємств та “стартапів”;цифрова економіка: поточний стан та перспективи розвитку; відкрита наука та відкриті інновації, питання комерціалізації результатів науково-технічної діяльності та підготовки фахівців з управління інтелектуальною власністю;цивілізаційний поступ наукоємного суспільства: загальнодержавні та регіональні механізми стратегії «Індустрія 4.0»;історія науки і техніки через призму інновацій;трансформація наукових знань у виробничу функцію та інформаційно-технологічна підтримка цього процесу;сучасні механізми запиту на результати науки щодо розвитку технологічної сфери виробництва, державна та підприємницька мотивація стимулювання технологічного оновлення сфери виробництва;чутливість сфери прикладної науки до появи нових запитів від практики, засоби створення інтерфейсів передачі запитів практики до наукової сфери.

Ваш email (обов'язково)

Мобільний тел.

Служб./дом. тел.

Очна форма участі:

Дистанційна форма участі:
без доповідідоповідь на секції (до 10 хв.)

Потреба у технічних засобах
- якщо «так», вкажіть які саме


Потреба у готелі
ТакНі
Поштова адреса УКРПошти
(для висилання збірника матеріалів конференції)

Дата приїзду

Дата виїзду

Після реєстрації прохання надсилати тези та квитанцію на поштову скриньку: odessa@stepscenter.org.ua

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ГОТЕЛІВ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ХХІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ»

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ГОСТИНИЦ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ХХІ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ»

THE LIST OF RECOMMENDED HOTELS FOR PARTICIPANTS OF THE ХХІ-ST INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF INNOVATION ECONOMY DEVELOPMENT”

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ »

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

  1. До друку приймаються оригінальні тези доповідей, що містять результати раніше не опублікованих досліджень (кількість авторів – не більше трьох), однією з робочих мов конференції. Обсяг тез має не перевищувати 5 сторінок, включаючи рисунки, таблиці й список використаних джерел.
  2. Тези готуються за допомогою редактора Microsoft Word, шрифт Times New Roman; кегль – 12; міжрядковий інтервал – 1,15;  абзацний відступ – 0,75 см; колонтитули: верхній – 1,27 см, нижній – 1,5 см; поля: ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє і нижнє – 2 см. Сторінки тез не нумеруються.
  3. Файл зберігати у форматах RТF та DOC. Ім’я файлу подавати транслітерацією, як прізвище автора (авторів), наприклад, Реtгеnко.doc.
  4. Елементи заголовка: у першому рядку ліворуч без абзацного відступу – прізвище та ініціали автора (авторів); другий рядок – вчене звання, науковий ступінь, посада, установа (заклад), email; через один рядок – назва тез великими літерами (по центру). Далі, через один рядок (абзацний відступ) – анотація. З нового рядка (абзацний відступ) – ключові слова мовою тез. З нового рядка (абзацний відступ) – основний текст. Через один рядок після тексту тез подається «Список використаних джерел», який оформляється згідно зі встановленими стандартами (у порядку появи посилань на джерело, без абзацного відступу). Наприкінці тез англійською мовою наводяться: прізвище та ініціали авторів (по центру), назва тез (по центру, великими літерами), переклад тексту анотації та ключових слів (з нового рядка, абзацний відступ).
  5. Посилання на використані джерела в тексті за зразком: [2, с. 3-7; 5, с. 127], де перше число – номер джерела за списком використаних джерел, число після коми – номер сторінки (діапазон задається через дефіс), декілька джерел відділяються крапкою з комою або дефісом. Зноски припустимі для коментарів у тексті та створюються через меню програми – Вставка-Зноска.

.