Прізвище, Ім’я, По - батькові

Науковий ступінь, вчене звання

Посада

Установа

Назва доповіді (тез)

Тематика доповідей і повідомлень на конференції:

Ваш email (обов'язково)

Мобільний тел.

Служб./дом. тел.

Очна форма участі:

Дистанційна форма участі:
без доповідідоповідь на секції (до 10 хв.)

Потреба у технічних засобах
- якщо «так», вкажіть які саме


Потреба у готелі
ТакНі
Поштова адреса УКРПошти
(для висилання збірника матеріалів конференції)

Дата приїзду

Дата виїзду

Тези

Квитанція

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ГОТЕЛІВ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ХХІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ»

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ГОСТИНИЦ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ХХІ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ»

THE LIST OF RECOMMENDED HOTELS FOR PARTICIPANTS OF THE ХХІ-ST INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF INNOVATION ECONOMY DEVELOPMENT”

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ »

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

  1. До друку приймаються оригінальні тези доповідей, що містять результати раніше не опублікованих досліджень (кількість авторів – не більше трьох), однією з робочих мов конференції. Обсяг тез має не перевищувати 5 сторінок, включаючи рисунки, таблиці й список використаних джерел.
  2. Тези готуються за допомогою редактора Microsoft Word, шрифт Times New Roman; кегль – 12; міжрядковий інтервал – 1,15;  абзацний відступ – 0,75 см; колонтитули: верхній – 1,27 см, нижній – 1,5 см; поля: ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє і нижнє – 2 см. Сторінки тез не нумеруються.
  3. Файл зберігати у форматах RТF та DOC. Ім’я файлу подавати транслітерацією, як прізвище автора (авторів), наприклад, Реtгеnко.doc.
  4. Елементи заголовка: у першому рядку ліворуч без абзацного відступу – прізвище та ініціали автора (авторів); другий рядок – вчене звання, науковий ступінь, посада, установа (заклад), email; через один рядок – назва тез великими літерами (по центру). Далі, через один рядок (абзацний відступ) – анотація. З нового рядка (абзацний відступ) – ключові слова мовою тез. З нового рядка (абзацний відступ) – основний текст. Через один рядок після тексту тез подається «Список використаних джерел», який оформляється згідно зі встановленими стандартами (у порядку появи посилань на джерело, без абзацного відступу). Наприкінці тез англійською мовою наводяться: прізвище та ініціали авторів (по центру), назва тез (по центру, великими літерами), переклад тексту анотації та ключових слів (з нового рядка, абзацний відступ).
  5. Посилання на використані джерела в тексті за зразком: [2, с. 3-7; 5, с. 127], де перше число – номер джерела за списком використаних джерел, число після коми – номер сторінки (діапазон задається через дефіс), декілька джерел відділяються крапкою з комою або дефісом. Зноски припустимі для коментарів у тексті та створюються через меню програми – Вставка-Зноска.

.