Заповнити заявку

ХХІІ міжнародна  науково-практична  конференція  «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір» 11 – 13 вересня 2017 року

 

Національна академія наук України

 Міністерство освіти і науки України

 Наукова рада з наукознавства

Міжнародної асоціації академій наук

 Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»

 Одеський національний політехнічний університет

 Інститу проблем ринку та економіко- економічних досліджень НАН України

 Громадське обєднання

«Агенція Европейських інновацій»

ЗАПРОШУЮТЬ

науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, представників державних установ, зацікавлених організацій та бізнесу

взяти участь у роботі

ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції

«Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір»,

яка відбудеться 11-13 вересня 2017 року

 

В роботі конференції беруть участь керівники та спеціалісти міністерств і відомств, національних академій наук, місцевих державних адміністрацій, наукових установ, вищих навчальних закладів, інноваційних підприємств України та зарубіжних країн.

     Мета конференції: обговорення проблем і перспектив модернізації національної економіки України та удосконалення діяльності інноваційних структур вітчизняних підприємств,  вищих навчальних закладів та наукових установ за використання досвіду країн Європи та у контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір.

 

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ »

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Маліцький Б.А. –  співголова комітету, д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, директор ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України».

Оборський Г.О. – співголова комітету, д.т.н., проф., заслужений працівник освіти України, ректор Одеського національного політехнічного університету.

Соловйов В.П. – співголова комітету, д.е.н., проф., заступник директора ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України».

Філиппова С.В. – співголова комітету, д.е.н., проф., директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету.

Балан О.С. – відповідальний секретар комітету від Одеського національного політехнічного університету,  д.е.н., доц., заступник директора Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету.

Денисюк В.А. – відповідальний секретар комітету від ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», к.т.н., с.н.с., старший науковий співробітник ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України».

Бельтюков Є.А., д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України,  завідувач кафедри економіки підприємств Одеського національного політехнічного університету.

Головатюк В.М., д.е.н., с.н.с., головний науковий співробітник ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України».

Грачов О.О., к.т.н., завідувач відділу ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України».

Дікусар О.І., д.хім.н., проф., член-кореспондент Академії наук Молдови, завідувач лабораторією Інституту прикладної фізики АН Молдови.

Ковтуненко К.В., д.е.н., доц., завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Одеського національного політехнічного університету.

Кожушко Л.Ф., д.т.н., проф., завідувач кафедри менеджменту Національного університету водного господарства та природокористування (м.Рівне).

Кульчицький І.І., президент ГО «Агенція європейських інновацій».

Литвинко А.С., д.і.н., с.н.с., провідний науковий співробітник ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України».

Макаренко І.П., к.е.н., с.н.с., старший науковий співробітник ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України».

Окландер М.А., д.е.н., проф., завідувач кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету.

Попович О.С., д.е.н., с.н.с., головний науковий співробітник ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України».

Радосавлевич М., д.е.н., проф., декан факультету бізнесу та права Університету «УНІОН – Нікола Тесла» (м.Белград).

Рубель О.Є.,  д.е.н., с.н.с., старший науковий співробітник Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

Сергієнко В.І., д.е.н., головний науковий консультант Інституту законодавства Верховної Ради України.

Харазішвілі Ю.М., д.е.н., с.н.с., головний науковий співробітник Інституту промисловості НАН України.

Харічков С.К., д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту Одеського національного політехнічного університету.

Чайка Д.Ю., к.г.н., начальник відділу трансферу технологій Департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України.

Шовкалюк В.С., директор Департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України.

Щербін В.К., к.філ.н., завідувач сектору інноваційного розвитку галузей Центру системного аналізу та стратегічних досліджень НАН Білорусі.

 

 

Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику матеріалів XХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір» перед початком конференції.

Матеріали конференції будуть розміщені на науковому порталі «Економіка: реалії часу» ОНПУ, офіційному веб-сайті МОН України, сайті ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України» та на порталі інновацій www.inno.lviv.ua.

 

Робота конференції планується у форматі пленарного засідання та за секціями. Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

 

Тематика доповідей і повідомлень на конференції:

 • розвиток нормативно-правової бази інноваційної діяльності в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір;
 • питання комерціалізації результатів науково-технічної діяльності;
 • регіональні інноваційні системи та програми;
 • створення правових засад підтримки інноваційних підприємств та “стартапів”;
 • проблеми та перспективи створення інноваційної інфраструктури, зокрема, наукових парків та центрів трансферу технологій у вищих навчальних закладах та наукових установах;
 • проблемні питання підготовки фахівців з управління інтелектуальною власністю;
 • цифрова економіка: поточний стан та перспективи розвитку;
 • відкрита наука та відкриті інновації;
 • історія науки і техніки через призму інновацій.

 

Місце проведення: м. Одеса, пр-т Шевченка, 1, Одеський національний політехнічний університет, Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ »

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 

 1. До друку приймаються оригінальні тези доповідей, що містять результати раніше не опублікованих досліджень (кількість авторів – не більше трьох), однією з робочих мов конференції. Обсяг тез має не перевищувати 5 сторінок, включаючи рисунки, таблиці й список використаних джерел.
 2. Тези готуються за допомогою редактора Microsoft Word, шрифт Times New Roman; кегль – 12; міжрядковий інтервал – 1,15;  абзацний відступ – 0,75 см; колонтитули: верхній – 1,27 см, нижній – 1,5 см; поля: ліве – 3 см, праве – 1,5 см, верхнє і нижнє – 2 см. Сторінки тез не нумеруються.
 3. Файл зберігати у форматах RТF та DOC. Ім’я файлу подавати транслітерацією, як прізвище автора (авторів), наприклад, Реtгеnко.doc.
 4. Елементи заголовка: у першому рядку ліворуч без абзацного відступу – прізвище та ініціали автора (авторів); другий рядок – вчене звання, науковий ступінь, посада, установа (заклад), email; через один рядок – назва тез великими літерами (по центру). Далі, через один рядок (абзацний відступ) – анотація. З нового рядка (абзацний відступ) – ключові слова мовою тез. З нового рядка (абзацний відступ) – основний текст. Через один рядок після тексту тез подається «Список використаних джерел», який оформляється згідно зі встановленими стандартами (у порядку появи посилань на джерело, без абзацного відступу). Наприкінці тез англійською мовою наводяться: прізвище та ініціали авторів (по центру), назва тез (по центру, великими літерами), переклад тексту анотації та ключових слів (з нового рядка, абзацний відступ).
 5. Посилання на використані джерела в тексті за зразком: [2, с. 3-7; 5, с. 127], де перше число – номер джерела за списком використаних джерел, число після коми – номер сторінки (діапазон задається через дефіс), декілька джерел відділяються крапкою з комою або дефісом. Зноски припустимі для коментарів у тексті та створюються через меню програми – Вставка-Зноска.

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ »

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Для включення в програму конференції до 15 серпня 2017 р. необхідно:

 1. Зареєструватися, заповнивши заявку учасника за наведеною формою http://stepscenter.org.ua/registr або надіславши її на еmail: odessa@stepscenter.org.ua (зразок заявки учасника можна скачати за посиланням http://stepscenter.org.ua/text).
 2. Надіслати на вказану електронну адресу тези доповіді та відскановану копію квитанції про сплату оргвнеску. Підтвердження отримання матеріалів має надійти впродовж 3-х днів, у іншому випадку – необхідно відправити запит на адресу оргкомітету.

Тези, надіслані на адресу оргкомітету пізніше встановленого терміну, не розглядатимуться. Відповідальність за достовірність змісту несе автор. Публікація тез у збірнику здійснюється в авторській редакції. Тези, що не відповідають тематичним напрямам роботи конференції, вимогам щодо оформлення матеріалів або вимогам до рівня їх підготовки – відхиляються, про що на email авторів буде надіслане відповідне повідомлення.

Збірник матеріалів XХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір» можна буде отримати під час реєстрації на конференції або після її проведення – Укрпоштою за вказаними в заявці учасника реквізитами.

Організаційний внесок за участь у роботі конференції
складає:

Очна форма:

300 грн. (участь у пленарних засіданнях та секціях, публікація тез, друкована  програма конференції та друкований збірник матеріалів конференції,  кава-брейк, відвідування інноваційно-активних підприємств);

250 грн. (участь у пленарних засіданнях та секціях, публікація тез, друкована  програма конференції та електронна версія збірника матеріалів конференції, кава-брейк, відвідування інноваційно-активних підприємств).

Дистанційна форма:

200 грн. (публікація тез та пересилка Укрпоштою одного екземпляру друкованого збірника матеріалів конференції);

150 грн. (публікація тез та пересилка електронної копії збірника матеріалів конференції на email авторів).

 

Оргвнесок перераховується за вказаними нижче реквізитами: розрахунковий рахунок 31255225117848 ДКСУ м.Києва  МФО820172, Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», інд. код 13694464. Призначення платежу: «Орг. внесок за участь у конференції Проблеми і перспективи інноваційного розвитку Прізвище, Ім’я, По-батькові».

 

В окремих випадках, за погодженням з оргкомітетом форуму, можлива оплата організаційного внеску під час реєстрації.

Витрати на проїзд, проживання та харчування покриваються учасниками самостійно.

 

 

Контакти оргкомітету:

01032, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 60, Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», тел.: +38 (044) 486-95-91; +38 (044) 236-99-43; email: odessa@stepscenter.org.ua

Контактні особи:

Соснов Олександр Сергійович, тел.            +38(044)2369943

                                                                         +38 (067)2404233

Вовченко Олена Владиславівна, тел.          +38(044)2369943

                                                                         +38(097)4563310
Костриця Олена Петрівна, тел.                     +38(044)4867142

                                                                         +38 (097)5043970

65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1, Одеський національний політехнічний університет, тел.: +38(048)705-83-38, +38(048)705-83-97;  email: odessa@stepscenter.org.ua

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ГОТЕЛІВ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ХХІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ»
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ГОСТИНИЦ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ХХІ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ»
THE LIST OF RECOMMENDED HOTELS FOR PARTICIPANTS OF THE ХХІ-ST INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF INNOVATION ECONOMY DEVELOPMENT”

Заповнити заявку

ЧЕКАЄМО НА АКТИВНУ УЧАСТЬ ТА

ПЛІДНУ СПІВПРАЦЮ!