Завантажити інформаційний лист

 Загрузить информационное письмо

 Download information letter

 

Заповнити заявку

ХХІІ міжнародна  науково-практична  конференція  «ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕРГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАУКОВО- ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОСТІР» 11 – 13 вересня 2017 року

 

Національна академія наук України

 Міністерство освіти і науки України

 Наукова рада з наукознавства

Міжнародної асоціації академій наук

 Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України»

 Одеський національний політехнічний університет

 Інститу проблем ринку та економіко- економічних досліджень НАН України

 Громадське обєднання

«Агенція Европейських інновацій»

ЗАПРОШУЮТЬ

науковців, викладачів, докторантів, аспірантів, представників державних установ, зацікавлених організацій та бізнесу

прийняти участь у роботі

22 Міжнародної науково – практичної конференції

«РОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕРГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАУКОВО- ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОСТІР»,

яка відбудеться 11-13 вересня 2016 року

 

 

У роботі конференції беруть участь керівники та спеціалісти міністерств і відомств, національних академій наук, обласних та місцевих державних адміністрацій, наукових установ, вищих навчальних закладів, інноваційних підприємств України та зарубіжних країн.

 

Мета конференції: обговорення проблем і перспектив інноваційного розвитку економіки та розвитоку нормативно-правової бази інноваційної діяльності в контексті інтеграції в Європейський науково-технологічний простір;  комерціалізація  результатів науково-технічної діяльності та регіональні інноваційні системи та програми; створення правових засад підтримки інноваційних підприємств та “стартапів”; проблеми та перспективи діяльності інноваційної інфраструктури у вищих навчальних закладах та наукових установах; проблемні питання підготовки фахівців з управління інтелектуальною власністю; цифрова економіка: поточний стан та перспективи розвитку; відкрита наука та відкриті інновації; історія науки і техніки через призму інновацій.

 

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ »

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Маліцький Б.А. –  співголова комітету, д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, директор ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАНУ».

Оборський Г.О. – співголова комітету, д.т.н., проф., заслужений працівник освіти України, ректор Одеського національного політехнічного університету.

Соловйов В.П. – співголова комітету д.е.н., проф., заступник директора ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАНУ».

Філиппова С.В. – співголова комітету, д.е.н., проф., директор Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету.

Балан О.С. – відповідальний секретар комітету ОНПУ,  д.е.н., доц., заступник директора Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету.

Денисюк В.А. – відповідальний секретар комітету ДУ ІДНТПІН ім. Г.М.Доброва НАНУ, к.т.н., с.н.с., старший науковий співробітник ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАНУ».

Бельтюков Є.А., д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України,  завідувач кафедри економіки підприємств Одеського національного політехнічного університету.

Головатюк В.М., д.е.н., с.н.с., головний науковий співробітник ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАНУ».

Грачов О.О., к.т.н., завідувач відділу ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАНУ».

Дикусар О.І., д.хім.н., проф., член-кореспондент Академії наук Молдови, завідувач лабораторією Інституту прикладної фізики АН Молдови.

Ковтуненко К.В., д.е.н., доц., завідуюча кафедрою менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Одеського національного політехнічного університету.

Кожушко Л.Ф., д.т.н., проф., завідувач кафедри менеджменту Національного університету водного господарства та природокористування (м.Рівне).

Кульчицький І.І., президент ГО «Агенція Европейських інновацій»

Литвинко А.С., д.і.н., с.н.с., провідний науковий співробітник ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАНУ».

Марков А.В., д.е.н., проф., перший проректор Інституту парламентаризму та підприємництва (м. Мінськ).

Окландер М.А., д.е.н., проф., завідувач кафедри маркетингу Одеського національного політехнічного університету.

Попович О.С., д.е.н., с.н.с., головний науковий співробітник ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАНУ».

Радосавлевич М., д.е.н., проф., декан Факультету бізнесу та права Університету «УНІОН – Нікола Тесла» (м.Белград).

Рубель О.Є.,  д.е.н., с.н.с., старший науковий співробітник Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ

Сергієнко В.І., д.е.н., головний науковий консультант Інституту законодавства Верховної Ради України.

Харазішвілі Ю.М., д.е.н., с.н.с., головний науковий співробітник Інституту промисловості НАН України.

Харічков С.К., д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту Одеського національного політехнічного університету.

Чайка Д.Ю., к.г.н., начальник відділу трансферу технологій Департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України.

Шовкалюк В.С., директор Департаменту інноваційної діяльності та трансферу технологій Міністерства освіти і науки України.

Щербін В.К., к.філ.н., завідуючий сектором інноваційного розвитку галузей Центру системного аналізу та стратегічних досліджень НАН Білорусі.

 

 

Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику матеріалів XХІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір» перед початком конференції.

Матеріали конференції будуть розміщені на науковому порталі «Економіка: реалії часу» ОНПУ, офіційному веб-сайті МОН України, сайті ДУ «ІДНТПІН ім. Г.М.Доброва НАН України» та на порталі інновацій www.inno.lviv.ua.

 

Робота конференції планується у форматі пленарного засідання та за секціями. Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

 

Тематика доповідей і повідомлень на конференції:

 • розвиток нормативно-правової бази інноваційної діяльності в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір;
 • питання комерціалізації результатів науково-технічної діяльності;
 • регіональні інноваційні системи та програми;
 • створення правових засад підтримки інноваційних підприємств та “стартапів”;
 • проблеми та перспективи створення інноваційної інфраструктури, зокрема наукових парків та центрів трансферу технологій у вищих навчальних закладах та наукових установах;
 • проблемні питання підготовки фахівців з управління інтелектуальною власністю;
 • цифрова економіка: поточний стан та перспективи розвитку;
 • відкрита наука та відкриті інновації;
 • історія науки і техніки через призму інновацій.

 

Місце проведення: м. Одеса, пр-т Шевченка, 1, Одеський національний політехнічний університет, Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій.

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ »

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 

 1. До друку приймаються оригінальні тези доповідей, що містять результати раніше не опублікованих досліджень (кількість авторів – не більше трьох), однією з робочих мов конференції, обсяг тез не перевищує 5-ти сторінок, включаючи рисунки, таблиці й список використаних джерел.
 2. Файл MS Word 1997 – 2007, Шрифт Times New Roman; Кегль 14; міжрядковий інтервал – 1; всі поля – 2 см, абзацний відступ – 1 см. Сторінки тез не нумеруються.
 3. Файл з тезами необхідно назвати прізвищем автора латинськими буквами та зберегти у двох форматах— doc та rtf.
 4. На початку файла зверху зліва мовою тез пишуться прізвище та ініціали авторів (шрифт – напівжирний), їх науковий ступінь, посада, місце роботи, E-mail (шрифт звичайний). Через 1 інтервал – назва тез (великими літерами, шрифт – напівжирний, вирівнювання – від центру). Через 1 інтервал після заголовку мовою тез розміщуються анотація та ключові слова. Нижче, через 1 інтервал, – назва тез англійською мовою (великими літерами, шрифт – напівжирний, вирівнювання – від центру). Через 1 інтервал після заголовку англійською мовою розміщуються анотація та ключові слова (ABSTRACT, KEY WORDS). Нижче, через 1 інтервал, – текст тез.
 5. Посилання на джерела оформлюються по тексту в квадратних дужках. Номер джерела та номер сторінки відокремлюються комою, номера джерел — крапкою з комою, наприклад: [1, 95—96], [2; 5; 7].
 6. Список використаних джерел оформлюється у кінці тез в алфавітному порядку, публікації латиницею розміщуються після видань, надрукованих кирилицею. Заголовок до
  списку – Література.

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ »

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Для включення в програму конференції до 1 серпня 2017р. необхідно:

 1. Зареєструватися, заповнивши заявку учасника за наведеною формою http://stepscenter.org.ua/registr або надіславши її на е-mail: odessa@stepscenter.org.ua (зразок заявки учасника можна скачати за посиланням http://stepscenter.org.ua/text)
 2. Надіслати на вказану електронну адресу тези доповіді, відскановану копію квитанції про сплату оргвнеску, а також Акт прийому-передачі інформаційних послуг (зразок акту можна скачати за посиланням http://stepscenter.org.ua/act). Підтвердження отримання матеріалів має надійти впродовж 3-х днів, у іншому випадку – необхідно відправити запит на адресу оргкомітету.

Тези, що не відповідають тематичним напрямам роботи конференції, вимогам щодо оформлення матеріалів або вимогам до рівня їх підготовки, відхиляються, про що на
e-mail авторів буде надіслане відповідне повідомлення.

Збірник матеріалів XХІІ міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір» можна буде отримати під час реєстрації на конференції або після її проведення – Укрпоштою за вказаними в заявці учасника реквізитами.

Організаційний внесок за участь у роботі конференції
складає:

Очна форма:

300 грн. (участь у пленарних засіданнях та секціях, публікація тез, друкована  програма конференції та збірник матеріалів конференції,  кава-брейк, відвідування інноваційно-активних підприємств);

250 грн. (участь у пленарних засіданнях та секціях, публікація тез, друкована  програма конференції та електронна версія збірника матеріалів конференції, кава-брейк, відвідування інноваційно-активних підприємств).

Дистанційна форма:

200 грн. (публікація тез та пересилка друкованого збірника матеріалів конференції);

150 грн. (публікація тез та пересилка електронної копії збірника матеріалів конференції).

 

Оргвнесок перераховується за вказаними нижче реквізитами: розрахунковий рахунок 31255225117848 ДКСУ м.Києва  МФО820172, Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України» інд. код 13694464. Призначення платежу: «Орг. внесок за участь у конференції Проблеми і перспективи інноваційного розвитку Прізвище, Ім’я, По-батькові в т/ч ПДВ».

 

В окремих випадках, за погодженням з оргкомітетом форуму, можлива оплата організаційного внеску під час реєстрації.

Витрати на проїзд, проживання та харчування покриваються учасниками самостійно.

 

 

Контакти оргкомітету:

01032, м. Київ, бульвар Шевченка, 60, Державна установа «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», тел.: +38 (044) 486-95-91; +38 (044) 236-99-43; email: odessa@stepscenter.org.ua

Контактні особи:

Соснов Олександр Сергійович, тел.      +38(044)2369943

+38 (067) 2404233

Костриця Олена Петрівна, тел.              +38 (044) 4867142

+38 (097) 5043970

Денисюк Володимир Антонович , тел. +38(044)2369943

+38(067)788-31-37;
65044, м. Одеса, просп. Шевченка, 1, Одеський національний політехнічний університет, тел.: +38(048)705-83-38, +38(048)705-83-97;  email: odessa@stepscenter.org.ua

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ГОТЕЛІВ ДЛЯ УЧАСНИКІВ ХХІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ»
ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ГОСТИНИЦ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ХХІ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ»
THE LIST OF RECOMMENDED HOTELS FOR PARTICIPANTS OF THE ХХІ-ST INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE “PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF INNOVATION ECONOMY DEVELOPMENT”

Заповнити заявку

А К Т  прийому-передачі інформаційних послуг 

 

ПРИКЛАД АКТУ прийому-передачі інформаційних послуг 

ЧЕКАЄМО НА АКТИВНУ УЧАСТЬ ТА

ПЛІДНУ СПІВПРАЦЮ!