ОСНОВНІ РОЗРОБКИ ТА ДОСЯГНЕННЯ

Розроблено наукові основи аналізу, оцінювання та формування науково-технічного потенціалу в умовах

радикальних соціально-економічних трансформацій.

Обґрунтовано інноваційно-орієнтовану модель економічного розвитку України та шляхи її впровадження, що знайшло конкретне втілення в проектах Концепції національної інноваційної системи України та Доктрині інноваційного розвитку наукової сфери України.

На базі отриманих широкомасштабних експертних оцінок запропоновано систему стратегічних і середньострокових пріоритетів розвитку науки та техніки, розроблено також пропозиції стосовно  механізму їх реалізації.

Здійснено науково-методичне та організаційне забезпечення виконання Державної  програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку на 2004 – 2006 рр. Узагальнення результатів цього дослідження  дозволило розробити нову систему науково-технологічних та інноваційних пріоритетів держави, запропонувати конкретні механізми їх реалізації, що було втілено в проектах законів України та  проектах постанов Кабінету Міністрів України.

Розроблено концептуальні основи формування регіональних інноваційних стратегій соціально-економічного розвитку в Україні на основі використання моделі побудови сценаріїв динаміки розподілу державних і ринкових факторів впливу на фактори конкурентоздатності підприємств регіону. Цей підхід ураховує практику Європейської співдружності та соціально-політичні умови в Україні.

Розглянуто роль інформатики в контексті світової науки, показано, що інформатика грає важливу роль в дослідницьких процесах як методологічна дисципліна. Досліджено вклад академіка В.М. Глушкова в розвиток наукознавства, зокрема теорії та практики науково-технологічного прогнозування. Підготовлено бібліографічний довідник персоналій у галузі кібернетики, інформатики й обчислювальної техніки, що нараховує понад 500 прізвищ.

Розвинуто теоретичні основи наукознавства. На основі розробленого в Центрі стандартизованого підходу ідентифіковано й описано діяльність понад 50 наукових шкіл в Україні. Введено в науковий обіг інформацію про діяльність біля 100 учених з уточненням фактів їх біографій.

Видано фундаментальну монографію “Історія фізики”,  підготовлено до друку монографію “Наукові школи в Україні” та бібліографічний довідник “Українські вчені в галузі природничих наук”, що містить 2 тисячі персоналій.

Створено методичний інструментарій для моніторингу академічної науки. Результати соціологічних досліджень окремих аспектів діяльності наукових колективів використано при підготовці рекомендацій по вдосконаленню академічної форми науки.

Результати теоретичних досліджень покладено в основу розробки законів, концепцій, програм, моделей, методик, необхідних для державного управління науковою й інноваційною діяльністю. Їх використано при підготовці ряду законодавчих актів. Розроблено інноваційну модель структурних змін економіки, яку схвалено розширеною колегією Міністерства економіки України, Державну програму прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку України, затверджену Кабінетом Міністрів Україна, а також ряд методичних рекомендацій з інших питань. Основні положення отриманих результаті відображено в монографіях: “Наука и инновации в процессах социально-экономического развития” ( 2006 г.), “Инновационная деятельность как системный процесс в конкурентной экономике” (2006 г.), “Прикладне наукознавство” (2007 г.), “Науковедение, поиск системных идей” ( 2008 г .), “Научный потенциал государств -членов организации Черноморского экономического сотрудничества” ( 2008 г.) та ін.